„Tegul žydi visos gėlės” Tolerancijos sampratos, dilemos, lietuviški pavyzdžiai

Grigorijus Potašenko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.001

Abstrakt


Šio straipsnio tikslas – tolerancijos praktikų istorinėje ir dabarties Lietuvoje analizė ir interpretacija, nuosekliau pasiremiant tolerancijos sampratų, koncepcijų analize ir dabartinių teorinių diskusijų apie toleranciją įžvalgomis. Kartu siekiama aktualizuoti svarstymus apie tolerancijos variantus senojoje Lietuvoje ir ypač XXI a. pradžios Lietuvos demokratijoje. Esminis dalykas yra bandymas perprasti, kas yra tolerancija dabartinėje Lietuvoje, kaip ji veikia vėlyvojoje modernybėje, kreipiant rimtesnį dėmesį į etninių mažumų situaciją. Staipsnyje pastebima, kad didžioji mūsų dabarties problema yra tame, kad tolerancijos/pakantumo nepakanka įveikti mums iškilusioms moralinėms problemoms. Ypač nepakanka paplitusios tolerancijos kaip džiaugsmingo pritarimo skirtumams ir atvirumo viskam. Autoriaus nuomone, teisinės valstybės pilietybė, kaip ir tolerancija, nėra pakankamas bendrumo pagrindas. Tenka kalbėti apie tikrą visuomenės integraciją, netapatinant retorikoje jos su asimiliacija ar tik su „mažumų integracija”, kaip vis dar atsitinka Lietuvos viešojoje erdvėje ir neretai istorikų darbuose. Tai reiškia didesnį suvokimą, kad esi to paties pasaulio, tam tikros bendruomenės dalis su bendromis sąsajomis, bendra istorija.

 

The purpose of this paper is to analyze and interpret tolerance practices in historical and contemporary Lithuania, drawing more consistently on the concepts and conceptions of tolerance and insights from current theoretical debates on tolerance. Moreover, we intend to actualize the reflections on the variants of tolerance in the old Lithuania and especially in the Lithuanian democracy and partly in Lithuanian historiography of the beginning of the 21st century. It is crucial to understand the status of tolerance in present-day Lithuania, how it works in late modernity, with special reference to the situation of ethnic minorities. The article notes that the biggest problem we face today is that tolerance is not enough to overcome our moral problems. In particular, pervasive tolerance as a joyful acceptance of differences and openness to everything is not enough. In the author's opinion, citizenship of juristic state, like tolerance, is not a sufficient basis for generality. We have to talk about true integration of society, without identifying it in rhetoric with assimilation or merely "minority integration", as is still the case in Lithuanian public space and often in the works of historians. It means being more aware that you are part of the same world, of a particular community with common affinities, a common history.


Słowa kluczowe


Tolerancija; kultūros įvairovė; demokratija; etninės mažumos; Lietuva

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ališauskas, Vytautas (red.) 2006. Krikščionybės istorija. Vilnius: Aidai.

Bairašauskaitė, Tamara [&] Galina Miškinienė (red.) 2014. Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. T. 11: Specialus „Lietuvos istorijos studijų”. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Banting, Kate [&] Will Kymlicka (eds.) 2006. Multiculturalism and Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Bauman, Zygmunt 2015. Kultūra. Tłum. Kęstas Kirtiklis. Vilnius: Apostrofa.

Brown, Wendy [&] Rainer Forst 2014. The Power of Tolerance. A Debate. New York: Columbia University Press.

Bumblauskas, Alfredas 2005. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vilnius: R. Paknio leidykla.

Derrida, Jacques 2006. Prizraki Marksa. Gosudarstwo dołga, rabota skorbi i nowyj intiernacyonał. Моskwa: Logos altera.

Eidintas, Alfonsas et al. 2013. Lietuvos istorija. Vilnius: VU leidykla.

Forst, Rainer 2017. Toleration. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/toleration/ [25.10.2017].

Gowland, David [&] Richard Dunphy [&] Charlotte Lythe 2006. The European Mosaic. Contemporary Politics, Economics and Culture. Pearson, Harlow: Longman.

Habermas, Jürgen 2008. Raskołotyj Zapad. Moskwa: Wies’ mir.

Heyd, David (ed.) 1996. Toleration: An Elusive Virtue. Princeton: Princeton University Press.

Jakubauskas, Adas, Galimas Sitdykovas, Stanislavas Duminas (red.) 2008. Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje: žinynas. Kaunas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga.

Kavolis, Vytautas 1991. „Velnio įsiveržimas: Lietuvos kultūros pokyčiai naujųjų amžių pradžioje”. Baltos lankos 1: 43–60.

Kavolis, Vytautas 1994. Žmogus istorijoje: studijos. Vilnius: Vaga.

Kiaupa, Zigmantas, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius 2000. Lietuvos istorija iki 1795 m.3-asis leid. Vilnius: „ARLILA”.

Kiaupienė, Jūratė, Ingė Lukšaitė 2013. Lietuvos istorija. t. 5: Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 metais. Vilnius: baltos lankos.

Kymlicka, Will 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Kričinskis, Stanislovas 1993. Lietuvos totoriai. Istorinės ir etnografinės monografijos bandymas. Tłum. Tamara Bairašauskaitė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Legutko, Ryszard 2006. Tolerancija. Mintys apie griežtą valstybę, prigimtinę teisę, meilę ir sąžinę. Iš lenkų kalbos vertė Andrejus Konickis. Vilnius: Kronta.

Norkus, Zenonas 2009. Nepaskelbtoji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu. Vilnius: Aidai.

Plečkaitis, Romanas 1998. Tolerancija. Vilnius: Pradai.

Pociūtė, Dainora 2017. Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Potašenko, Grigorijus. Trys Lietuvos etninės politikos strategijos ir mažumų apsauga: 2010–2015 m., pranešimas perskaitytas tarptautinėje konferencijoje „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje: penkerių metu tendencijos”. Vilnius 2015 m. spalio 23 d.

Rawls, John 2002. Politinis liberalizmas. Vilnius: Eugrimas.

Šilbajoris, Rimvydas 1986. „Apie literatūrą, laiką ir save”. Metmenys 52: 37–53.

Sliesoriūnas, Gintautas 2015. Lietuvos istorija. t. 6: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588–1733 metais). Vilnius: LII leidykla.

UNESCO Declaration of Principles on Tolerance. 16 November 1995. http://portal.unesco.org/en/ev.php [25.07.2017].

Walzer, Michael 2000. O terpimosti. Tłum. Irina Mürnberg. Red. Michaił Abramow. Moskwa: Idieja-press.

Vasiliauskaitė, Nida 2017. „Tolerancija kaip galios santykis: kur ir kada jos nereikia” (NŽA 4). http://slaptas.nzidinys.lt/a/2017/07/06/nida-vasiliauskaite-tolerancija-kaip-galiossantykis-

kur-ir-kada-jos-nereikia-nza-nr-4/ [15.10.2017].
Partnerzy platformy czasopism