Языковые и литературные факты как свидетельства этногенетического родства ногайцев и литовских татар: предварительные наблюдения

Mariya Bulgarova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.017

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Emir, Vladimir 2005. „Rus i Orda: kak eto było? Gł.10 Idigu i Vitovt (1396–1420)”. http://www.istorichka.ru [19.12.2019].

Mişkiniene, Galina 2005. „Biespłotnyje siły w sławianojazycznych arabskoałfawitnych tiekstach litowskich tatar”. W: Iskra Christowa-Szomowa (red.). Meżdu angeli i demoni. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lesidren. Bułgaria, 30 sierpnia–1 września 2001. Sofia: Wydawnictwo uniwersyteckie „Sw. Kliment Ochridski”.

Mişkiniene, Galina 2016. „Litowskije tatary: k istorii pojawlenija i prożywanija w Wielikom kniażestwie Litowskom (kultura, jazyk, istoriczeskije kontakty w kontiekstie nogajskoj kultury)”. W: Nogajcy: XXI wiek. Istorija. Jazyk. Kultura. Ot istokow – k griaduszczemu. Czerkiesk: Karaczajo-Czerkieski Uniwersytet Państwowy im. U. D. Alijewa.

Nesrin, Güllüdağ [&] Galina Mişkiniene 2008. Litvanya Tatarlarına ait el yazmalarından Türkçe-Lehçe kılavuz (yıl 1840). Turkų-Lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos Totorių rankraščio (1840). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Tieniszew, Egdiem 1997. „Razgowornyj jazyk litowsko-polsko-biełorusskich tatar w XV–XVI ww.”. Izwiestija Rossijskoj Akadiemii Nauk. Sierija litieratury i jazyka 56, 6: 3–8.

Triepawłow, Wadim 2001. Istorija Nogajskoj Ordy. Moskwa: Wostocznaja litieratura. RAN.

Wiktorin, Wiktor 2007. „Nogajskij etniczeskij elemient w sostawie inych sowriemiennych tiurkskich narodow Powołżja i Priuralja”. W: Sowriemiennoje położenije i pierspiektiwy razwitija nogajskogo naroda w 21 wiekie. Sankt-Petersburg: Pietropolis.
Partnerzy platformy czasopism