Antytatarska propaganda krzyżacka podczas Wielkiej Wojny i jej echa

Jan Tyszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.012

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biskup, Marian 1959. „Z badań nad Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim”. Kwartalnik Historyczny 63, 3: 671–715.

Biskup, Marian 1983. „Echa bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka w niemieckiej gałęzi Zakonu Krzyżackiego w lecie 1410”. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4: 455–460.

Biskup, Marian [&] Gerard Labuda 1988. Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gdańsk: Wyd. Morskie.

Borkowska, Urszula 1983. Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem. Lublin: RW KUL.

Boockmann, Hartmut 1975. Johannes Falkengerg, der Deutsche Orden und die polische Politik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dumin, Stanisław V. 1991. „Tatarskije knjazja v Velikom Knjažestvie Litovskom”. Acta Batlico-Slavica 20: 349–355.

Ehrlich, Ludwik 1953. Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Warszawa: Teologia Polityczna.

Grekow, Borys, Aleksander Jakubowski 1953. Złota Orda i jej upadek. Warszawa: Książka i Wiedza.

Górka, Olgierd 1935a. „Liczebność Tatarów krymskich i ich wojsk”. Przegląd Historyczno-Wojskowy 8: 185–295.

Górka, Olgierd 1935b. „Uwagi orientacyjne o Tatarach polskich i obcych”, Rocznik Tatarski 2: 145–198.

Jóźwiak, Sławomir 2004. Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

Jóźwiak, Sławomir 2010. „Zawarcie rozejmu i jego przestrzeganie w pierwszych miesiącach, Wojna Polski i Litwy”. W: Sławomir Jóźwiak et al. (oprac.). Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

Kryczyński Stanisław 1935. „Bej Barski. Szkic z dziejów Tatarów polskich w XVII w.”. Rocznik Tatarski 2: 229–301.

Kwiatkowski, Krzysztof 2010. „Koncentracja wojsk litewskich, ruskich i tatarskich na wschodzie, Wojna Polski i Litwy”. W: Sławomir Jóźwiak et al. (oprac.). Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

Kuczyński, Stefan M. 1990. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa: MON.

Milikiewicz Z. 1993. „Identyfikacja rycerza Jarosława z listu Dietricha von Logendorfa z 20 stycznia 1410”. W: Jerzy Hauziński (red.). Opuscula minora in memoriam Josepho Spors. Słupsk: b.n.w.

Sobczak, Jacek 1984. Położenie prawne ludności tatarskiej w W. Ks. Litewskim. Poznań-Warszawa: PWN.

Szweda, Adam, Sobiesław Szybkowski 2010. „Aktywność dyplomatyczna stron konfliktu na dworach europejskich”. W: Sławomir Jóźwiak et al. (oprac.). Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

Szybkowski, Sobiesław 1997. „Krzyżacki szpieg, lubelski mieszczanin i sandomierski chorąży. Kilka uwag w sprawie badań prozopograficznych personelu kancelarii w. ks. Witolda, Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci”. Gdańskie studia z dziejów średniowiecza 4: 247–278.

Szybkowski, Sobiesław 2010. „Stosunki Wielkiego Księstwa Litewskiego z Tatarami”. W: Sławomir Jóźwiak et al. (oprac.). Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

Tyszkiewicz, Jan 1989. Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w. Warszawa: PWN.

Tyszkiewicz, Jan 2008. Tatarzy w Polsce i Europie. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Urbański, Robert 2007. Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich. Warszawa: IBL PAN.

Witkowicz, Andrzej 2016. Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.

Żdan, Michał 1930. „Stosunki litewsko-tatarskie za czasów Witolda w. ks. Litwy”, Ateneum Wileńskie 7, 3–4: 585–592.
Partnerzy platformy czasopism