Tradycyjna i współczesna kuchnia mieszkańców dawnej Puszczy Sando-mierskiej w badaniach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Robert Lipelt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2019.009

Abstrakt


Recenzja:

Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością, pod red. K. Smyk, T. Pudłockiego, I. Wodzińskiej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2017.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ADAMOWSKI, J., TYMOCHOWICZ, M. (red.) (2018). Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych. Lublin: Muzeum Lubelskie w Lublinie.

CYBULSKI, N. (1984). Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicji. Kraków: Towarzystwo Opieki Zdrowia.

FRANASZEK, P. (1992). Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Rolnictwo w Galicji w dobie autonomii. Część I. Madurowicz-Urbańska, H. (red.). Produkcja roślinna. Kraków–Warszawa: Uniwersytet Jagiel-oński, Polskie Towarzystwo Statystyczne.

FRANASZEK, P. (2016). Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku. „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXVI, 289-313.

KOWALSKA-LEWICKA, A. (red.), (1973). Pożywienie ludności wiejskiej. Praca zbiorowa. Kraków: Muzeum Etnograficzne.

LIPELT, R. (2018). Pożywienie ludności wiejskiej na pograniczu polsko-ruskim w końcu XIX wieku.

W: Adamowski J., Tymochowicz M. (red.). Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych (s. 122-136). Lublin: Muzeum Lubelskie w Lublinie.

SMYK, K., PUDŁOCKI, T., WODZIŃSKA, I. (red.), (2017). Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością. Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

SOBCZAK, T. (1986). Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX i w początkach XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

STOLIČNA, R., DROŻDŻ, A. (red.), (2010). Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kul-turze. Cieszyn–Katowice–Brno: Uniwersytet Śląski.

SZROMBA-RYSOWA, Z., (1988). Przy wspólnym stole z obyczajowości współczesnej wsi karpackiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism