История литовских татар как составная часть общей татарской истории: на материале татарстанских школьных учебников истории (1996–2010)

Leysan Şahin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.010

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Akçuraoğlu, Yusuf 1990. Türkçülük ve Dış Türkler. İstanbul: Toker Yay.

Bucharajew, Władimir 2002. „Czto takoje nasz uczebnik istorii: idieołogija i nazidanije w jazykie i obrazie uczebnych tiekstow”. W: Karl Eimermacher [&] Giennadij Bordiugow (red.). Istoriki czitajut uczebniki istorii. Tradicyonnyje i nowyje koncepcyi uczebnoj litieratury. Moskwa: AIRO-ХХ.

Cruz, Barbara C. 2002. „Don Juan and Rebels under Palm Trees: Depictions of Latin Americans in US History Textbooks”. Critique of Anthropology 3: 323–342.

Daszkowskaja, Olga, „Otmiena riegionalnogo komponienta”. Pierwoje sientiabria 19. https://ps.1sept.ru/article.php [3.01.2020].

Devlet, Nadir 1998. 1917 Ekim İhtilali ve Türk-Tatar Millet Meclisi. İstanbul: Ötüken.

“Dieputat Gosdumy priedłożył sokratit’ kolieczestwo uczebnikow istorii”. Lenta.ru., 18.12.2012. https://lenta.ru/news/2012/12/18/lessbooks/ [1.12.2019].

Fachrutdinow, Rawil 2000. Istorija tatarskogo naroda i Tatarstana. (Driewnostʹ i sriedniewiekowje). Uczebnik dla sriednich obszczeobrazowatielnych szkoł, gimnazij i licejew. Kazań: Mağarif.

FitzGerald, Frances 1979. America Revised: History Schoolbooks in the Twentieth Century. New York: Vintage.

Fokiejewa, Ilsija 2003a. „Nacyonalno-riegionalnyj komponient w istoriczeskom obrazowanii: opyt Tatarstana”. W: Farit Sułtanow, Marat Gibatdinow (red.). Riealizacyja nacyonalno-riegionalnogo komponienta istoriczeskogo obrazowanija w nacyonalnych riespublikach: problemy i pierspiektiwy. Kazań: Instytut Historii AN RT.

Fokiejewa, Ilsija 2003b. Nacyonalno-riegionalnyj komponient istoriczeskogo obrazowanija: Mietodiczeskoje posobije dla uczitiela. Kazań: Tatarskoje Riespublikanskoje izdatielstwo„ Heter” (TaRIH).

Frank, Allen J. 1998. Islamic Historiography and „Bulghar” Identity among the Tatars and Bashkirs of Russia. Leiden; Boston: Brill.

Gaman-Gołutwina, Oksana 2018. Srawnitielnaja politołogija: uczebnik. Moskwa: Aspiekt Priess.

Hughes, James 2002. “Managing Secession Potential in the Russian Federation”. W: Hughes, James [&] Gwendolyn Sasse (eds.) 2002. Ethnicity and Territory in the Former Soviet Union: Regions in Conflict. London: Frank Cass.

Idiatullin, Szamil, Kirill Antonow, “Tatarstanu bolsze nie nużen dogowor s Rossijej”. Kommiersant 228, 07.12.2017. https://www.kommersant.ru/doc/3488607 [4.01.2020].

“Istoriko-kulturnyj standard”. Multiurok.ru., 18.11.2019.

https://multiurok.ru/index.php/files/istoriko-kulturnyi-standart.html [4.01.2020].

İsxaqov, Damir (red.) 2009. Tatar xalqı tarixı (iñ borınğı zamannardan alıp XVII ğasır axırına qadär) (Damir İsxaqov, İskändär İzmaylov, İskändär Ğıyläcev, Marat Gibatdinov). Kazań: Mäğarif.

Ischakow, Damir 1994. Rol intielligiencyi w formirowanii i sowriemiennom funkcyonirowanii nacyonalnogo samosoznanija tatar. Sowriemiennyje nacyonalnyje processy w Riespublikie Tatarstan 2. Kazań: IJALI im. G. Ibragimowa ANT. 5-26.

Izmajłow, Iskander 2002. „Dilemma nacyonalnoj istorii w fiedieratiwnoj stranie: gosudarstwiennostʹ i etnicznostʹ”, Kazanskij fiedieralist 2: 60–78.

Lazzerini, Edward J. 1981. “Tatarovedenie and the “New Historiography” in the Soviet Union: Revising the Interpretation of the Tatar-Russian Relationship”. Slavic Review:40, 4: 625–635.

Moeglin, Pierre 2006.„The Textbook and After…”. W: Éric Bruillard et al. (ed.). Caught in the Web or Lost in the Textbook. Paris: IARTEM/Jouve.

Pingel, Falk 2010.UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. Paris-Braunschweig:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization i Georg Eckert Institute for International Textbook Research.

“Putin wystupił za unifikatcyju uczebnikow istorii”. Lenta.ru., 19.02.2013. https://lenta.ru/news/2013/02/19/history/ [12.01.2020].

Safronowa, Irina [&] Ilsija Fokiejewa 2017. Osobiennosti priepodawanija uczebnych priedmietow “istorija” i “obszczestwoznanije” w 2017/18 uczebnom godu. Kazań: IRO RT.

Shamiloglu, Uli 1990. „The Formation of a Tatar Historical Consciousness: ShihabutddinMarcani and Image of the Golden Horde”. Central Asian Survey 9, 2: 39–49.

Striełowa, Olga [&] Wiaziemskij, Jewgienij 2008. „Szkolnyje uczebniki istorii kak socyokulturnyj, nauczno-istoriczeskij i piedagogiczeskij fienomien ”. W: Marina Czernowa (red.). Sprawocznik uczitiela istorii. 5–11 kłassy. Moskwa: Egzamien.

Studienikin, Michaił 2003. Mietodika priepodawanija istorii w szkole. Moskwa: WŁADOS.

Sułtanbiekow, Bułat F. (red.) 2001. Istorija Tatarstana. Kazań: Tarih.

Sułtanow, Farit [&] Gibatdinow, Marat 2005. Matieriały II Mieżregionalnoj naucznoprakticzeskoj konfieriencyi “Riealizacyja nacyonalno-riegionalnogo komponienta istoriczeskogo obrazowanija w nacyonalnych riespublikach Powołżja i Priuralja: problemy i pierspiektiwy”. Kazań: Instytut Historii AN RT.

“Swiatczenko, Inna [&] Aleksiejewa Lubow 2016. “Riegionalnaja istorija w sistiemie szkolnogo istoriczeskogo obrazowanija w Rossii: normatiwnyje aspiekty”. Mir nauki 4 (6): 1–6. http://mir-nauki.com/PDF/19PDMN616.pdf [12.01.2020].

Szajchielisłamow, Rais 2005. “Istoriczeskoje obrazowanije w Riespublikie Tatarstan: problemy i puti rieszienija”. W: Farit Sułtanow [&] Marat Gibatdinow (red.). Matierialy II Mieżriegionalnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencyi “Riealizacyja nacyonalno-riegionalnogo komponienta istoriczeskogo obrazowanija w nacyonalnych riespublikach: problemy i pierspiektiwy”. Kazań: Instytut Historii AN RT.

Szakurow, Farit 2002. Razwitije istoriczieskich znanij u tatar do fiewrala 1917 g. Kazań: Izdwo Kaz. uniw-ta.

Tagirow, Indus 1999. Oczerki istorii Tatarstana i tatarskogo naroda (XX wiek). Kazań: Tat. kn. izd-wo.

Tiulajewa, Tamara 2003. Nastolnaja kniga uczitiela istorii. Moskwa: OOO “Izd-wo ACT”, OOO “Izd-wo Astrel”.

Usmanow, Mirkasyjm 1990. “O tragiedii eposa i tragiedijach ludskich”, Idiegiej. Kazań: Tat. kn. izd-wo.

Ustawa Federacji Rosyjskiej „Ob obrazowanii” z 10.07.1992 nr 3266–1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ [10.01.2018].

Wiaziemskij, Jewgienij [&]Olga Striełowa 2002. Istoriczeskoje obrazowanije w sowriemiennoj Rossii: Sprawoczno-mietodiczeskoje posobije dla uczitielej. Moskwa: Russkoje słowo.
Partnerzy platformy czasopism