Stefan Żeromski Artura Hutnikiewicza

Agata Zalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.053

Abstrakt


Artykuł przedstawia najważniejsze cechy dyskursu Artura Hutnikiewicza w jego pracach o twórczości Stefana Żeromskiego. Mój wywód oparłam na pierwszym zdaniu z monografii uczonego Żeromski: „Książka, którą się tu przedstawia czytelnikowi, jest próbą syntetycznego opisu zjawiska literackiego o nazwisku »Żeromski«”. Analiza poszczególnych sekwencji tego zdania, wzmocniona bogatą egzemplifikacją z różnych prac Hutnikiewicza, pozwoliła określić zarówno najważniejsze cechy pisarstwa Żeromskiego w jego ujęciu, jak i wskazać najbardziej charakterystyczne elementy stylu wybitnego badacza, a także wyakcentować rangę wybranej przez niego metodologii (ujęcie syntetyczne).


Słowa kluczowe


Żeromski Stefan; badacz; zjawisko literackie; monografia; synteza; filologia; hermeneutyka; prawda; dialog; autobiografizm; etyka; kultura; czytelnik; bohater

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski Stanisław, Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1949.

Baley Stefan, Osobowość twórcza Żeromskiego (studium z zakresu psychologii twórczej), Warszawa: Nasza Księgarnia, 1936.

Barthes Roland, Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2.

Dzieje. „Artur Hutnikiewicz – setna rocznica urodzin wybitnego humanisty”, http://dzieje.pl/kultu-ra-i-sztuka/artur-hutnikiewicz-setna-rocznica-urodzin-wybitnego-humanisty (dostęp: 3.08.2016).

Gutowski Wojciech, Artur Hutnikiewicz (1916-2005), „Ruch Literacki” 2005, nr 4-5.

Gutowski Wojciech, Artura Hutnikiewicza badania nad Młodą Polską, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996, nr 3.

Hutnikiewicz Artur, Portrety i szkice literackie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Hutnikiewicz Artur, Są prawdy, które na zawsze zachowują ważność. Z profesorem Arturem Hutnikiewiczem rozmawia Krzysztof Ćwikliński, „Nowe Książki” 1997, nr 2.

Hutnikiewicz Artur, Słowo od jubilata, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996, nr 3.

Hutnikiewicz Artur, Stefan Żeromski, [w:] Literatura okresu Młodej Polski, t. 3, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.

Hutnikiewicz Artur, Stefan Żeromski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski i naturalizm, Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1956.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Kalinowska Maria, O ocenach i wartościach w pracach Artura Hutnikiewicza, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996, nr 3.

Kryszak Janusz, Na odnowienie doktoratu Profesora Artura Hutnikiewicza 2 czerwca 1998 r., [w:] Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz, red. J. Kryszak, H. Ratuszna, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

Kryszak Janusz, Pożegnanie Profesora Artura Hutnikiewicza 21 kwietnia 2005 roku, [w:] Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz, red. J. Kryszak, H. Ratuszna, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

Olszewska Maria J., Stefan Żeromski: Spotkania, Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Paszek Jerzy, Żeromski, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.

Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp 12.08.2016).

Zalewska Agata, Legenda i lektura: O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016.
Partnerzy platformy czasopism