Działalność Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie w latach I wojny światowej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Małgorzta Michalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.03

Abstrakt


Towarzystwo Ludoznawcze (od 1947 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) powstało w 1895 roku we Lwowie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, liczyło niespełna 20 lat. Należeli do niego zarówno pracownicy uczelni wyższych (głównie reprezentanci nauk filologicznych, a także historycznych, w tym etnografowie i etnolodzy), dyrektorzy i nauczyciele szkół, urzędnicy różnych instytucji, jak i „miłośnicy” kultury ludowej. Na początku opisywanego okresu liczba członków wynosiła 280 osób, aby zmaleć przed II wojną światową do 78. Towarzystwo współpracowało z placówkami naukowymi, instytucjami i towarzystwami oraz administracją różnego szczebla, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Prowadziło działalność naukową i popularyzatorską. Wydawało czasopismo „Lud” oraz „Prace Etnograficzne”. Prowadziło szeroką wymianę czasopismo oraz publikacji krajowych i zagranicznych. Utrzymywało bibliotekę. Ważną postacią opisywanego okresu był wieloletni sekretarz Towarzystwa Adam Fischer. Artykuł składa się z sześciu części: Władze i członkowie; Działalność w okresie I wojny światowej; Działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego; Adam Fischer i jego związki z Towarzystwem Ludoznawczym; Działalność wydawnicza Towarzystwa Ludoznawczego w latach 1914–1939; Współpraca Towarzystwa Ludoznawczego z Polskim Towarzystwem Etnologicznym.

Słowa kluczowe


Towarzystwo Ludoznawcze;Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Lwów; Adam Fischer; pierwsza wojna światowa; dwudziestolecie międzywojenne; działalność wydawnicza; Polskie Towarzystwo Etnologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armon, K. (2007). Adam Robert Fischer. W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II (s. 77–83). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Armon, W. (2001). Początki etnologii uniwersyteckiej w Polsce. W: Z. Jasiewicz i T. Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości. „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk”, nr 10 (s. 17–30). Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Bar, J., Czekanowska, A. (2002). Jan Czekanowski (1882–1965). W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I (s. 52–56). Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Bieńkowski, W. (2002). Jan Stanisław Bystroń (1892–1964). W: Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I (s. 29–35). Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Bukowska-Floreńska, I. (2010). Stanisław Bronisław Ciszewski (1865–1930). W: A. Spiss, Z. Szromba-Rysowa (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III (s. 35–40). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Czekanowski, J. (1946). Półwiecze Towarzystwa Ludoznawczego, Lud, 36, 33–88.

E. F. [Frankowski, E.] (1922). Kronika Polskiego Tow. Etnologicznego, Lud, 21, 70–77.

Engelking A., Linkiewicz O., Jan Kanty Emil Alfred Falkowski (1901–ok. 1940). W: A. Spiss, Z. Szromba-Rysowa (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III (s. 61–72). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Falkowski, J. (1933). XIX Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lud, 32, 192–195.

Gajek, J. (1946). Śp. Profesor Dr Adam Fischer, Lud, 36, 6–18.

Gajkowa, O. (1967). Historia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jego powstanie, rozwój i znaczenie w ciągu 70-lecia, Lud, 51, 7–60.

Gerlach-Kłodnicka, J., Kłodnicki, Z. (1997). Biblioteka przy Zarządzie Głównym Towarzystwa. W: Kłodnicki, Z. (red.), Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995) (s. 159–163). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grochowski, P., Mianecki, A. (red.) (2015). Adam Fischer. Toruń–Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Kapełuś, H. (1982a). „Lud”. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie (1895–1918). W: H. Kapełuś i J. Krzyżanowski (red.), Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918 (s. 338–390). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kapełuś, H. (1982b). „Wisła” (1887–1905). W: H. Kapełuś i J. Krzyżanowski (red.), Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918 (s. 264–337). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kłodnicki, Z. (red.), Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kłodnicki, Z., Kowalska-Lewicka, A. (2002). Józef Ludwik Franciszek Gajek. W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I (s. 106–110). Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Kopczyńska-Jaworska B. (1997). Przedmowa. W: Z. Kłodnicki (red.), Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995) (s. 7–9). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lubczyńska, A. (2014). Z działalności odczytowej Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie (1893, 1898–1914), Res Historica, 38, 121–154.

Lud (1922), 21, 1–2. [Tekst podpisany: Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie].

Od Redakcyi (1913), Lud, 19, 172.

Posern-Zieliński, A. (1973). Etnografia jako samodzielna dyscyplina naukowa. W: M. Terlecka (red.), Historia etnografii polskiej (s. 29–113). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Rataj, A. (2010). Ludwik Joachim Franciszek Krzywicki (1859–1941). W: A. Spiss, Z. Szromba-Rysowa (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III (s. 147–152). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Simonides, D. (1993). Z historii polskiej folklorystyki. Miejsce Adama Fischera. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Folklorystyka, 3, 25–44.

Sprawozdanie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie za czas od 1 lipca 1917 r. do 31 grudnia (1925), Lud, 24.

Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie za lata 1911–1918 (1919), Lud, 20, 311–331.

Suchecka, P. (2001). Korespondencja Adama Fischera w zbiorach Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W: Z. Jasiewicz i T. Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk”, nr 10 (s. 71–78). Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Tarnawski, R. (2015). Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego. W: P. Grochowski i A. Mianecki (red.), Adam Fischer (s. 7–21). Toruń–Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Trapszyc, A. (2014). Władysław Jagiełło (1912–1944). W: A. Spiss, J. Święch (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV (s. 66–68). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Ustąpienie Prof. Bystronia z Komitetu redakcyjnego „Ludu” (1924), Lud, 22, 187–188.

Zawistowicz-Adamska, K. (1975). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Dorobek, działalność, perspektywy rozwoju, Lud, 59, 23–47.

Zwiercan-Borucka, K. (2010). Kazimierz Ignacy Nitsch (1874–1958). W: A. Spiss, Z. Szromba-Rysowa (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III (s. 187–195). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.


Partnerzy platformy czasopism