Między składnią semantyczną a asemantyczną, czyli o wpływie Henryka Misza i Zygmunta Saloniego na poglądy składniowe Krystyny Kallas

Maciej Grochowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.017

Abstrakt


 Professor Krystyna Kallas, an excellent scholar, has been researching Polish syntax  for nearly fifty years. She has published three monographs and several dozen papers  concerned with the syntax of modern Polish. In the author’s opinion, it is possible  to define her works as placed between semantic and non-semantic syntax. The  main purpose of the article is to show how the first period of Krystyna Kallas’s scientific  activity was influenced by Henryk Misz’s works, whereas the second one by  these of Zygmunt Saloni.  .      


Słowa kluczowe


współczesny język polski; składnia; semantyka; Krystyna Kallas; Henryk Misz; Zygmunt Saloni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AJDUKIEWICZ K., 1985, Język i poznanie, t. 1–2, Warszawa: PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 1977, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa: PWN.

CHALMERS A. F., 1993, Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki, Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg.

GROCHOWSKI M., 2009, Miejsce partykuł w systemie części mowy. Historia i współczesność (na przykładzie języka polskiego), Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności LXXI (2007), s. 20–37.

GROCHOWSKI M., 2011, Zenona Klemensiewicza koncepcja składnika wypowiedzenia w świetle współczesnej składni semantycznej, w: Zenon Klemensiewicz (1891–1969), Kraków: Wydawnictwo PAU, s. 35–46.

KALLAS K., 1961, Metaforyka wierszy Juliana Przybosia, Językoznawca 6, s. 67–75.

KALLAS K., 1974, Formalnogramatyczna klasyfikacja zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Warszawa–Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

KALLAS K., 1978, Struktura syntaktyczna polskich konstrukcji apozycyjnych, Slavia Orientalis XXVII, z. 3, s. 345–350.

KALLAS K., 1980, Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

KALLAS K., 1984, Słowotwórstwo przymiotników, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: PWN, s. 408–455.

KALLAS K., 1989, Polskie konstrukcje współrzędne jednorodne leksykalnie, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej III, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, s. 235–258.

KALLAS K., 1991, Jednorodność polskich konstrukcji współrzędnych, w: M. Grochowski, D. Weiss (red.), Words are physicians for an ailing mind, München: Verlag Otto Sagner, s. 257–264.

KALLAS K., 1993, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

KALLAS K., 1994, Syntaktyczne cechy spójnika i partykuły ani, Polonica XVI, s. 103– 125.

KALLAS K., 1995, O konstrukcjach z przyimkiem niż, w: M. Grochowski (red.), Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 99–110.

KALLAS K., 1997a, Rola czynników semantycznych w strukturze polskich konstrukcji porównawczych (z konektorem niż), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LII, s. 135–145.

KALLAS K., 1997b, Składnia zdań porównawczych. Uwagi o zdaniach zespolonych spójnikiem niż, Polonica XVIII, s. 11–27.

KALLAS K., 1998a, On Polish syntactic construction with the conjunction niż ‘than’, w: M. Grochowski, G. Hentschel (red.), Funktionswörter im Polnischen, Oldenburg: BIS, s. 195–218.

KALLAS K., 1998b, Zaimki przeczące w polskim zdaniu, Prace Filologiczne XLIII, s. 229–235.

KAROLAK S., 1972, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa: PWN.

KAROLAK S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

KUHN T., 1968, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: PWN.

LINDE-USIEKNIEWICZ J., 2008, Semantyka strukturalna w XXI wieku? w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Wydawnictwo Lexis, s. 158–173.

LYONS J., 1977, Semantics, t. 1–2, Cambridge: Cambridge University Press.

MISZ H., 1962, O tzw. psychologicznej analizie zdania, Zeszyty Naukowe UMK. Filologia Polska 3, s. 3–9.

MISZ H., 1966, Jedna z zasad szyku wyrazów we współczesnym zdaniu polskim, Zeszyty Naukowe UMK. Filologia Polska 6, s. 3–68.

MISZ H., 1967, Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

MISZ H., 1968, Podstawy klasyfikacji polskich zdań pojedynczych, w: Otázký slovanské syntaxe II, Brno: Universita J. E. Purkyně, s. 221–227.

MISZ H., 1981, Studia nad składnią współczesnej polszczyzny pisanej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

MOROZ A., WIŚNIEWSKI M. (red.), 2004, Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

POPPER K. R., 1977, Logika odkrycia naukowego, Warszawa: PWN.

POPPER K. R., 1992, Wiedza obiektywna, Warszawa: PWN.

SALONI Z., 1976, Cechy składniowe polskiego czasownika, Wrocław: Ossolineum.

SALONI Z., 1977, Kategorie gramatyczne liczebników we współczesnym języku polskim, Studia gramatyczne I, s. 145–173.

SALONI Z., ŚWIDZIŃSKI M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa: PWN.

SAUSSURE DE F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa: PWN.

SAUSSURE DE F., 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

SZUMSKA D., 2010, Odnowa czy od nowa…? Semantyka leksykalna w perspektywie tzw. zwrotu empirycznego w językoznawstwie XXI wieku, Linguistica Copernicana 1 (3), s. 129–140.

ŚWIDZIŃSKI M., 1978, Przykładowe transformacje w języku polskim, Polonica IV, s. 15–37.

WAJSZCZUK J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WAJSZCZUK J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WILLIM E., 2010, O sporach wokół formy i funkcji we współczesnym językoznawstwie. Formalizm kontra funkcjonalizm?, Linguistica Copernicana 1 (3), s. 81– 127.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism