Łaciński genetivus possessivus (proprietatis) a modalność

Małgorzata Górska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.004

Abstrakt


The paper seeks to interpret the est + genetivus possessivus (proprietatis) construction as a marker of the two subtypes of event modality, i.e. deontic and dynamic modality. This distinction is made on the basis of the typology proposed by F. R. Palmer (2001). The difference between deontic and dynamic modality ‘is that with deontic modality the conditioning factors are external to the relevant individual, whereas with dynamic modality they are internal’ (Palmer 2001: 9–10). Genetivus possessivus as a marker of deontic modality represents obligation ‘emanating from an external source’, whereas as a marker of dynamic modality it expresses ability ‘which comes from the individual concerned.

Słowa kluczowe


genetivus possessivus; genetivus proprietatis; modalność; modalność deontyczna; modalność dynamiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Cic. Fam.: Cyceron M. T., 1873, Listy, t. 2, tłum. E. Rykaczewski, Poznań: Biblioteka Kórnicka.

Cic. Lael.: Cicero M. T., 1963, O przyjaźni, w: tenże, Pisma filozoficzne, t. 4, tłum. W. Kornatowski, Warszawa: PWN.

Cic. Mil.: Cyceron M. T., 1871, Mowy, t. 3, tłum. E. Rykaczewski, Paryż: Biblioteka Kórnicka.

Cic. Mur.: Cyceron M. T., 1998, Mowa w obronie Mureny, tłum. J. Mrukówna, w: tenże, Mowy, Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Cic. Off.: Cicero M. T., 1960, O powinnościach, w: tenże, Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa: PWN.

Cic. Phil.: Cyceron M. T., 2002, Filipiki. Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi, tłum., wstępem i przypisami opatrzyła K. Ekes, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Cic. Q. fr.: Cyceron M. T., 1873, Listy, t. 1, tłum. E. Rykaczewski, Poznań: Biblioteka Kórnicka.

Cic. Rep.: Cicero M. T., 1960, O państwie, w: tenże, Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa: PWN.

Bibliografia:

BOLKESTEIN A. M., 1980, Problems in the description of modal verbs. An investiga-tion of Latin, Assen: Van Gorcum.

BYBEE J., FLEISCHMAN S. (red.), 1995, Modality in Grammar and Discourse, Amster-dam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

BYBEE J., PERKINS R., PAGLIUCA W., 1994, The Evolution of Grammar. Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World, Chicago–London: The University of Chicago Press.

FORCELLINI E., 1940, Lexicon totius Latinitatis, t. 4, Patavii: Typis Seminarii.

GŁOWIŃSKI M., KOSTKIEWICZOWA T., OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA A., SŁAWIŃSKI J., 2000, Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

GÓRSKA M., 1999, Gramatyka zależności a nauczanie składni łacińskiej, Roczniki Humanistyczne 47, z. 3, s. 105–122.

GRZEGORCZYKOWA R., 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GRZEGORCZYKOWA R., 2002, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

HAPP H., 1976, Grundfragen einer Dependenzgrammatik des Lateinischen, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

JESPERSEN O., 1924, The Philosophy of Grammar, London: Allen and Unwin.

JĘDRZEJKO E., 1987, Składnia i semantyka polskich czasowników deontycznych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

KIEFER F., 1987, On defining modality, Folia Linguistica 21(1), s. 67–94.

KOROLKO M., 1990, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa: Wiedza Powszechna.

KÜHNER R., STEGMANN C., 1962, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Satzlehre I, München: Max Hueber Verlag.

LE QUERLER N., 1996, Typologie des modalités, Caen: Presses Universitaires de Caen.

LEWIS CH. T., SHORT CH. (red.), 1969, Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press.

LYONS J., 1989, Semantyka 2, tłum. A. Weinsberg, Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.

MAGNI E., 2010, Mood and Modality, w: F. Baldi, P. Cuzzolin (red.), New Perspec-tives on Historical Latin Syntax, Vol. 2: Constituent Syntax: Adverbial Phrases, Adverbs, Mood, Tense, Berlin–New York: De Gruyter Mouton, s. 193–276.

MENGE H., 2000, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, Völlig neu bearbeitet von T. Burkard und M. Schauer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-sellschaft.

NARROG H., 2005, On defining modality again, Language Sciences 27/2, s. 165–192.

NÚÑEZ S., 1991, Semántica de la modalidad en latín, Granada: Universidad de Gra-nada.

PALMER F. R., 1986, Mood and Modality, Cambridge: Cambridge University Press.

PALMER F. R., 2001, Mood and Modality, Cambridge: Cambridge University Press.

PLEZIA M. (red.), 1999, Słownik łacińsko-polski, t. 1–5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

POLAŃSKI K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

PORTNER P., 2009, Modality, Oxford: Oxford University Press.

RISSELADA R., 1993, Imperatives and other directive expressions in Latin: a study in the pragmatics of a dead language, Amsterdam: J. C. Gieben Publisher.

SALONI Z., ŚWIDZIŃSKI M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SAMOLEWICZ Z., SOŁTYSIK T., 2000, Składnia łacińska, wydanie poprawione pierw-sze, oprac. K. Bielawski i A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.

SEARLE J. R., 1983, Intentionality, Cambridge: Cambridge University Press.

SERBAT G., 2002, Un génitif de modalité?, w: M. Fruyt, C. Moussy (red.), Les mo-dalités en latin. Actes du Colloque de Centre Ernout: 3, 4, 5 juin 1998; Paris IV, Paris: Presses de l’Univ. de Paris-Sorbonne, s. 265–273.

SZPAKOWICZ S., ŚWIDZIŃSKI M., 1982, Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej, Polonica 7, s. 5–35.

WIKARJAK J., 1978 [2006, wyd. 11], Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism