Signification at its limits: Mark Haddon’s “The curious incident of the dog in the night- -time” and the narrative potential of graphic communication

Tomasz Dobrogoszcz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.036

Abstrakt


The novel is narrated by Christopher, a teenage boy affected with an unspecified autistic disorder, whose vulnerability and social incompatibility result largely from his distinctive understanding of language: as his cognitive disposition compels the boy to take each word at its face value, he feels estranged by linguistic “anomalies” such as metaphors or idiomatic expressions. Yet, as Christopher attempts to write a novel, language becomes an unavoidable instrument. To overcome its inadequacy and facilitate the storytelling process, he resolves to employ graphic elements: maps, charts, drawings, samples of handwriting, photographs and mathematical equations. This article discusses Christopher’s understanding of the system of language, especially its function of representing the reality. My analysis focuses on the high potential of graphic means of communication employed by the narrator when the usual linguistic means fail him and he resorts to images to facilitate the structuring of his reality. Christopher’s use of graphics undermines the referentiality of language and emphasizes the gap between the signifier and the signified.

 

Narratorem powieści Marka Haddona jest Christopher, nastolatek dotknięty niesprecyzowanym bliżej zaburzeniem autystycznym, którego bezbronność i niedostosowanie społeczne wynikają głównie ze specyficznego sposobu rozumienia języka: jako że z uwagi na swoje zdolności kognitywne chłopiec rozumie wszystko dosłownie, jest wytrącony z równowagi przez takie „anomalia” językowe jak metafory czy idiomy. Skoro jednak zdecydował się pisać powieść, musi wykorzystywać język jako narzędzie. Próbuje pokonać niedoskonałość języka i ułatwić sobie proces budowania narracji przez wykorzystanie elementów graficznych: map, wykresów, rysunków, elementów pisma odręcznego, zdjęć i obliczeń matematycznych. Artykuł zajmuje się analizą sposobu, w jaki Christopher pojmuje język, a szczególnie jego funkcję odzwierciedlenia rzeczywistości. Rozważania skupiają się na potencjale graficznych środków komunikacji wykorzystanych przez narratora, kiedy zawodzą go zwykłe środki językowe i decyduje się budować swoją rzeczywistość poprzez użycie obrazów. Wykorzystanie grafiki w narracji Christophera podważa referencjalność języka oraz podkreśla lukę między znaczącym a znaczonym.


Słowa kluczowe


Mark Haddon, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, autism fiction, graphic communication, representation

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berger, James 2008. “Alterity and Autism: Mark Haddon’s Curious Incident in the Neurological Spectrum”. In: Mark Osteen (ed.). Autism and Representation. London: Routledge.

Caracciolo, Marco 2014. Strange Narrators in Contemporary Fiction: Explorations in Readers’ Engagement with Characters. Lincoln: University of Nebraska Press.

Ciocia, Stefania 2009. “Postmodern Investigations: The Case of Christopher Boone in The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”. Children’s Literature in Education 40: 320−332.

Derrida, Jacques 2016. Of Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: John Hopkins University Press.

Freeman Loftis, Sonya 2015. Imagining Autism: Fiction and Stereotypes on the Spectrum. Bloomington: Indiana University Press.

Gilbert, Ruth. 2005. “Watching the Detectives: Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and Kevin Brooks’ Martyn Pig”. Children’s Literature in Education 36, 3: 241−253.

Greenwell, Bill 2004. “The Curious Incidence of Novels About Asperger’s Syndrome”. Children’s Literature in Education 35, 3: 271−284.

Haddon, Mark 2004. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Vintage.

McHale, Brian 1987. Postmodernist Fiction. London: Routledge.

Homer, Sean 2005. Jacques Lacan. London: Routledge.

Hutcheon, Linda 2004. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York: Routledge.

Lacan, Jacques 1991. The Seminar of Jacques Lacan Book II: The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954−1955. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated by Sylvana Tomaselli. New York: W. W. Norton & Company.

Lacan, Jacques 2006. Écrits. Translated by Bruce Fink. New York: W. W. Norton & Company.

Muller, Vivienne 2006. “Constituting Christopher: Disability Theory and Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”, Papers: Explorations into Children’s Literature 16, 2: 118−123.

Semino, Elena 2014. “Pragmatic Failure, Mind Style and Characterisation in Fiction About Autism”. Language and Literature 23, 2: 141−158.

Wilkins, Alastair, Simon Shorvon 2005. “Neurology and Literature”. Brain 128, 2470−2473.
Partnerzy platformy czasopism