Wstęp do analizy semantycznej przysłówków kolektywnych (na przykładzie razem)

Paulina Rosalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.008

Abstrakt


Artykuł stanowi analizę semantyczną przysłówka razem – jednostki najbardziej reprezentatywnej z grupy tzw. przysłówków kolektywnych. Autorka odrzuca proponowane przez słowniki definicje, w których znaczenie tej jednostki oddane jest za pomocą pojęć ‘miejsca’ i ‘czasu’, i opiera jej sens na postrzeganiu przez nadawcę obiektów rzeczywistości pozajęzykowej jako całości. Taki stan mentalny uwarunkowany jest w każdym wypadku specyfiką działania zbiorowego agensa lub agensa operującego na zbiorze.          


Słowa kluczowe


przysłówek kolektywny; zbiór; kolektywność; semantyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejczuk A., 2007, (Nie) tylko w liczbie mnogiej. Rozważania o szeroko rozumianych plurale tantum, Ling Varia 2 (4), s. 177–188.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej.

Friedelówna T., 1968, Kategoria plurale tantum w języku polskim, Toruń: Wydawnictwa TNT.

Grochowski M., 1999, O strukturze semantycznej przysłówków kolektywnych, w: W zwierciadle języka i kultury, J. Adamowski, S. Niebrzegowska red., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 47–53.

Habrajska G., 1995, Collectiva w języku polskim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kościerzyńska J., 2012, Pojęcie sposobu jako wielkość relacyjna. Struktura tematyczno- rematyczna wypowiedzeń o schemacie ‘…w taki sposób, że…’, Linguistica Copernicana 1 (7), s. 171–190.

Milewska B., 2003, Słownik polskich przyimków wtórnych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Nkollo M., 2009, Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. SWJ P: Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga. USJ P: Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe, Warszawa: Wydawnictwo Energeia. Wierzbicka A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa: BEL Studio.

Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków: Wydawnictwo Lexis.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism