THE MOTIF OF DEVILISH MUSICIANS AND DANCERS IN FOLKLORISTIC AND ETHNOGRAPHIC WRITING MATERIALS

Robert Piotr Piotrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.3.2017.001

Abstract


The starting point for the analysis proposed in this article is motifs of
extraordinary/magical instruments, musicians and dance in folkloristic and ethnographic
narratives. Looking at them, I am trying to pinpoint the perceptions of the demonic world
present in the folk culture of the nineteenth century and the beginning of the twentieth
century.

Keywords


Dance, Musicians, Devil

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baraniuk, T. (1999). Prześmiewanie świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Mazowieckie Towarzystwo Kultury.

Brückner, A. (1997). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Cezary z Arles św. (1989). Kazania (przeł. ks. S. Ryznar). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Dekker, T. (1980). Czarownica z Edmonton (przeł. L. Kydryński). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Dudzik, W. (2005). Karnawały w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Federowski, M. (1973). Diabelskie skrzypce. Baśnie białoruskie (przeł. A. Barszczewski). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Girard, R. (1991). Kozioł ofiarny (przeł. M. Goszczyńska). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Goff, J. Le, Truong, N. (2006). Historia ciała w średniowieczu (przeł. I. Kania). Warszawa: Czytelnik.

Guriewicz, A. (1997). Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku (przeł. Z. Dobrzyniecki), Warszawa: Oficyna Wydawnicza wolumen, Wydawnictwo Bellona.

Jackowski, A. (1993). Muzykanci (wywiad z Andrzejem Bieńkowskim). Polska Sztuka Ludowa, 47 (2), 56-64.

Jastrun, T. (1996). Nie istniejącymi drogami do wsi, których już nie ma (Wywiad z Andrzejem Bieńkowskim). Nowa Res Publica, 9, 35-40.

Kalinowska-Kłosiewicz, D. (1985). Obrzęd sobótkowy. Taniec w aspekcie symboliki ruchu obrotowego. Polska Sztuka Ludowa, XXXIX, (1-2), 67-75.

Kiuiła, I. (2000). Diabelskie narzędzie. Gadki z Chatki, 28, 18-19.

Klinger, W. (1949). Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska. Lublin-Kraków: Nakład i Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Knoop, O. (1894). Podania i opowiadania z Wielkiego Księstwa Poznańskiego (przeł. Z. A. Kowerska). Wisła, VIII (4), 719-774.

Kolberg, O. (1964) Chełmskie, cz. II. W: Dzieła wszystkie, t. 34. Wrocław-Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kolberg, O. (1967). Kaliskie i Sieradzkie. W: Dzieła wszystkie, t. 46. Wrocław-Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kolberg O. (1970). Mazowsze, cz. VII. W: Dzieła wszystkie, 42. Wrocław-Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kolberg, O. (1973). Sanockie – Krośnieńskie. W: Dzieła wszystkie, t. 51. Wrocław-Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kolberg, O. (1978). Kujawy, cz. I. W: Dzieła wszystkie, t. III. Wrocław: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kopaliński, W. (1985) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kopernicki, I. (1891). Gadki ludowe górali beskidowych z okolic Rabki. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, XV, 19-21.

Kowalik, A. (2004) Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Krzyżanowski, J. (1961). Ludowość w „Dziadów” części III. W: Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Krzyżanowski, J. (1962). Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk..

Krzyżanowski J. (1965). Słownik folkloru polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lebeda, A. (2002) Wiedza i wierzenia ludowe. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VI. Wrocław-Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Leeuw, G. van der. (1997) Fenomenologia religii (przeł. J. Prokopiuk). Warszawa: Książka i Wiedza.

Łotman, J. (1999). Kultura i eksplozja. (przeł. B. Żyłko). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Łuczkowski, J. (1996). Opoczyńscy muzykanci ludowi i ich instrumenty w świetle tradycji folklorystycznych. Literatura Ludowa, 2. 31-53.

Łużny, R. (2001). Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa (przeł. R. Łużny). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Łysiak, W. (1988). Świat wierzeń ludu wielkopolskiego przełomu XIX i XX wieku. Lud, 72, 91-112.

Mann, T. (2000). Dostojewski – z umiarem. (przeł. J. Błoński). W: Dostojewski – z umiarem i inne eseje (s. 220-237). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Miedziński, J. (1937). Ziemia rawicka w legendzie i baśni. Rawicz: Towarzystwo Wydawnicze Sp. Z Ogr. Odp. w Rawiczu.

Moszyński, K. (1965) Kultura ludowa słowian, t. II, Kultura duchowa. Warszawa: Książka i Wiedza.

Ondrusz, J. (1984). Cudowny chleb podania, baśnie i opowieści cieszyńskie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Pawłowicz, B. (1896) Kilka rysów z życia ludu w Zalasowej. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, I, 229-265.

Potkański, K. (2004). Wiadomości Długosza o polskiej mitologii. W: F. Bujak (oprac.). Pisma pośmiertne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Propp, W. (2003). Historyczne korzenie bajki magicznej. (przeł. J. Chmielewski). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Rożek, M. (1993). Diabeł w kulturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rzepnikowska, I. (2003). Bóg i diabeł w świecie wartości ludowej bajki ludowej. W: M. Jakitowicz, V. Wróblewska (red.). W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rzepnikowska, I. (2005). Rosyjska i polska bajka magiczna (AT480) w kontekście kultury ludowej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Saloni, A. (1908). Lud rzeszowski Materiały etnograficzne. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, X, 50-344.

Schmidt, J-C. (2006). Gest w średniowiecznej Europie. (przeł. H. Zaremska). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Strawińska, Z. (1981) Wieś pałucka Statkowska Struga. Materiały etnograficzne, cz. III. Toruń: Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

Siemieński, L. (1975). Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szyjewski, A. (2003). Religia Słowian. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Świętek, J. (1998). Brzozowa i okolice Zakliczyna nad Dunajcem, cz. II, Wierzenia. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Toeppen, M. (1893). Wierzenia mazurskie. (przeł. E. Piltzówna). Wisła, VII, (1), 1-52.

Toлстая, C. M. (1995) Caкpaльнoe и мaгичecкoe в народном культe cвятых. W: J. Bartmiński, M. Jasińska-Wojtkowska (red.), Folklor – Sacrum – Religia, t. 2, (s. 32-37). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Wasilewski, J. (1978) Symbolika ruchu obrotowego i rytualnej inwersji. Etnografia Polska, XXII (1), 81-108.

Witowt. (1903). Baśni z powiatu radzyńskiego. Wisła, XVII, (4), 721-723.

Witowt (1905). Gadki z Ostrówka. Wisła, XIX, (2), 293-.301.

Wodziński, C. (2007). Święty Idiota. Gdańsk: słowo obraz/terytoria.

Artykuł ze strony internetowej

Zadurska, O., Muzykant. W: Polska Bajka Ludowa. Słownik. http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=120

Zadurska, O., Skrzypce. W: Polska Bajka Ludowa. Słownik. http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=159


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism