Минские татары в 20–30-е годы ХХ столетия (национально-культурное и хозяйственное строительство)

Zorina Ibragimovna Kanapatskaya

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.009

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Archiw Komitieta Gosudarstwiennoj biezopasnosti Riespubliki Biełarusʹ. Sprawa 28329, k. 18

Archiv KGB RB. Sprawa 31371–s, k. 63–69, 126–129.

Engels, Fridrih 1961. Ernst Morits Arndt. Soczinienya. 2 izdanie. T. 41. Moskwa: OGIZ Gosudarstwiennoje izdatielstwo politiczeskoj litieratury.

Kalita, A. 1929. „Narysy raboczych akrain”. Czyrwonaja zmiena 136 (805): 4.

Komunisticheskaya partiya Sovetskogo soyuza v rezolyutsiyah i resheniyah syezdov, konferentsij i plenumov TSK 1898-1986. T.2. 1917-1927. 9 izdanije, dop.isprav. Moskva: Politizdat. 1983.

Nacyonalnyj Archiw Riespubliki Biełarus’. Zbiór 701, katalog 1, sprawa 63, k. 7–7 (na odwrocie).

Lenin, Vladimir 1967. Natsionalnyi vopros v nashei programme. Polnoe sobranije soczinienij. t. 7. Moskwa: OGIZ Gosudarstwiennoje izdatielstwo politiczeskoj litieratury.

Marks, Karl 1961. Nabrosok plana o sovremennom gosudarstve. Soczinienya. 2 izdanie. t. 45. Moskwa: OGIZ Gosudarstwiennoje izdatielstwo politiczeskoj litieratury.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 97, k. 8.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 94, k. 2–3.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 7.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 60, k. 35–35 (na odwrocie).

NARB, z. 701, kat. 1, s. 101, k. 6.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 33.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 35.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 32.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 31.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 44.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 37.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 28.

NARB, z. 701, kat. 1, s. 63, k. 27.

NАRB, z. 701, kat. 1, s. 101, k. 6; z. 34, kat. 1, s. 727.

NАRB, z. 952, kat. 1, s. 17, k. 224; s. 18, k. 245–247.

Shlyubski, Aleksandr 1926. „Belaruskaya mova arabskai transkryptsyjai”, Nash krai 6–7: 51–53.

Stalin, Josif 1946. Marksizm i natsionalnyi vopros. Sobranije soczinienij 2. Moskwa: OGIZ

Gosudarstwiennoje izdatielstwo politiczeskoj litieratury.

Stalin, Josif 1953. Sobranije soczinienij 10. Moskwa: OGIZ Gosudarstwiennoje izdatielstwo politiczeskoj litieratury.

Tsvyatkou, Leu 1927. „Nekalki sloy ab menskih tatarah”, Nash krai 6–7: 10–16.

Volski, Vital 1927a. „Ab asablivastyah zhyvoi movy belaruskih tatar i arabskai transkryptsyi „Al-Kitabay””, Nash krai 6–9: 16–19.

Volski, Vital 1927b. „Asnoynyya pryntsypy arabskai transkryptsyi belaruskaga tekstu y kitabah”, Uzvysha 6: 189–193.

Volski, Vital 1927c. „Belaruskiya elementy u bytavoi abradnastsi tatar”, Nash krai 8–9: 23–29.

Volski, Vital 1927d. „Nakont natsyaynalnai litaratury belaruskih tatar”, Uzvysha 4: 135–147.

Volski, Vital 1927e. „Tatary na Belarusi”, Nash krai 4: 25–29.

Volski, Vital 1929a. „Tsyurkska-tatarskiya elementy ubelaruskai move”, Uzvysha 9: 112–115.

Volski, Vital 1929b. „Vusnyja padanni litoyskih tatar”, Nash krai 11: 16–18.
Partnerzy platformy czasopism