O potrzebie, a nawet konieczności uwzględnienia infiksów w opisie polskiej fleksji werbalnej

Jacek Perlin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.010

Abstrakt


Tematem artykułu jest przedstawienie dowodu na istnienie infiksów w polskiej fleksji werbalnej, będących wykładnikami aspektu niedokonanego. Jednocześnie przedstawiona zostaje teza, że pewne polskie i ogólnie słowiańskie afiksy są lepszymi przykładami infiksów niż dotąd prezentowane w podręcznikach i encyklopediach językoznawstwa ogólnego. Ponadto w artykule sugeruje się możliwość uwzględnienia infiksów w opisie fleksji w niektórych językach germańskich.


Słowa kluczowe


morfologia; afiksy; infiksy; fleksja werbalna; wykładniki aspektu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AWDIEJEW A., HABRAJSKA G., 2004, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

BURRIDGE K., 2004, Blooming English: Observations on the Roots. Cultivation and Hybrids of the English Language, Cambridge: Univ. Press.

GRZEGORCZYKOWA R., LASKOWSKI R., WRÓBEL H. (red.), 1998; 1999, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MEL’ČUK I., 1964, O „vnutrennej fleksji” v indoevropejskix i semitskix jazykax, Mo-skwa: Voprosy jazykoznanija.

MILEWSKI T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

NAGÓRKO A., 2001, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.

PERLIN J., 2005, Ile jest aspektów w języku polskim oraz próba dowodu na fleksyjność opozycji dokonany / niedokonany, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXI, s. 49–58.

POLAŃSKI K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wro-cław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

SALONI Z., 2001, Czasownik polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

TOKARSKI J., 2001, Fleksja polska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

TRASK R. L., 2000, The Penguin Dictionary of English Grammar, London: Published by Penguin.

WEINSBERG A., 1983, Językoznawstwo ogólne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism