Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Linguistica Copernicana?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

1. Linguistica Copernicana, czasopismo językoznawcze przygotowywane do druku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydawane raz w roku, publikuje artykuły dotyczące dowolnego języka naturalnego, ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

       Linguistica Copernicana jest pismem otwartym dla wszystkich językoznawców, niezależnie od przynależności narodowej, środowiskowej, pokoleniowej, ani etapu drogi twórczej. Podstawowym kryterium przyjmowania artykułów do druku jest ich poziom merytoryczny. Prace są recenzowane jako teksty anonimowe, przez osoby niepozostające z autorem w zależności służbowej. Recenzje są dla autorów również anonimowe. Szczegółowe zasady recenzowania są podane na stronie internetowej czasopisma www.linguistica.umk.pl.

2. Prosimy autorów o przysyłanie tekstów przeznaczonych do druku wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci dwóch plików, z których jeden należy zapisać w formacie *.doc, drugi w formacie *.pdf. Autorzy, którzy stosują w tekście fonty specjalne, są proszeni o ich dołączenie. Teksty należy przesłać jako załączniki do e-maila na adres lincop@umk.pl.

3. Objętość artykułów przesyłanych do druku nie powinna przekraczać 14 stron (łącznie ze streszczeniem, przypisami i bibliografią) w formacie A4 (około 25 000 znaków ze spacjami wg MS Word: Plik – Właściwości – Statystyka).

Objętość recenzji nie powinna przekraczać 7 stron w formacie A4 (około 12 000 znaków ze spacjami).

4. Imię i nazwisko autora

Tekst powinien zawierać w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora, jego adres e-mail oraz nazwę reprezentowanego ośrodka naukowego (czcionka Times New Roman 12 p.).

5. Tytuł artykułu: środek, druk półtłusty (bold), czcionka 12 p.

6. Słowa  klucze w języku artykułu oraz w języku angielskim: 4-6, umieszczone pod tytułem, oddzielone średnikami, justowanie do dwóch stron.

7. Tekst

Czcionka: Times New Roman 12 punktów.

Interlinia: 1,5 wiersza.

Marginesy: lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm.

Tabulator: 1,0 cm.

Justowanie do dwóch stron.

Ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).

Tekst zapisany w formacie *.pdf i *.doc (Word 95 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora).

Omawiane w artykule wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne należy wyodrębniać kursywą.

Objaśnienia znaczeń wyrazów należy podawać w łapkach.

Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie.

Do wyróżnień tekstowych należy stosować druk rozstrzelony.

Prosimy nie stosować spacji w celu wyrównywania tekstu, nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

8. Streszczenia

Prosimy o dołączenie do każdego artykułu tytułu w języku angielskim i streszczenia w języku angielskim oraz w języku artykułu (do 900 znaków, około pół strony). Streszczenie powinno być umieszczone po bibliografii. Recenzje nie wymagają streszczeń.

9. Wykresy, tabele itp. prosimy dołączać w osobnych plikach. W tekście należy wyraźnie zaznaczyć miejsce, w którym mają być one umieszczone.

Obowiązuje numeracja ciągła wykresów, tabel itp. w obrębie całego tekstu.

Opis wykresów, tabel itp. powinien wyglądać następująco:

Tabela 1. Formanty tworzące nazwy czynności (umieszczone nad tabelą)

Źródło: opracowanie własne (umieszczone pod tabelą).

10. Przypisy (czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1,5, odnośniki w indeksie górnym) należy umieszczać na dole strony, nie na końcu tekstu. Obowiązuje numeracja ciągła przypisów w obrębie całego tekstu. Prosimy o ograniczenie ilości przypisów na rzecz cytowania w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją: R. Laskowski (1998: 225-226).

11. Bibliografia

Nazwisko autora należy zapisywać kapitalikami. Nazwiska autorów oraz tytuły książek i artykułów w językach słowiańskich mających alfabet oparty na cyrylicy podajemy w oryginalnej ortografii. Jeśli dana pozycja posiada identyfikator cyfrowy DOI (Digital Object Identifier), należy go podać na końcu opisu (czy pozycja posiada DOI można ustalić na stronie http://www.crossref.org/guestquery/).

 Przykłady opisów bibliograficznych:

 a)      monografie

 Buttler D., 2001, Polski dowcip językowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogusławski A, 2004, Aspekt i negacja, Warszawa: Wydawnictwo Takt.

 b)      artykuły w wydawnictwach zwartych

 Jadacka H., 2003, Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym, w: M. Skarżyński (red.), Słowotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowania, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 29-40.

 c)      artykuły w wydawnictwach ciągłych

 Wierzbicka A., 1966, Czy istnieją zdania bezpodmiotowe, Język Polski XLVI, s. 177-196.

 d)     pozycje posiadające DOI

 Mańczak W., 2012, Wymowa tutej, dzisiej, Linguistica Copernicana 2(8), s. 87-90, [online:] http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.008.

 e)      opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych powinien zawierać informację o typie nośnika (w nawiasach kwadratowych), np. [CD-Rom], [on-line]. Opis dokumentów dostępnych on-line powinien zawierać adres, pod którym można znaleźć pozycję w sieci, oraz datę dostępu w nawiasach kwadratowych.  

W wypadku powoływania się na stronę internetową podajemy adres strony oraz datę dostępu.

 Kopaliński W., 1998, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], PRO-media CD, Łódź.

 Widawski M., 1998, Słownik polskiego slangu, [online:] http://www.univ.gda.pl/slang/, [18.10.2006].

 http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=dywiz&kat=18, [20.01.2006].

12. W wypadku współautorstwa przesłanego tekstu należy przekazać redakcji czasopisma informację na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod  wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Jeśli powstanie publikacji zostało sfinansowane przez podmiot trzeci, należy go wskazać.

Wykryte przypadki zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” będą przez redakcję dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

 

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy). 1234
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
  5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
  6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism