O pojęciu GRANICY – raz jeszcze

Emilia Kubicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.027

Abstrakt


The concept of the boundary, relevant in the philosophy for designating objects, has the same function also in the language. The word granica, from grań, i.e. a conventional sign set for separating one territory from another, in the process of time started to design not only the names of territories but also abstract names of objects without inherent boundaries. The author proposes to distinguish two lexical units with the sequence granica: granice czegoś ‘boundaries of something’, and granica między czymś a czymś ‘boundary between … and …’, both of which separate an object from its surroundings. Using the first one, the speaker localizes the objects in space, whereas using the second one he separates it from other objects.

Słowa kluczowe


granica; początek; koniec; semantyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARONOW R., 1976, Ciągłość a dyskretność przestrzeni i czasu, w: Przestrzeń, czas, ruch, przeł. M. Korzeniowska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 91–121.

BALLE CH., 1990, Tabus in der Sprache, Frankfurt am Main–Bern–New York–Paris: Wallstein-Verlag.

BARTMIŃSKI J., NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA S., NYCZ R. (red.), 2004a, Punkt widzenia w języku i w kulturze, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

BARTMIŃSKI J., NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA S., NYCZ R. (red.), 2004b, Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

BEDNAREK A., 1989, Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wy-rażeń typu „czyli”, Toruń: TNT.

BEREZOWSKI L., 2001, Articles and Proper Names, Wrocław: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Wrocławskiego.

CACKOWSKI Z., 1989, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa: Książka i Wiedza.

COCKIEWICZ W., 1992, Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim, Kraków: nakładem UJ.

FIZYKA: Arystoteles, 1968, Fizyka, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył K. Leśniak, Warszawa: PWN.

FULDA H.-F., 1974, Grenze, Schranke, w: J. Ritter (red.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3: G–H, Basel–Stuttgart: Schwabe, szp. 875–877.

HOFFMEISTER J., 1955, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2. Aufl., Hamburg: Meiner.

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

JULIA D., 1992, Słownik filozofii, przeł. K. Jarosz, Katowice: Książnica.

KLEIBER G., 2003, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Kraków: Universitas.

KLESZCZOWA K., 2005, Przestrzeń semantyczna kategorii „zupełności”, w: M. Balowski, W. Chlebda (red.), Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa po-święcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 293–301.

KOCHMAN S., 1975, Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo, Opole–Wrocław: OTPN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

KUBICKA E., 2008, Über den Begriff der Grenze, w: E. Graf, N. Thielemann, R. Zimny (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 11, München: Verlag Otto Sagner, S. 125–131 („Die Welt der Slaven”, Bd. 33).

LYONS J., 1984, Semantyka, t. I, przeł. A. Weinsberg, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

ŁUKOWSKI P., 2006, Paradoksy, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

METAFIZYKA: Arystoteles, 1984, Metafizyka, przełożył, wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa: PWN.

PRZYBYLSKA R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognityw-nej, Kraków: Universitas.

PRZYBYLSKA R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków: Universitas.

SEBAŃ: Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SEBOR: Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

SESŁ: Sławski F., 1952–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: TMJP.

SIMMEL G., 1983, Soziologische Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 6. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.

SJPD: Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SPSŁ: Sławski F., 1974–2001, Słownik prasłowiański, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

SPXVI: Mayenowa M.R., Pepłowski F. (red.), 1966–, Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.

SSTP: Urbańczyk S. (red.), 1953–2002, Słownik staropolski, Wrocław–Kraków: Za-kład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.

SW: Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), 1900–1927, Słownik języka polskiego, Warszawa: nakładem prenumeratorów.

SWJP: Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga.

TEUBERT W., 2006, Korpuslinguistik, Hermeneutik und soziale Konstitution der Wirklichkeit, Linguistik online XXVIII/3, s. 41–60.

USJP: Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism