Reguły konwersacji H. P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka?

Aleksander Kiklewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.020

Abstrakt


The subject of the paper is the interaction of the functional aspects of language, i.e. of semantics and pragmatics. The author assumes that the interdependence of semantics and pragmatics determines the fuzzy border of these basic language categories. This fact is reflected in the research practices: the pragmatic phenomena are described in terms of semantics and, conversely, the semantic phenomena are described in terms of pragmatics. Additionally, substitution of terms, i.e. interpretation of semantic phenomena in the pragmatic field is also possible. As an example of this type of manipulation the concept of H. P. Grice’s conversational rules is considered in more detail.


Słowa kluczowe


teoria języka; pragmatyka językowa; semantyka; reguły konwersacji; implikacja/implikatura komunikacyjna; metafora

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awdiejew A., 2004, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brown P., Levinson S . C ., 1 987, Politeness: Some universals in language usage, Cambridge: Cambridge University Press.

Coste D., North B., Sheils J. i in., 2001, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Davidson D., 1987, What Metaphors Mean, Critical Inquiry V, s. 31–47.

Dębowski J., 2010, Prawda i warunki jej możliwości, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM.

Dirven R., 2001, The Metaphoric in Recent Cognitive Approaches to English Phrasal Verbs, www.metaphorik.de [20 V 2001].

Dobaczewski A., 1998, Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających,

Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Grice H. P., 1975, Logic and conversation, w: P. Cole, J. L. Morgan (red.), Syntax and semantics, V/3, New York: Academic Press, s. 41–58; Tłumaczenie: Grice H. P., 1977, Logika i konwersacja, Przegląd Humanistyczny 6, s. 85–99.

Halliday M. A. K., 2002, Linguistic Studies of Text and Discourse / Collected Works of M. A. K. Halliday. Vol. 2, London–New York: Continuum.

James W., 1981, Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press [pierwsze wydanie – 1907].

Kiklewicz A., 2004, Podstawy składni funkcjonalnej, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Kiklewicz A., 2009, Funkcjonalno-komunikacyjne aspekty teorii metafory, Poradnik Językowy 3, s. 53–67.

Kiklewicz A., 2010, Metafora interakcyjna w tekście publicystycznym, Zeszyty Prasoznawcze LIII/1–2, s. 31–47.

Kiklewicz A., 2011, Pragmatyka bez semantyki, w: A. Kiklewicz (red.), Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, s. 25–70.

Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Scholar.

Leech G., 1983, Principles of Pragmatics, London: Longman.

Morris Ch., 1946, Signs, Language and Behavior, New York: Braziller (II ed. 1955).

Morris Ch., 1971, Writings on the General Theory of Signs, The Hague–Paris: Mouton (I ed. 1938).

Nęcki Z., 2000, Komunikacja międzyludzka, Kraków: Antykwa.

Reszka J., 1992, Analiza znaczenia wybranych wyrażeń deprecjonujących (pomawiać, oczerniać, szkalować, insynuować), Studia gramatyczne X, s. 55–69.

Schütz A., 1975, Collected Papers. 3: Studies in phenomenological philosophy, The Hague: Nijhoff.

Schwitalla J., 1979, Dialogsteuerung in Interviews: Ansätze zu einer Theorie der Dialogsteuerung mit empirischen Untersuchungen von Politiker-, Experten- und Starinterviews in Rundfunk und Fernsehen, München: Hueber.

Stevenson Ch., 1944, Ethics and Language, New Haven: Yale University Press.

Wittgenstein L., 1969, Briefe an Ludwig von Ficker, G. H. von Wright (ed.) in collaboration with W. Methlagl, Salzburg: Otto Müller Verlag.

Потебня А. А., 1976, Эстетика и поэтика, Москва: Искусство.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism