Pragmatické aspekty ve folklorní slovní zásobě

Petr Nejedlý

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.30

Abstrakt


The pragmatic aspect of lexical meaning can have a specific function in some lexical units; e. g. the excessive use of both demonstrative verbs and diminutives is a characteristic feature of the Czech (or Moravian) folk song. The function of the pragmatic part of their lexical meaning is – in comparison with other texts – modified: these linguistic components function primarily as a signal of the genre itself.


Słowa kluczowe


lidová píseň; slovní zásoba; pragmatika; deiktické výrazy; deminutiva

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


Bartmiński J., 1973, O języku folkloru, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: PAN.

Čermák F., 2007, Jazyk a jazykověda, Praha: Karolinum.

Čermák F., 2010, Lexikon a sémantika, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Doležel P., 1949, O čistotu nářečí v lidové písni, Malovaný kraj 4, s. 85–86.

Erben K. J., 1937, Prostonárodní české písně a říkadla (ed. J. Horák), Praha: Evropský literární klub.

Filipec J., Čermák F., 1985, Česká lexikologie, Praha: Academia.

Hostinský O., 1892, 36 nápisů světských českého lidu z XVI. století, Praha: F. Šimáček.

Jakobson R., 1934, Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století, Národopisný věstník českoslovanský 27, s. 56–84.

Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (eds.), 2002, Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Lehár J., 1990, Česká středověká lyrika, Praha: Vyšehrad.

Mukařovský J., 1971, Detail jako základní sémantická kategorie v lidovém umění, in: Studie z estetiky, Praha: Československý spisovatel, s. 291–311.

Nejedlý P., 1988, Staročeská nebo staropolská píseň z poč. 15. stol.? Listy filologické 111, s. 8–11.

Petr J., Dokulil M., Knappová M. a kol., 1986, Mluvnice češtiny 3, Praha: Academia.

Zima J., 1961, Expresivita slova v současné češtině, Praha: Nakladatelství ČSAV.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism