Witkiewicz czyta Sienkiewicza

Jolanta Sztachelska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.003

Abstrakt


W artykule zostały omówione relacje między Witkiewiczem a Sienkiewiczem wynikające z przynależności obu autorów do jednej generacji i formacji myślowej, a także z łączącego pisarzy zainteresowania kwestiami estetycznymi i zaangażowania w sprawy polskie. W celu prześledzenia okoliczności „lekturowego dialogu” zostały przywołane Sienkiewiczowskie i Witkiewiczowskie felietony, recenzje, korespondencje, utwory literackie oraz artykuły i monografie artystyczne.

Słowa kluczowe


Stanisław Witkiewicz; Henryk Sienkiewicz; sztuka; idea polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błoński, Jan 2003. Witkacy na zawsze. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brzozowski, Stanisław 1971. Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Budrewicz, Tadeusz 1999. „Na jedną kartę. Początek czy koniec epoki”. W: Ewa Ihnatowicz (red.). Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Warszawa: Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Janion, Maria 1990. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kamieński, Antoni 1909. „Głos do redaktorów. (Kilka słów z powodu wydrukowanej w nr 10 »Kraju« recenzji pana Jana Obsta o książce »Matejko« St. Witkiewicza)”. Sfinks VI: 138–144.

Kosiński, Kazimierz 1928. Stanisław Witkiewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”.

Krzyżanowski, Julian 1973. „Sienkiewicz i Witkiewicz (Karta z dziejów niezwykłej przyjaźni)”. W: Julian Krzyżanowski. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Masłowski, Maciej 1976. Maksymilian Gierymski i jego czasy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Micke-Broniarek, Ewa 2007. Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm. Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”.

Miłosz, Czesław 1990. Homer i Gnębon Puczymorda. W: Czesław Miłosz. Prywatne obowiązki. Olsztyn: Pojezierze.

Modrzejewska, Helena 1957. Wspomnienia i wrażenia. Przeł. Marian Romiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Nałkowski, Wacław 1904. Sienkiewicziana: szkice do obrazu. Kraków: Drukarnia Narodowa.

Nowakowska, Wanda 1963. „St. Witkiewicz o Sienkiewiczu i innych”. Życie Literackie 587.

Olszaniecka, Maria 1984. Dziwny człowiek (O Stanisławie Witkiewiczu). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Paczoska, Ewa 1999a. „Polskość w dobie niewoli – gniazdo czy »zaścianek«?”. W: Janusz Maciejewski (red.). Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

— 1999b. Sienkiewicz i awangardy. W: Ewa Ihnatowicz (red.). Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Warszawa: Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Piasecki, Zdzisław 1999. Stanisław Witkiewicz w kręgu ludzi i spraw sobie bliskich. Szkice nie tylko biograficzne. Opole: Uniwersytet Opolski.

Potocki, Antoni 1912. Polska literatura współczesna. Cz. 2. Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner i Spółka.

Prus, Bolesław 1876. „Kronika tygodniowa”. Kurier Warszawski 33: 1–3.

Pycka, Anna Małgorzata 2010. Kreacje i poglądy Stanisława Witkiewicza na tle głosów epoki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Handler, Samuel 1952. Wokół „Trylogii”. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Sienkiewicz, Henryk 1881a. „Mieszaniny literacko-artystyczne VIII”. Niwa 17.

Sienkiewicz, Henryk 1881b. „Mieszaniny literacko-artystyczne XVIII”. Niwa 20.

Sienkiewicz, Henryk 1881c. „O naturalizmie w powieści”. Niwa 2.

Sienkiewicz, Henryk 1893. „Listy o Zoli”. Słowo (31 lipca–1 sierpnia).

Sienkiewicz, Henryk 1950. Dzieła. Red. Julian Krzyżanowski. T. 44: Listy z podróży i wycieczek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1950. Dzieła. Red. Julian Krzyżanowski. T. 50: Mieszaniny literacko-artystyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1952. Dzieła. Red. Julian Krzyżanowski. T. 53: Uzupełnienia, t. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1977. Listy. Red. Julian Krzyżanowski. Oprac. Maria Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 2009. Listy. T. 5, cz. 2: Aleksandra Ulanowska – Józef Żychoń. Listy. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sygietyński, Antoni 1900. „Juliusz Kossak w oświetleniu St. Witkiewicza”. Kurier Warszawski 314: ; 315: ; 316:1–3.; 320: ; 321: ; 322: ; 323: ; 324: 1–2.

Sztaba, Wojciech 1982. Gra ze sztuką: o twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sztachelska, Jolanta 1997. Dygasiński i „brazyliańskie” epopeje. W: Jolanta Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje prozy polskiej w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku: (Prus–Konopnicka–Dygasiński–Reymont). Białystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego.

Sztachelska, Jolanta 2003. Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Sztachelska, Jolanta 2010. „Henryk Struve – estetyk doby przejściowej”. W: Henryk Struve, Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie Jolanta Sztachelska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Sztachelska, Jolanta 2015. „Wilk a sprawa polska. Dwie opowieści”. W: Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki (red.), Sienkiewicz z innej strony. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Sztachelska, Jolanta 2016a. „Żona pisarza. Na marginesie listów Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej”. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza IX (LI).

Sztachelska, Jolanta 2016b. „Wobec Zoli”. Białostockie Studia Literaturoznawcze 8: 91–108.

Sztachelska, Jolanta 2017. Mity sienkiewiczowskie i inne szkice tylko o nim. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Tetmajer, Kazimierz 1900. „Witkiewicz o Kossaku”. Tygodnik Ilustrowany 48: 950–952.

Vražić, Małgorzata 2013. Stanisław Witkiewicz i Witkacy – dwa paradygmaty sztuki, dwie koncepcje kultury. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Witkiewicz, Stanisław 1884. „Malarstwo i krytyka u nas”. Wędrowiec 52: 622-623, 626.

Witkiewicz, Stanisław 1885. „Malarstwo i krytyka u nas”. Wędrowiec 5: 49-51; 6: 63-64; 7: 74-75; 8: 86; 9: 98-100; 12: 134-136;16: 182-184; 17: 196-197, 200.

Witkiewicz, Stanisław 1901. „Aleksander Gierymski”. Biblioteka Warszawska II–IV.

Witkiewicz, Stanisław 1903. Bagno. Lwów: nakł. Towarzystwa Wydawniczego.

Witkiewicz, Stanisław 1917. „Wallenrodyzm czy znikczemnienie?”. Kultura Polski (czerwiec–lipiec): 267–288.

Witkiewicz, Stanisław 1974a. „Juliusz Kossak; Aleksander Gierymski”. W: Stanisław Witkiewicz. Pisma zebrane. Red. Jan Zygmunt Jakubowski, Maria Olszaniecka T. 2: Monografie artystyczne, cz. 1. Rozprawa wstępna i komentarz Maria Olszaniecka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Witkiewicz, Stanisław 1974b. „Matejko (1838–1893)”. W: Stanisław Witkiewicz. Pisma zebrane. Red. Jan Zygmunt Jakubowski, Maria Olszaniecka. T. 2: Monografie artystyczne, cz. 2. Rozprawa wstępna i komentarz Maria Olszaniecka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Witkiewicz, Stanisław 1977. „Wallenrodyzm czy znikczemnienie?”. Kultura 7/8: 3-24.

Żeromski, Stefan 1928. Przemówienie o Sienkiewiczu. W: Stefan Żeromski. Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Warszawa–Kraków: T-wo Wydawnicze w Warszawie.
Partnerzy platformy czasopism