Zainteresowania Macieja Konopackiego literaturą białoruską

Helena Głogowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.022

Abstrakt


Publicysta Maciej Konopacki znany jest przede wszystkim jako specjalista od tematyki tatarskiej. Jako Tatar z pochodzenia i muzułmanin z wyznania szczególnie blisko związał się także ze środowiskiem białoruskim. Na związki białoruskie miały wpływ jego ojciec Hassan (aktywny uczestnik białoruskiego ruchu narodowego od 1918 r.), nauka w Wileńskim Gimnazjum Białoruskim w czasie okupacji niemieckiej, powstanie w 1956 r. Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i tygodnika białoruskiego „Niva”. Będąc studentem Uniwersytetu Warszawskiego, pisał pracę magisterską o Jance Kupale jako tłumaczu poezji Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli, Marii Konopnickiej na język białoruski. W latach 1957–1964 pracował w białoruskim tygodniku „Niva” w Białymstoku, kiedy szczególnie zainteresował się literaturą białoruską XIX i XX w. oraz jej związkami z literaturą polską, penetrując polskie archiwa i biblioteki, kontaktując się z pisarzami oraz rodzinami nieżyjących klasyków literatury białoruskiej. Jego odkrycia miały charakter pionierski i wnosiły nowe informacje do literaturoznawstwa białoruskiego. 


Słowa kluczowe


Maciej Konopacki; literatura białoruska; związki polsko-białoruskie; tygodnik białoruski „Niva”; związki tatarsko-białoruskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger Rafał, Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, Warszawa: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Instytut Muzułmański, 2011.

Berger Rafał, Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Instytut Muzułmański, 2013.

Głogowska Helena, Hassan Konopacki – tatarski dowódca białoruskiego wojska, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1994, nr 1.

Głogowska Helena, Hassan Konopacki – tatarski dowódca białoruskiego wojska, „Świat Islamu” 1997, nr 3.

Konopacki Maciej, Syn o ojcu, „Magazyn Polski” 1998, nr 2 (12).

Konopacki Maciej, Syn o ojcu, „Akant” 2004, nr 6, dodatek „Świat Inflant”.

List Jazepa Karanieuskiego do Macieja Kanapackiego, z dn. 7 maja 1957 r., Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 00231/228/10.

List Sciapana Aleksandrowicza do Macieja Konopackiego, z dn. 20 września 1957 r., kopia w zbiorach Heleny Głogowskiej.

Беларускі аазіс (rozmowa H. Głogowskiej z M. Konopackim), „Czasopis” 1999, nr 2.

Валкавыцкі Юры, Віры, Беласток: Беларускае літаратурнае аб’яднанне «Белавежа», 1991.

Глагоўская Лена, Гасан Канапацкі – з Менска, праз Вільню, у Быдгашч, „Ніва” 1993, nr 27.

Глагоўская Лена, Канапацкі Гасан, [w:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, t. 4, Miнск: Беларуская энцыклапедыя, 1997.

Глагоўская Лена, Ніўскі следапыт, „Ніва” 1994, nr 39.

Глагоўская Лена, Татарин Хасан Конопацкий – коммандарн войска белорусского, „Татарские краины” 1995, nr 1.

Глагоўская Лена, Увесь свет Мацея Канапацкага, „Ніва” 2001, nr 5–8.

Глагоўская Лена (red.), Увесь свет Мацея Канапацкага, Беласток: Праграмная Рада Тыднёвіка «Ніва», 2011.

Глагоўская Лена, Хасан Канапацкі, [w:] Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы, cz. 3, Менск: I. Канапацкі, 1995.

Канапацкі Мацей, Адказ на анкету „Сам вырашыш аб сваім часопісе”, „Ніва” 1956, nr 40.

Канапацкі Мацей, Багушэвіч – журналіст, „Ніва” 1963, nr 23.

Канапацкі Мацей, Беларусы ў студзеньскім паўстанні. Францішaк Багушэвіч, „Ніва” 1963, nr 8.

Канапацкі Мацей, B. I. Дунін-Марцінкевіч 1807–1957, „Ніва” 1957, nr 36.

Канапацкі Мацей, Да пытання аб беларуска-татарскіх фальклорных сувязях, „Ніва” 1964, nr 26.

Канапацкі Мацей, Знаёмімся з перакладчыкамі беларускай паэзіі ў Польшчы, „Ніва” 1958, nr 27.

Канапацкі Мацей, Інтэрв’ю з унучкамі Багушэвіча, „Ніва” 1962, nr 4.

Канапацкі Мацей, Над мемуарамі Бруна Каратынскага, „Ніва” 1961, nr 41.

Канапацкі Мацей, Нацыянальнае пытанне ў творчасці Францішка Багушэвіча, „Ніва” 1958, nr 11.

Канапацкі Мацей, Паэт двух народаў. Да стагоддзя з дня смерці Уладыслава Сыракомлі, „Ніва” 1962, nr 37.

Канапацкі Мацей, Піліпу Пестраку 60 год, „Ніва” 1963, nr 48.

Канапацкі Мацей, Пісьмы Лучыны, „Ніва” 1961, nr 52.

Канапацкі Мацей, Помнікі арабска-беларускай пісьменнасці, „Ніва” 1963, nr 20.

Канапацкі Мацей, Пытанне „Нашай Нівы” у беларускай савецкай крытыцы, „Ніва” 1957, nr 13.

Канапацкі Мацей, Рэмігіюш Квяткоўскі, „Ніва” 1961, nr 45.

Канапацкі Мацей, Стагоддзе беларускага перакладу «Пана Тадэуша», „Ніва” 1959, nr 39.

Канапацкі Мацей, Сэрца, якое не ведала стомы, „Ніва” 1962, nr 38.

Канапацкі Мацей, Сябра беларускай паэзіі, „Ніва” 1962, nr 46.

Канапацкі Мацей, Татары на беларускі лад, „Ніва” 1996, nr 25.

Канапацкі Мацей, Творчае сяброўства братніх літаратур (Да пытання аб польска-беларускіх літаратурных сувязях у ХІХ стагоддзі), „Ніва” 1958, nr 14–19.

Канапацкі Мацей, „Трэцяя ракета” на польскай мове, „Ніва” 1963, nr 45.

Канапацкі Мацей, У першую гадавіну з дня смерці Якуба Коласа, „Ніва” 1957, nr 32.

Канапацкі Мацей, У швагра Купалы, „Ніва” 1962, nr 51–52.

Канапацкі Мацей, Уладзіслаў Сыракомля – прыяцель славянскага свету, „Ніва” 1963, nr 39.

Канапацкі Мацей, Успомнім Янку Лучыну, „Ніва” 1957, nr 50.

Канапацкі Мацей, Шчодры сейбіт паэзіі, „Ніва” 1964, nr 6.

Канапацкі Мацей, Энтузіяст беларускай літаратуры, „Ніва” 1961, nr 51.

Канапацкі Мацей, Янка Купала – вялікі прыяцель польскай літаратуры, „Ніва” 1956, nr 20.

Канапацкі Мацей, Янка Купала – перакладчык верша Людвіка Кандратовіча „На Палессі”, „Ніва” 1957, nr 51.

Канапацкі Мацей, Янка Купала сярод польскіх чытачоў, „Ніва” 1962, nr 26.

Канапацкі Мацей, Яшчэ пра радню Багушэвіча, „Ніва” 1962, nr 10.

Канапацкі Мацей, 50-годдзе з дня выхаду першага нумара „Нашай Нівы”, „Ніва” 1956, nr 37.
Partnerzy platformy czasopism