Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń

Iwona Burkacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.029

Abstrakt


 The process of borrowing foreign words influences the form of Polish word-formation (it enriches the list of possible formants and word roots, and disseminates new ways of derivation), it contributes to lifting the restrictions imposed on the collocation of suffixes or morphemes which serve to adapt foreign words, furthermore, it influences the change of normative assessment of several forms.

In the synchronic description, the word-formation classification of structures containing genetically foreign elements, such as infomat, e-szkoła, agrokadra, causes several problems because of the multiplicity of terminological propositions, the status of the discussed elements, and the fact that the process of gaining autonomy has many stages. The latter may cause a reinterpretation of certain structures (words which are non-motivated become motivated, which sometimes makes it necessary to change the description of the functions of the morpheme). New compounds also influence the productivity of native word-formation processes.


Słowa kluczowe


status elementów obcych; motywacja; compositum; formantoid

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BURKACKA I., 2010, O sufiksach -nia i -eria w funkcji wykładników nazw miejsc, LingVaria, nr 1 (9), s. 31–38.

DŁUGOSZ-KURCZABOWA K., 1986, Formant -eria w języku polskim, Poradnik Językowy, z. 7, s. 466–470.

GRYBOSIOWA A., 2003, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

GRZEGORCZYKOWA R., PUZYNINA J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

GRZEGORCZYKOWA R., PUZYNINA J., 1998, Problemy ogólne słowotwórstwa, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2: Morfologia, wyd. drugie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 361–388.

JADACKA H., 1995, Cząstki słowotwórcze, w: A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

JADACKA H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

JADACKA H., 2010, Zrosty – najmniej znana struktura słowotwórcza, w: K. Waszakowa, T. Korpysz, J. Chojak (red. nauk.), Człowiek – słowo – świat, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 325–332.

KALLAS K., 1998, Przymiotnik, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2: Morfologia, wyd. drugie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 469–523.

KAPROŃ-CHARZYŃSKA I., 2005, Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, Toruń: Wydawnictwo TOP KURIER.

KIKLEWICZ A., 2008, Dwanaście funkcji języka, LingVaria, nr 2(6), s. 9–27.

KLESZCZOWA K., 2004, Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowo-twórczego, Poradnik Językowy, z. 2, s. 51–65.

KOWALIK K., 1977, Budowa morfologiczna przymiotników polskich, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

ŁACHNIK J., 2009, Złożenia polskie – opis gniazdowy, maszynopis pracy doktorskiej, Warszawa.

NAGÓRKO A., 1998, Zarys gramatyki polskiej, wyd. III, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

OCHMANN D., 2000, Złożenia z cyber- we współczesnym języku polskim, Język Polski LXXX, z. 1–2, s. 23–34.

OCHMANN D., 2002, Między dezintegracją a analogią. O pewnym typie złożeń współczesnej polszczyzny, Język Polski LXXXII, z. 5, s. 322–329.

OCHMANN D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków: Księgarnia Akademicka.

PODRACKI J., 1999, Wstęp, w tegoż: Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SATKIEWICZ H., 1969, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

WASZAKOWA K., 1994, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

WASZAKOWA K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

WIERZCHOŃ P., 2008, Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny z lat 1894–1984. Tylko sto przykładów, Pruszków k. Łasku: Oficyna Wydawnicza Leksem Anna Bralewska.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism