W stronę origines de la Pologne contemporaine – poszukiwania metodologiczne Stefana Kieniewicza w latach 1946–1948

Marcin Wolniewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2017.04

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest refleksja metodologiczna Stefana Kieniewicza, jednego z najwybitniejszych badaczy porozbiorowych dziejów Polski i współtwórcy ich marksistowskiej interpretacji. Rozważania ograniczają się do lat 1946–1948, w których refleksję taką można było podejmować ze względną swobodą. W artykule ukazano dokonaną przez Kieniewicza konfrontację założeń tradycyjnego modelu historii (opartego na indywidualistycznym historyzmie) z tendencjami modernizacyjnymi inspirowanymi przez nauki socjologiczne i marksizm, a także wpływ tych poszukiwań na wizję „historii integralnej” i program historii społecznej Polski porozbiorowej.

Słowa kluczowe


historiografia polska; historia historiografii; metodologia; „historia integralna”; historia społeczna; marksizm; Stefan Kieniewicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

„Kwartalnik Historyczny” 1946–1948

„Przegląd Historyczny” 1946–1948

„Tygodnik Powszechny” 1946–1948

S. Kieniewicz, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982

S. Kieniewicz, Sprawa włościańska a sprawa niepodległości w dobie porozbiorowej, „Nauka i Sztuka” 1946, nr 9, s. 267–283

S. Kieniewicz, To i owo 1938–1948, w: Polskie Towarzystwo Historyczne: 1886–1986. Zbiór studiów i materiałów, red. S.K. Kuczyński, Wrocław 1990, s. 232–235

S. Kieniewicz, Z rozmyślań dziejopisa czasów porozbiorowych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1980, nr 2, s. 243–267

S. Kieniewicz, H. Wereszycki, Korespondencja z lat 1947–1990, wstęp i oprac. E. Orman, Kraków 2013

H. Wereszycki, Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Kraków 1987

W stulecie Wiosny Ludów 1848–1948, t. 1, Warszawa 1948

J. Borejsza, Stefan Kieniewicz: historyk i jego epoka, w: Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, red. A. Szwarc, Warszawa 2010, s. 17–27

L. Gorizontov, „Metodologičeskij perevorot” v pol’skoj istoriografii rubeža 40–50 gg. i sovetskaâ istoričeskaâ nauka, w: W kręgu historii historiografii i polityki, Łódź 1997

G. Le Bras, Georges Duveau, „Archives de sociologie des religions” 6, 1958, nr 1, s. 3–6

C. Lewandowski, Dyskusja prasowa nad koncepcją inteligencji polskiej J. Chałasińskiego w latach 1946–1948, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1990, nr 3–4, s. 71–101

Ch. Montlibert de, Georges Duveau ou la manière littéraire, „Revue des sciences sociales” 2008, nr 40, s. 150–153

T. Pawelec, Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, Lublin 1994.

P. Pleskot, Kto, co i od kogo: o trudnościach definiowania wpływu metodologicznego na przykładzie problemu obecności metodologii „Annales” w historiografii polskiej (1956–1989), w: Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku, t. 5, red. A. Wierzbicki, Warszawa 2011, s. 151–168

D. Sidorsky, Sidney Hook, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition), red.

E.N. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/sidney-hook (1 IX 2017)

J. Skowronek, Profesora Stefana Kieniewicza metodologia praktyczna, „Historyka” 1993, s. 65–83

R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych), Łódź 1993

A. Szwarc, Stefan Kieniewicz jako historyk społeczeństwa polskiego w XIX wieku, w: Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, red. A. Szwarc, Warszawa 2010, s. 121–130

J. Zdrada, O Stefana Kieniewicza koncepcji dziejów porozbiorowych, w: Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, red. A. Szwarc, Warszawa 2010, s. 29–102

J. Żarnowski, Historia społeczna. Metodologia, ewolucja, perspektywy, Warszawa 2011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism