Realisation of Indirect Speech Acts in Online Job Advertisements

Jolanta Łącka-Badura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.014

Abstrakt


 

The present paper aims to investigate which types of speech acts play a dominant role in the texts of online job advertisements, to what extent those acts are realised indirectly, and what purposes this indirectness may serve. The research is based on an analysis of a corpus comprising 100 online recruitment ads, of which 60 appeared in the Internet editions of three major UK newspapers, and the remaining 40 were found on two of the leading UK job portals. Methodologically, the study is grounded in the cognitive approach to speech act theory, whereby the speech act taxonomy as proposed by J. Searle is treated as prototypical categorisation enhancing the organisation and systematicity of the analysis. The findings indicate that over a half of the micro-acts identified in the sample are realised indirectly. The two largest categories comprise assertions and ‘complex’/ambiguous micro-acts, both performing the functions of boasting and promising, and thus contributing to the overall persuasive appeal of recruitment ads.

 

"Realizacja pośrednich aktów mowy w internetowych ogłoszeniach rekrutacyjnych"

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie mikroaktów mowy w tekstach internetowych ogłoszeń rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów realizowanych pośrednio oraz celów, jakim owa pośredniość może służyć. Badanie obejmuje 100 ogłoszeń, z których 60 pochodzi z internetowych wydań brytyjskich gazet codziennych, a pozostałe 40 – z internetowych portali pracy. W analizie przyjęto założenia metodologiczne wynikające z podejścia kognitywnego: ‘klasyczną’ typologię aktów mowy według J. Searle’a potraktowano jako kategoryzację prototypów mającą ułatwić organizację badania i zwiększyć jego przejrzystość. Analiza wykazała, iż prawie połowa badanych mikroaktów realizowana jest pośrednio. Najliczniejszą kategorię wśród pośrednich mikroaktów stanowią asercje oraz ‘złożone’/ wieloznaczne akty realizujące funkcje chwalenia się i obiecywania, wzmacniające perswazyjny wymiar ogłoszeń rekrutacyjnych.


Słowa kluczowe


ogłoszenia rekrutacyjne; akty illokucyjne, pośrednie akty mowy; niejednoznaczność; perswazja; job advertising; illocutionary acts; indirect speech acts; ambiguity; persuasion

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Asher N., Lascarides A., 2001, Indirect Speech Acts, Synthese 128, p. 183–228.

Austin J. L., 1975, How to do things with words. Second edition, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bazerman C., 2004, Speech Acts, Genres, and Activity Systems: How Texts Organize Activity and People., in: C. Bazerman, P. A. Prior (eds.), What Writing Does and How It Does It: an introduction to analyzing texts and textual practices, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, p. 309–339.

Brown G. P., 1980, Characterizing Indirect Speech Act, American Journal of Computational Linguistics 6 (3–4), p. 150–166.

Cap P., 2010, Pragmatics, Micropragmatics, Macropragmatics, Lodz Papers in Pragmatics

(2), p. 195–228.

Cooper D., Robertson I. T., Timline G., 2003, Recruitment and Selection: A Framework for Success, London: Thomson Learning.

Hernandez L. P., 2001, The Directive-Commissive Continuum, Miscelanea: A Journal of English and American Studies 23, p. 77–98.

Levinson S. C., 1983, Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.

Łącka-Badura J., 2011, Między ogłoszeniem a reklamą – językowe mechanizmy perswazji w tekstach ogłoszeń rekrutacyjnych, in: M. Łukasik (ed.), Język bez granic, Warszawa: Koło Naukowe BAJT, Uniwersytet Warszawski, p. 36–47.

Meurs F. van, 2010, English in Job Advertisements in the Netherlands: Reasons, Use and Effects, Utrecht: LOT.

Mey J. L., 1994, Pragmatics. An Introduction, Oxford: Blackwell Publishing.

Searle J., 1970, Speech Acts. An Essay In the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Searle J., Vanderveken D., 1985, Speech Acts and Illocutionary Logic, in: J. Searle, D. Vanderveken (eds.), Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge: Cambridge University Press, p. 109–132.

Secord H., 2003, Implementing Best Practices in Human Resources Management, CCH Canadian Limited.

Skowronek K., 2001, Reklama. Studium Pragmalingwistyczne, Wyd. 2, Kraków: Rabid.

Sokołowska O., 2001, A Cognitive Study of Speech Acts, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tokarz M., 2006, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk: GWP.

Witczak-Plisiecka I., 2009, A Note on the Linguistic (In)Determinacy in the Legal Context, Lodz Papers in Pragmatics 5 (2), p. 201–226.

Yule G., 1996, Pragmatics, Oxford: Oxford University Press.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism