Relacja possessor ~ possessum w językach bałkańskich. Status tzw. zaimków dzierżawczych

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.019

Abstrakt


The author analyses the means of expressing the relation possessor~possessum in the Balkan languages, both at the level of the sentence and the noun phrase. The analysis is carried from the perspective of Slavic languages. The key problems are: (a) defining the status of the so-called ‘possessive pronouns’, which, according to the author, belong to the case-paradigm of personal pronouns as exponents of the genitive case-relationship, and (b) defining parallels and differences between particular members of the Balkan Sprachbund in the analysed domain.


Słowa kluczowe


zaimki dzierżawcze; lingwistyka arealna; bałkańska liga językowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ATANASOV P., 1990, Le mégléno-roumain de nos jours, Hamburg: Helmut Buske Ver lag.

ATANASOV P., 2002, Meglenoromâna astăzi, Bucureşti: Editura Academiei Române.

GEROV N., 1976, Rečnik na belgarskija ezik, E–K, Sofia: izd. Belgarski Pisatel (foto-tipno izdanie).

GOŁĄB Z., 1984, The Arumanian Dialect of Kruševo in SR Macedonia SFR Yu-goslavia, Skopje: MANU.

KREJA B., 1962, Oboczne formy zaimkowe typu jego/go, jeji/ji w języku polskim, Po-znań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

MARKOVIĆ M., 2007, Aromanskiot i makedonskiot govor od ohridsko-struškiot region vo balkanski kontekst, Skopje: MANU.

MEILLET A., 1964, Introduction á l’étude comparative des langues indo-européennes, Alabama: University of Alabama Press.

MINDAK J., SAWICKA I., 1993, Zarys gramatyki języka albańskiego, Warszawa: PAN Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

MIRAMBEL A., 1959, La langue grecque moderne. Description et analyse, Paris: Li-brairie C. Klincksieck.

REMETIĆ S., 2008, O posesivnoj konstrukcii u + genitiv lične zamenice na istočnobo-sanskom terenu, Južnoslovenski filolog LXIV, s. 391–400.

SWIFT L. B., 1963, A Reference Grammar of Modern Turkish, Indiana University Pu-blications, Volume 19 of the Uralic and Altaic Series, The Hague: Mouton & Co.

TOPOLIŃSKA Z., 1996, Anthropocentric Language Theory as Organising Principle of the Slavic Case System, Biuletyn PTJ LII, s. 57–72.

TOPOLIŃSKA Z., 2002, Antropocentrična teorija jezika i srpski padežni sistemi, Južnoslovenski filolog LVIII, s. 1–13.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism