Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku

Rafał Stobiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2016.05

Abstrakt


Europa Środkowo-Wschodnia od początku XX stulecia wzbudzała coraz większe zainteresowanie historyków. Celem artykułu jest analiza różnych interpretacji historiograficznego fenomenu „Europy Środkowo-Wschodniej” rozwijanych w środowisku polskich historyków emigracyjnych po II wojnie światowej. W centrum zainteresowania autora pozostają przede wszystkim wypowiedzi Oskara Haleckiego, Piotra S. Wandycza oraz w mniejszym stopniu Anny Cienciały i Mariana K. Dziewanowskiego.

Słowa kluczowe


Europa Środkowo-Wschodnia; historiografia polska w XX wieku; Oskar Halecki; Piotr S. Wandycz; Anna M. Cienciała; Marian K. Dziewanowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A.M. Cienciała, Jak stałam się historykiem polskiej polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (1926–1939) oraz zbrodni katyńskiej (wystąpienie Profesor Anny Cienciały w Instytucie Historii PAN, 4 września 2012 r.), „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej” 7, 2015, s. 214–237

M.K. Dziewanowski, Granice cywilizacji zachodniej, „Kultura” (Paryż) 1953, nr 5

M.K. Dziewanowski, Hasło federacyjne Powstania Styczniowego, „Polska w Europie” (Paryż), 1965 (styczeń)

M.K. Dziewanowski, Joseph Piłsudski. A European Federalist, 1918–1922, Stanford 1969

M.K. Dziewanowski, Oskar Halecki – historyk Przedmurza i Międzymorza, „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 47

M.K. Dziewanowski, Wiosna Ludów w Hotelu Lambert, „Kultura” 1947, nr 1

O. Halecki, L’Histoire de l’Europe orientale, sa divisi on en époques, son milieu géographique et ses problems fondamentaux [w:] La Pologne au V-éme Congrés International des Sciences Historiques, Bruxelles–Varsovie 1923–1924, s. 73–94.

O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 1994

Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1–3, Łódź–Warszawa 2012–2014

M. Kornat, Historyk Europy Środkowo-Wschodniej. Oskar Halecki (1891–1973) w nauce i życiu Polski, w: Historik v proměnách doby aprostředi – 20. století, red. J. Hanuš, R. Vlček, Brno 2009, s. 305–338

M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5

S. Łukasiewicz, Marian Kamil Dziewanowski (1913–2005). Szkic do biografii intelektualnej, „Zeszyty Historyczne” 2006, z. 155, s. 226–244

S. Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa–Lublin 2010

A. Mękarski, Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, Warszawa 2011

I.B. Neumann, Forgetting the Central Europe of the 1980s, w: Central Europe. Core or Periphery?, red. Ch. Lord, Copenhagen 2000

H. Parafianowicz, Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskiej historiografii, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 6, s. 97–109

N. Pease, Lessons Learned, Lessons Relearned. Piotr S. Wandycz on Recent East Central European History, „The Polish Review” 53, 2013

Piotr Wandycz: historyk, emigrant, intelektualista. Zbiór rozpraw, red. M. Kornat, S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, Bydgoszcz 2014

A. Podraza, Co należy rozumieć pod pojęciem „Europa Środkowa” na przełomie XX i XXI wieku, w: Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2002

A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Warszawa 2004

R. Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014

P.F. Sugar, D.W. Treadgold, Foreword, w: J. Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe, Seattle 1974

J. Szücs, Trzy Europy, tłum. J.M. Kłoczowski, Lublin 1995

I. Ševčenko, Ukraina między Wschodem a Zachodem, Warszawa 1996 (Eseje i Studia. Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, 3)

S. Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, tłum. R. Sasor, Kraków 2013

P.S. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, tłum. T. Wyrozumski, wyd. 2 uzup., Kraków 2003

P.S. Wandycz, Między Wschodem a Zachodem: Polska – Czechosłowacja – Węgry, w: tenże, O czasach dawniejszych i bliższych. Studia z dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Poznań 2009, s. 137–148

P.S. Wandycz, Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek), w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 139–170

P.S. Wandycz, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795–1918, tłum. W. Zajączkowski, Warszawa 1994

P.S. Wandycz, The Treatment of East Central Europe in History Textbooks, „The American Slavic and East European Review” 1957, nr 4, s. 515–523

A. Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2009

L. Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford (Calif.) 1994

P. Wróbel, Badania nad historią Polski w kontekście studiów nad Europą Środkową i Wschodnią w Ameryce Północnej, „Sensus Historiae” 2013, nr 4, s. 173–190

L. Żyliński, Mitteleuropa (Europa Środkowa) i Międzymorze, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, s. 3, red. R. Traba, H.H. Hahn, Warszawa 2012, s. 93–106


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism