Założenia metodologiczne etnografii Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej: od badań wsi do antropologii miasta

Grażyna Ewa Karpińska, Inga Kużma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.07

Abstrakt


W artykule omawiamy metodologię badań etnograficznych Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej, uczonej należącej do grona najwybitniejszych polskich i środkowoeuropejskich przedstawicieli powojennej etnografii. Opisujemy badania, jakie prowadziła Kopczyńska-Jaworska na wsi i w mieście, przedstawiamy paradygmat teoretyczny i metodyczny, w ramach którego uprawiała etnografię. Charakteryzujemy również tzw. łódzką szkołę etnograficzną, której była reprezentantką.


Słowa kluczowe


etnografia; etnologia; orientacja sociologiczno-historyczna; metoda integralna; łódzka szkoła etnograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUCHOWSKI, M. (1995). Fratrie i klany nowo-plemienia antropologów w Polsce. W: POSERN-ZIELIŃSKI, A. (red.), Etnografia polska między ludoznawstwem a antropologią. Poznań: Wydawnictwo Drawa.

BURSZTA, J. (1968). Analiza kultury w etnografii tradycyjnej a w badaniach nad współczesnością. Niektóre różnice. Tezy. Łódzkie Studia Etnograficzne, 10, 33-35.

BURSZTA, J. (1969). Etnografia w ćwierćwieczu Polski Ludowej. Organizacja – tendencje badawcze – perspektywy. Lud, 53, 31-59.

BURSZTA, J. (1976). Orientacje socjologiczne we współczesnej etnografii polskiej. Na przykładzie zmiany kulturowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 41-52.

DOBROWOLSKI, K. (1958). Drogi rozwoju etnografii polskiej, jej obecne zadania, metody i związki z innymi naukami (rozważania dyskusyjne). Etnografia Polska, 1, 72-83.

DOBROWOLSKI, K. (1972). Pojęcie kultury i jej klasyfikacje. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji PAN, Oddział w Krakowie, za rok 1971. 15, 111-112.

GANS, H. (1972). People and Plans. Essays on Urban Problems and Solutions. London: Basic Books.

HANNERZ, U. (2006). Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Kraków: Wydawnictwo UJ.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1968). Problematyka etnograficznych badań nad współczesnością. Łódzkie Studia Etnograficzne, 10, 23-32.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1969). Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach Polskich. Wrocław: Ossolineum.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1971). Metodyka etnograficznych badań terenowych. Warszawa-Łódź: PWN.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1974). Założenia, problematyka i organizacja badań. W: KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (red), Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi. Przemiany kulturowej hierarchii wartości (7-17). Łódź: ŁTN.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1981). Dyskusyjne problemy syntezy badań nad pasterstwem wysokogórskim. Etnografia Polska, 25, 85-96.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1985). Badanie kultury robotniczej dużego miasta. Etnografia Polska, 29, 65-76.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1989). Zmiany wzorów kultury chłopskiej w miejskim środowisku robotniczym. Zawarcie małżeństwa i obrzędowość weselna w Łodzi i Żyrardowie. Łódzkie Studia Etnograficzne, 29, 51-65.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (199). Kulturowe zróżnicowanie mieszkańców Łodzi w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica, 5, 5-26.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (1999). Łódź i inne miasta. Łódź: Katedra Etnografii UŁ.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B. (2000). W górach i w mieście. W: Moja droga do nauki (37-60). Łódź: ŁTN.

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, B., WOŹNIAK, K. (2002). Łódzcy luteranie. Społeczność i organizacja. Łódź: PTL.

KUCZYŃSKA, A. (2008). Antropologia miasta – obszar koncentracji problemów antropologicznych. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 3-4, 253-267.

MULKIEWICZ-GOLDBERGOWA, O. (1964). Badania etnograficzne w Okręgu Przemysłowym Bełchatowskim. Łódzkie Studia Etnograficzne, 6, 53-59.

NIZIŃSKA, I. (196). Badania skolektywizowanej wsi bułgarskiej. Łódzkie Studia Etnograficzne, 10, 99-106.

PIĄTKOWSKI, K. (1985). Problematyka teoretyczna w powojennej etnografii polskiej. Lud, 49, 35-62.

PLOTNICOV, L. (1973). Anthropological Field Work in Urban Modern and Local Urban Contexts. Urban Anthropology, 2, 248-264.

SOKOLEWICZ, Z. (1978). Kategorie czasu długiego i krótkiego w tradycji etnografii polskiej. W: JASIEWICZ, Z. (red), Tradycja i przemiana. Studia nad dziejami i współczesną kulturą ludową (43-55). Poznań: Wydawnictwo UAM.

ZAWISTOWICZ-ADAMSKA, K. (1968). Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego na temat współczesności, Łódź 20-21 X 1967. Łódzkie Studia Etnograficzne, 10, 5-15.

ZAWISTOWICZ-ADAMSKA, K. (1964). Le région dans la recherche etnographique. W: Dobrowolski K. (red.), La Pologne au VII Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques (191-201). Wrocław: Ossolineum.


Partnerzy platformy czasopism