Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

 

Działy

WSPOMNIENIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje dla autorów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje o autorach artykułów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania  

Wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych do czasopisma  Linguistica  Copernicana  dokonuje redakcja. Prace niespełniające podstawowych warunków  merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane. Autorów  artykułów przygotowanych niezgodnie z  Informacjami dla autorów redakcja prosi o korektę  tekstu.  

Artykuły wstępnie zaakceptowane są przekazywane jako prace anonimowe do oceny  przez niezależnych recenzentów, których powołuje redakcja. Recenzenci pochodzą z  ośrodków naukowych niezwiązanych z autorami. Recenzje są dla autorów anonimowe  ( double - blind review process ) . Li sta recenzentów współpracujących z redakcją jest publikowana  raz w roku, czyli w co drugim numerze czasopisma.  Recenzja ma formę pisemną i kończy się  jednoznacznym wnioskiem  o  przyjęcie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie ( formularz  recenzji ) . Jeżeli decyzja jest pozytywna, ale recenzent uważa za konieczne wprowadzenie  poprawek w tekście, autor jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta i /lub nanieść sugerowane poprawki. Zgodnie z wytyczny mi MNiSW, dotyczącymi procedury  recenzowania publikacji w czasopismach, artykuł jest oceniany przez dwóch recenzentów.  Odstępstwo od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy problematyka  artykułu stanowi przedmiot  badań wąskiej grupy specjalistów. Wówczas redakcja może dopuścić do druku artykuł na  podstawie jednej pozytywnej recenzji. Artykuły oraz streszczenia są poddawane weryfikacji  przez osoby, dla których język publikacji jest językiem ojczystym.  

Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do redaktora  naczelnego, rady redakcyjnej oraz kolegium redakcyjnego i nie podlega odwołaniu.  

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Recenzenci

RECENZENCI W ROKU 2014:

Zbigniew Babik, Wiesław Boryś, Jerzy Bralczyk, Jolanta Chojak,  Magdalena Danielewiczowa, Stanisław Dubisz, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Piotr Krzyżanowski, Lechosław Jocz, Andrzej Kątny, Alina Kępińska, Iwona Kosek, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Marek Łaziński, Thomas Menzel, Tomasz Nowak, Mikhail Ordin, Anna Pajdzińska,  Jacek Perlin, Beata Raszewska-Żurek, Ewa Rogowska-Cybulska, Irena Sawicka, Jan Sokołowski, Wiesław Stefańczyk, Dorota Szumska, Marcela Świątkowska, Bone Veliczkowski, Ada Vidovic-Muha, Bogdan Walczak, Jadwiga Waniakowa, Zofia Zaron.

RECENZENCI W ROKU 2013:

Mirosław Bańko,
Leszek Bednarczuk,
Václav Blažek,
Jerzy Bralczyk,
Wojciech Chlebda,
Jolanta Chojak,
Piotr Chruszczewski,
Anna Cychnerska,
Magdalena Danielewiczowa,
Adam Dobaczewski,
Henryk Fontański,
Rafał L. Górski,
Renata Grzegorczykowa,
Elżbieta Jamrozik,
Lechosław Jocz,
Henryk Kardela,
Petr Karlík,
Aleksander Kiklewicz,
Iwona Kosek,
Krystyna Kowalik,
Iwona Kraska-Szlenk,
Jadwiga Linde-Usiekniewicz,
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld,
Thomas Menzel, 
Anna Pajdzińska,
Renata Przybylska,
Bożena Rozwadowska,
Dorota Szumska,
Ryszard Tokarski,
Björn Wiemer,
Ewa Willim,
Krzysztof Tomasz Witczak,
Jacek Witkoś,
Henryk Wróbel,  
Zofia Zaron,
Gennadiy ZeldovychPartnerzy platformy czasopism