Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy

Leonid Zaszkilniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2016.07

Abstrakt


W artykule podjęta została refleksja nad ewolucją metodologicznych podstaw badań historycznych w historiografii ukraińskiej po rozpadzie ZSRR oraz sprzeciwem wobec radzieckiej wersji marksistowsko-leninowskiej nauki historycznej. Naświetlono proces zaznajomienia się historyków ukraińskich z kierunkami teoretycznymi historiografii światowej, ich stosunek do relatywizacji poznania naukowego w koncepcjach przedstawicieli postmodernizmu oraz dyskusje wokół metodologicznych podstaw współczesnej syntezy historii Ukrainy.

Słowa kluczowe


historiografia ukraińska; postmodernizm; współczesność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. von Hagen, Does Ukraine Have a History?, Slavic Review” 1995, nr 3, s. 655–672

J. Hrycak, Ukrainian Historiography 1991–2001. Decade of Transformation, Manuskript eines Vortrags, gehalten wahrend einer Konferenz an der Universitat Wien vom 27.–29. 9. 2001, „Österreichische Osthefte” 2002, z. 1/2, s. 1–32

T. Stryjek, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004, Warszawa 2007

В. Ададуров, „Наполеоніда” на Сході Європи. Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ ст., Львів, 2007

В. Ващенко, Від самопрезентації до методології. Психобіографічний вимір простору історіописання М. Грушевського, Дніпропетровськ 2007

Я. Грицак, Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886), Київ 2006

Я. Дашкевич, „…Учи неложними устами сказати правду”. Історична есеїстка (1989–2008), Київ 2011

К. Диса, Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII ст., Київ 2008

Ю. Зазуляк, „Коротка” репліка про постмодернізм в історії, „Український гуманітарний огляд” 14, 2009, s. 60–86

Л. Зашкільняк, Замітки про сучасну українську історіографію, w: Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей, t. 15: На пошану доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Віктора Михайловича Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народження та 35-річчя наукової праці. У 2-х частинах, Київ 2009, s. 18–23

Л. Зашкільняк, Метаморфози сучасної Кліо (про нові тенденції світового історіописання на початку ХХІ століття), w: Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко, Київ 2012, s. 595–604

Л. Зашкільняк, Постмодернізм та історія: кінець історіографії?, w: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, t. 7, Львів 2000, s. 115–126

Л. Зашкільняк, Постмодерністський виклик і сучасна історична наука, w: Галичина. Науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис, t. 5–6, Івано-Франківськ 2001, s. 90–99

Л. Зашкільняк, Про нові шляхи в сучасному історіописанні (з Ярославом Дашкевичем у тлі), w: Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 грудня 2011 р., м. Львів), oprac. М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк, Львів 2013, s. 63–69

Л. Зашкільняк, Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів, Львів 2007

Л. Зашкільняк, Які історики потрібні Україні?, „Україна модерна” 2009, nr 3(14), s. 297–309

Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Харків, 15–17 липня 1995 р.), Харків 1995

Г. Касьянов, Ще не вмерла українська історіографія, „Критика” 2002, z. 4, s. 7–12

Г.В. Касьянов, О.П. Толочко, Національні історії та сучасна історіографія: виклики і небезпеки при написанні нової історії України, „Український історичний журнал” 2012, nr 6, s. 4–24

О. Кіхно, Національно-культурний розвиток України у світовому контексті, „Пам’ять століть” 1998, nr 4, s. 51–63

І. Колесник, Українська історіографія: концептуальна історія, Київ 2013

І.І. Колесник, Українська історіографія XVIII – початок ХХ століття, Київ 2000

Міжнародний науковий конґрес „Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці 16–18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення, t. 1–4, Чернівці 2000–2001

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.). Колективна монографія, t. 1, cz. 1–2, red. С.В. Кульчицький, Київ 2010

О. Осіпян, Cannibales ante portas. Cтратегія критичного описання постмодерністів в сучасному англомовному світі, „Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки” 3, 2008, z. 1, s. 45–57

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.).

Колективна монографія, t. 2, cz. 1–3, red. В.М. Даниленко, Київ 2010 А. Портнов, Упражнения с историей по-украински, Москва 2010

В.А. Потульницький, Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII–XX століть, Київ 2002

Ю.П. Присяжнюк, Українське селянство Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота, Черкаси 2008

О.П. Реєнт, Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу, „Український історичний журнал” 1999, nr 3, s. 3–22

К.А.А. Рохас, Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами, red. К.Г. Гладыш, Москва 2008

Ж. Рюс, Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки, tłum. z franc. В. Шовкун, Київ 1998 Л.В. Таран, Новые тенденции в мировой и украинской историографии, „Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории” 13, 2005, s. 211–231

Л.В. Таран, Провідні тенденції світової історіографії ХХ ст. та проблема кризи сучасної української історичної науки, „Український історичний журнал” 1998, nr 5, s. 30–39

Україна в другій світовій війні: погляд х ХХІ ст. Історичні нариси. У двох книгах, t. 1–2, Київ 2011

Українська історична наука на порозі ХХІ століття. Харківський історіографічний збірник, t. 2, Харків 1997

Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми, red. Л Зашкільняк, Львів 2004

Усна історія Степової України. Запорізький край, red. А.В. Бойко i in., t. 1–8, Запоріжжя 2008–2009

М. Філіпович, Смертельна загроза чи нові перспективи? (Про постмодернізм в історіографії), „Український гуманітарний огляд” 13, 2008, s. 9–29

Н. Яковенко, Вступ до історії, Київ 2007

Н. Яковенко, Нариси кризової історіографії, „Критика” 2006, z. 1–2, s. 28–30 Н. Яковенко, Одна Кліо; дві історії, „Критика” 2002, z. 12, s. 12–14

Н. Яковенко, Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст., Київ 2007


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism