Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der polnischen Sprache

Marzena Guz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.036

Abstrakt


This paper examines the frequency of words of Lithuanian origin in selected, recently published, Polish language dictionaries. The conducted research shows that the frequency of such words is low. There are only three Lithuanisms in the Słownik etymologiczny języka polskiego by W. Boryś and in the Słownik etymologiczny języka polskiego by K. Długosz-Kurczabowa there are none. The low frequency of these words is discussed in many scholarly works, both those on Polish literary language and those on the Polish language in the Kresy area (the eastern borderlands). This paper tries to establish the reasons behind this situation. The reasons are, as the subject literature shows, historical, geographical, practical, aesthetic, cultural and administrative in nature.


Słowa kluczowe


Etymologie; Lituanismen; polnische Sprache bei Wilna; Dialekte im Grenzgebiet

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, Bd. 1–2 A–K, L–P, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej.

Długosz-Kurczabowa K., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graczykowska T., 1999, Lituanizmy leksykalne w kowieńskim tygodniku „Chata Rodzinna”, in: J. Rieger (Hg.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich. Bd. 2. Studia i materiały, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 377–384.

Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., 1997, Język polski na Kresach północno-wschodnich dawniej i dziś, in: I. Grek-Pabisowa (Hg.), Historia i współczesność języka polskiego na Kresach Wschodnich, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, S. 27–109.

Handke K., 1997, Polszczyzna północnokresowa na tle terytorialnego i społecznego zróżnicowania języka polskiego, in: I. Grek-Pabisowa (Hg.), Historia i współczesność języka polskiego na Kresach Wschodnich, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, S. 9–26.

Jakubowski J., 2006, Język polski w Kowieńszczyźnie (Przegląd Współczesny IX, t. XXXII, styczeń–marzec 1930, s. 450–456), in: J. Rieger (Hg.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich, Bd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 37–41.

Karaś H., 1999, Uwagi o języku uczniów polskojęzycznych szkół średnich na Litwie, in: J. Rieger (Hg.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich, Bd. 2. Studia i materiały, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 47–55.

Karaś H. (Hg.), 2001a, Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia. Sytuacja socjolingwistyczna. Cechy językowe. Teksty, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Karaś H., 2001b, O specyfice polszczyzny kowieńskiej (w porównaniu z odmianą wileńsko-smołwieńską), in: J. Rieger (Hg.), Studia nad polszczyzną kresową, Bd. 10, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 137–160.

Karaś M. (Hg.), 1974, Aleksander Brückner. Początki i rozwój języka polskiego. Wybór prac pod redakcją Mieczysława Karasia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Klemensiewicz Z., 1965, Historia języka polskiego. Część II. Doba średniopolska (od początków XVI wieku do ósmego dziesięciolecia XVIII wieku), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Klemensiewicz Z., 1972, Historia języka polskiego. Część III. Doba nowopolska (od ósmego dziesięciolecia XVIII wieku do r. 1939), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kurzowa Z., 1982, Język polski na Kresach północno-wschodnich, in: J. Rieger, W. Werenicz (Hg.), Studia nad polszczyzną kresową, Bd. 1, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk– Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, S. 13–17.

Kurzowa Z., 1993a, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurzowa Z., 1993b, O mowie Polaków na kresach wschodnich, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”.

Lizisowa M. T., 1983, Źródła regionalnego słownictwa III Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego, in: J. Rieger, W. Werenicz (Hg.), Studia nad polszczyzną kresową, Bd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, S. 103–118.

Maryniakowa I., Grek-Pabisowa I., 1994, Z najnowszych badań terenowych na Wileńszczyźnie, in: J. Rieger (Hg.), Studia nad polszczyzną kresową, Bd. 7, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, S. 95–99.

Nitsch K., 2006, Język polski w Wileńszczyźnie (Przegląd Współczesny XII, styczeń 1925, s. 25–32), in: J. Rieger (Hg.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich. Bd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 29–35.

Rembiszewska D. K., 2006, Wpływy bałtyckie w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego, Acta Baltico-Slavica 30, S. 373–389.

Rembiszewska D. K., 2007, O przypuszczalnych wpływach litewskich w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, Acta Baltico-Slavica 31, S. 213–234.

Rieger J., 1996, Co wiemy o języku polskim na Kresach Wschodnich?, in: J. Rieger (Hg.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich, Bd. 1. Studia i materiały, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 11–16.

Sławski F., 1958–1965, Słownik etymologiczny języka polskiego, Bd. 2 K–Kot, Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Sławski F., 1970–1974, Słownik etymologiczny języka polskiego, Bd. 4 La–Łapucha, Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Słoński S., 1953, Historia języka polskiego w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sobol E. (Hg.), 1999, Słownik wyrazów obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Topolska M. B., 1984, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Turska H., 1983, Język polski na Wileńszczyźnie, in: J. Rieger, W. Werenicz (Hg.), Studia nad polszczyzną kresową, Bd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– –Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, S. 15–23.

Walczak B., 1999, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Węgorowska K., 2004, Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich. Utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Witaszek-Samborska M., 1992, Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie. Na podstawie słowników frekwencyjnych, Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Zielińska A., 1999, O polszczyźnie na Litwie Kowieńskiej, in: J. Rieger (Hg.), Studia nad polszczyzną kresową, Bd. 9, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, S. 11–32.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism