Lokalny potencjał edukacyjny na przykładzie działalności Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

Magdalena Frąszczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.13

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest przyjrzenie się instytucji kultury jaką jest Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, z perspektywy jej możliwości edukacyjnych i animacyjnych
realizowanych w sferze publicznej. Odwołując się do koncepcji układu kultury Antoniny Kłoskowskiej, przedstawiam program działalności kulturalnej, opisując wydarzenia organizowane
w budynku ostrowskiej synagogi. Obserwacja i analiza prowadzonych tam działań pozwolą stwierdzić, czy Forum Synagoga ma potencjał kulturo- i społeczno-twórczy, by
projektować i realizować zajęcia edukacyjne oraz animować społeczność lokalną, także w odniesieniu do zagadnień wielokulturowości.

Słowa kluczowe


Forum Synagoga; Ostrów Wielkopolski; dziedzictwo żydowskie; rewitalizacja; edukacja; animacja; układy kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernaczyk, J. (2013). Forum Synagoga. Ostrów Wielkopolski: Ostrowskie Centrum Kultury.

Bugaj, Z. (2009). Centrum Judaistyczne w Ostrowie Wielkopolskim. Studia Iudaica Ostroviensia, 2, 321–336.

Festiwal Temple of Silence V: Dźwięki złomu i śrubokrętów w Ostrowie. Pozyskano z: http://

ostrow.naszemiasto.pl/artykul/festiwal-temple-of-silence-v-dzwieki-zlomu-i-srubokretow-

w,1434495,art,t,id,tm.html.

Forum Synagoga. Pozyskano z: https://synagoga.ockostrow.pl/programy/.

Kłoskowska, A. (1972). Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lande, B. (2007). O budowniczym synagogi i jego rodzinie (przeł. J. Biernaczyk). Studia Iudaica

Ostroviensia, 1, 167–172.

Maćkow, W., Zimpel, J. (2014). Rewitalizacja dzielnicy. W: E. Rewers (red.), Kulturowe Studia

Miejskie: wprowadzenie (s. 476–500). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Michalewicz, T., Wieczorek, B., Pasikowski, M. (1985). Projekt rozbudowy i adaptacji Starej

Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrów Wielkopolski.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Pozyskano z: https://www.polin.pl/pl.

Nawrocki, S. (1990) (red.). Ostrów Wielkopolski Dzieje Miasta i Regionu. Poznań: Wydawnictwo

Poznańskie.

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych. Pozyskano z: http://www.often.com.pl/

festiwal/o-festiwalu/.

Ośrodek Badań na Historią i Kulturą żydów z Południowej Wielkopolski. Pozyskano z: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/o/222-ostrow-wielkopolski/120-aktualnosci/50510-14052013-otwarcie-osrodka-badan-nad-historia-i-kultura-zydow-z-poludniowej-wielkopolski.

Redfield, R. (1960). The Little Comunity. Peasant Society and Culture. Chicago: University of

Chicago Press.

Ricoeur, P. (2012). Pamięć, historia, zapomnienie (przeł. J. Margański). Kraków: Universitas.

Skup, M. (1993). Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Rewaloryzacja zabytkowego kwartału zabudowy staromiejskiej. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Ernesta Niemczyka, Instytut Historii i Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Spółdzielnia Artystów Plastyków (1989). Studium programowo-przestrzenne. Łódź.

Witkowski, R. (2012). Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach. Poznań:

Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister

Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r., nr MIiR/H 2014 – 2020/20(01)/07/2015.

Pozyskano z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_

zatwierdzone_3VII2015.pdf.

Zimpel, J (2013) Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk

Społecznych UAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism