Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo folklorystyczne wydawane we Wrocławiu, a zarazem oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Periodyk zajmuje się szeroko rozumianym folklorem i nowocześnie pojmowaną folklorystyką. Omawia więc i analizuje folklor środowisk wiejskich (dawnych i współczesnych), miejskich, zawodowych i in.; zajmuje się różnymi formami kultury popularnej. Na jego łamach publikowane są artykuły badaczy polskich i obcych z zakresu metodologii badań folkloru, teorii kultury, komparatystyki literacko-folklorystycznej, a także zamieszczane są recenzje prac naukowych związanych z folklorystyką i dziedzinami pokrewnymi. Od czasu do czasu ukazują się zeszyty monograficzne „Literatury Ludowej”, na ogół tematem jest wybrany problem badawczy lub prezentacja kultur danego regionu, tak w Polsce, jak i za granicą. Z pismem współpracują wybitni folkloryści i młodzi pracownicy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Publikacjom zawartym w każdym numerze towarzyszą streszczenia w języku angielskim.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Artykuły publikowane w czasopiśmie „Literatura Ludowa” wydawanym przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze są recenzowane.

2. Przysyłając artykuł do redakcji, autor wyraża zgodę na jego recenzowanie.

3. Recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Akademickiej Platformie Czasopism, w tzw. trybie double-blind review (procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).

4. Pierwszej, wstępnej oceny tekstu dokonuje redakcja czasopisma w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania materiału. Teksty wstępnie zaakceptowane przez redakcję są przekazywane dwóm recenzentom zewnętrznym − członkom zespołu niezależnych recenzentów, którego skład podawany jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma. Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 30 dni.

5. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, redakcja ma prawo powołać trzeciego recenzenta.

6. Po zapoznaniu się z opinią recenzentów redakcja w ciągu 7 dni informuje autora o przyjęciu tekstu do publikacji (ewentualnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek) bądź o jego odrzuceniu.

7. Autor ma 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do redakcji. Przekroczenie terminu skutkuje bądź przesunięciem tekstu do kolejnego numeru, bądź rezygnacją z publikacji.

8. W przypadku, kiedy autor nie akceptuje uwag recenzentów oraz redakcji lub kiedy redakcja nie zgadza się z poprawkami autora, autor może wycofać tekst, redakcja zaś może odrzucić tekst.

9. Ostateczną decyzję o zamieszczeniu artykułu, odrzuceniu lub skierowaniu do poprawy podejmuje każdorazowo redaktor naczelny czasopisma. W przypadku, kiedy artykuł składa redaktor naczelny czasopisma, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje zastępca redaktora naczelnego lub członek redakcji.

 

FORMULARZ RECENZJI pobierz

 

 

Polityka Open Access

Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

 

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

 

Rada Naukowa

Cristina Bacchilega (University of Hawaii)

Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pauline Greenhill (University of Winnipeg)

Maria Jakitowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Antoni Kuczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Katia Michajłowa (Bułgarska Akademia Nauk)

Sadhana Naithani (Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

Marek Oziewicz (University of Minnesota)

Dorota Simonides (Uniwersytet Opolski)

John Stephens (Macquarie University)

Roch Sulima (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)

Larisa Wachnina (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

Katarzyna Williams (Australian National University)

Jack Zipes (University of Minnesota)

 

 

Lista recenzentów

Rok 2019:

Bogusław Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)

Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)

Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński)

Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski)

Barbara Grabka (Polska Akademia Nauk)

Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski)

Beata Gromadzka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Janina Hajduk-Nijakowska (Uniwersytet Opolski)

Ewa Ihnatowicz (Uniwersytet Warszawski)

Maria Jakitowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Anna Janusz-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński)

Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski)

Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański)

Marta Kerulova (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)

Elżbieta Kruszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)

Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski)

Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

Halina Mielicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Anna Mlekodaj (PPUZ w Nowym Targu)

Beata Mytych-Forajter (Uniwersytet Śląski)

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski)

Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski)

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)

Maria Ostasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zbigniew Przerembski (Uniwersytet Wrocławski)

Agnieszka Przybyła-Dumin (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Joanna Pyszny (Uniwersytet Wrocławski)

Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński)

Ewa Serafin (Uniwersytet Wrocławski)

Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)

Wojciech Soliński (Uniwersytet Wrocławski)

Magdalena Szyndler (Uniwersytet Śląski)

Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski)

Anna Trypa (Polska Akademia Nauk)

Alicja Ungeheuer-gołąb (Uniwersytet Rzeszowski)

Katarzyna Wądolny-Tatar (Uniwersytet Pedagogiczny)

Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Uniwersytet Śląski)

Michał Wolski (Uniwersytet Wrocławski)

Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski)

Jakub Żmidziński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

 

Rok 2018:

Justyna Bajda (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Bartmiński (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

Artur Blaim (Uniwersytet Gdański)

Bogusław Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)

Michał Błażejewski (Uniwersytet Gdański)

Clare Bradford (Deakin University, Melbourne)

Anna Brzozowska-Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)

Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński)

Nina Christensen (Aarhus Universitet, Denmark)

Piotr Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski)

Janina Hajduk-Nijakowska (Uniwersytet Opolski)

Ewa Ihnatowicz (Uniwersytet Warszawski)

Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski)

Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański)

Winfred Kaminski (TH Koeln)

Grażyna Karpińska (Uniwersytet Łódzki)

Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski)

Weronika Kostecka (Uniwersytet Warszawski)

Mariusz Kraska (Uniwersytet Gdański)

Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki)

Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Grażyna Lasoń-Kochańska (Akademia Pomorska w Słupsku)

Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski)

Marzena Marczewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Mariusz Marszalski (Uniwersytet Wrocławski)

Alicja Mazan-Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)

Maria Ostasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ewa Owczarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski)

Dorota Rembiszewska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

Iwona Rzepnikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Slany (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wojciech Soliński (Uniwersytet Wrocławski)

John Stephens (Macquarie University)

Joanna Szadura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Jerzy Wasilewski (Uniwersytet Warszawski)

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Uniwersytet Śląski)

Michał Wolski (Uniwersytet Wrocławski)

Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marta Wójcicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski)

Krzysztof Wrocławski (Uniwersytet Warszawski)

Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski)

Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)

 

Rok 2017:

Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rafał Augustyn (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Michał Błażejewski (Uniwersytet Gdański)

Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński)

Anna Brzozowska-Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Piotr Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ireneusz Guszpit (Uniwersytet Wrocławski)

Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski)

Maria Jakitowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański)

Tomasz Kalniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jacek Kolbuszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski)

Wiesław Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Marek Lis (Uniwersytet Opolski)

Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)

Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski)

Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski)

Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)

Aleksandra Mochocka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)

Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet Szczeciński)

Leszek Pułka (Uniwersytet Wrocławski)

Iwona Rzepnikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Wądolny-Tatar (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Marta Wójcicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski)

Krystyna Zabawa (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Zawada (Uniwersytet Wrocławski)

Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski)

Tadeusz Żabski (Uniwersytet Wrocławski)

 

Rok 2016:

Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)

Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski)

Iwona Kabzińska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Eugeniusz Kłosek (Uniwersytet Wrocławski)

Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki)

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)

Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Franciszek Rosiński (Uniwersytet Wrocławski)

Iwona Rzepnikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)

Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski)

 

Etyka wydawnicza

Nasze czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Redakcja

1)      Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor powinien zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2)      Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

3)      Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą.

4)      Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

 

Autorzy

1)      Za autora artykułu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

2)       Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

3)       Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów (np. „Wkład poszczególnych autorów: DF odpowiada za koncepcję badań; BK zgromadziła dane. Obie autorki współtworzyły pierwotny tekst artykułu”; lub też: „Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego udziału w procesie badawczym: koncepcja badań: pierwsza autorka; analiza danych: drugi autor; tworzenie tekstu: pierwsza autorka i drugi autor”). Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

4)       Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

Recenzenci

1)      Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.

2)      Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

3)      Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redaktora tak, żeby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.

4)      Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Najoczywistsze przykłady konfliktu interesów związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz. Sytuacje tego rodzaju niosą także ze sobą największe ryzyko podważenia wiarygodności czasopisma, autorów, a nawet badań naukowych. Do źródeł konfliktu interesów mogą jednak zaliczać się także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe, polityczne lub intelektualne namiętności itp. Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt redakcji.

OŚWIADCZENIE WYDAWCY

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

 Partnerzy platformy czasopism