Polskie i bułgarskie rzeczowniki złożone z członami homo- / хомо- i gej- / гей- jako przejaw internacjonalizacji słowotwórstwa w języku mediów

Natalia Długosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.029

Abstrakt


The present article is focused on the newest compounds with the foreign element h o m o - / х о м о - a n d g e j - / г е й - in Polish and Bulgarian languages. The source of language material are mainly Polish and Bulgarian press texts. The morphological structure of the compound types under discussion is described. Difficulties regarding the classification of new structures are stressed. Semantic analysis is introduced in the form of a proposal for definitions of the first components of the compound. In order to document the contexts of use of the lexemes (indirectly, the frequency of derivates and productivity of series), an Internet search query is performed. Essential differences between productivity and functioning of both types of compounds in the languages under discussion are described. Formal and semantic properties of the compounds, which may have a significant impact on the significant presence of such formations in the media language, are specified.


Słowa kluczowe


słowotwórstwo polsko-bułgarskie; composita rzeczownikowe; język mediów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burkacka I., 2010, Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, Linguistica Copernicana (2)4, s. 229–239.

Crystal D., 1999, The Cambridge Encyklopedia of Language. English as a Global Language, Cambridge: CUP.

Długosz N., 2010, Composita wewnątrzwspólnotowe – wyrazy złożone z cząstką евро- w języku bułgarskim, Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica, t. 10: Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego, s. 69– 86.

Długosz N., 2011, Bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem чалга-, Studia Slavica – Slovanské studie, z. XV, Ostrava–Opole: Universitas Ostraviensis – Uniwersytet Opolski, s. 345–352.

Jadacka H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaproń-Charzyńska I., 2005, Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, Toruń: TOP KURIER.

Nagórko A., 1997, Miejsce słowotwórstwa w teorii języka, Biuletyn PTJ LIII, s. 49–61.

Ochmann D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Ohnheiser I. (red.), 2003, Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo / Nominacja, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Szczyszek M., 2010, Przejawy internacjonalizacji we współczesnej polszczyźnie na przykładzie zjawisk słowotwórczych, Linguistica Copernicana (2)4, s. 215–227.

Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Аврамова Цв., 2003, Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език в края на ХХ век, София: Херон Прес.

Аврамова Цв., 2008, Тенденции в българското словообразуване на границата между два века, w: Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Благоева Д., 2007, Неологизмите в българския език, LiterNet 2(87) – http://liternet.bg/publish13/d_blagoeva/neologizmite.htm [22.10.2011].

Бонджолова В., 2003, Неологичен речник, Велико Търново: Gaberoff.

Бонджолова В., 2009, (Не)съществуващи думи: оказионализмите в медийния текст, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Зидарова В., 2009, Преглед на титрологичните практики в новата българска преса, http://www.belb.net/personal/zidarova/headlines_press.htm [24.08.2011].

Радева В., Аврамова Ц., Балтова Ю. (ред.), 2009, Словообразуване и лексикология. Доклади от Десета международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите, София, 1–6 октомври 2007 г., София: Университетско здателство „Св Климент Охридски”.

РНДБЕ: Касабов И. (гл. ред.), 2006, Речник на новите думи в българския език, т. 3 (второ допълнено и преработено издание), София: БАН.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism