Procesy o czary przed sądem wójtowskim miasta Żerkowa w pierwszej połowie XVIII wieku

Łukasz Hajdrych

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.028

Abstrakt


Artykuł podejmuje temat nowożytnych procesów o czary, które odbyły się przed sądem miejskim w Żerkowie w pierwszej połowie XVIII w. Tekst składa się z trzech części: przedstawienia podstawowych informacji na temat Żerkowa w okresie wczesnonowożytnym, opisania podstawy źródłowej oraz analizy problemu procesów o czary przed tamtejszym sądem. W zakończeniu artykułu autor wskazuje na potrzebę przeprowadzenia szerszej kwerendy źródłowej, która pozwoliłaby zbadać problem współpracy między sądami miejskimi Żerkowa, Koźmina Wielkiego, Koźmina Nowego i Pleszewa w tym okresie.


Słowa kluczowe


procesy o czary; Wielkopolska; historia wczesnonowożytna; witch-trials; Greater Poland; early modern history

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Żerków (pow. jarociński), I/3;

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rkps. 1249.

Artykuły i opracowania:

Baranowski B., „Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu”, Lublin-Łódź 1951;

Bogucka M., Samsonowicz H., „Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej”, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kraków 1986;

Burchardt J., Meissner R. K., Burchardt D., „Oddech śmierci – zaraza dżumy w Wielkopolsce i w Poznaniu w pierwszej połowie XVIII wieku”, Nowiny lekarskie 1/2009, s. 79-84;

Fagan B., „The Little Ice Age. How Climate made History 1300–1850”, New York 2002;

Hajdrych Ł., „Przemoc wobec kobiet a procesy o czary w Kleczewie w latach 1624-1629”, Rocznik Leszczyński, t. XVII, 2017, s. 41-52;

Hoszowski S., „Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648”, [w:] „Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin”, red. Z. Budkowa, J. Dąbrowski, K. Lepszy, H. Łowmiański, T.

Manteuffel, K. Piwarski, Warszawa 1960, s. 453–465;

Jabłońska A., „Expositus periculo… Klęski duże i małe wschodniej Wielkopolski w świetle siedemnastowiecznych źródeł z archidiakonatu gnieźnieńskiego”, Roczniki humanistyczne, t. LXIII, z. 2, 2015, s. 99-117;

Karpacz E., „Opłakane czasy” – epidemia dżumy w Krakowie 1707-1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta”, Folia Historica Cracoviensia 18/2012, s. 239-256;

Kulejewska-Topolska Z,, „Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku”, Poznań 1964;

Levack, „Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej”, Wrocław 2009;

Miodunka P., „Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski”, Historyka. Studia metodologiczne, t. XLVI, 2016, s. 209-227;

Ostling M., „Between the Devil and the Host”, New York 2011;

Ostling, „Speaking of Love in the Polish Witch Trials”, [w:] „Emotions in the History of Witchcraft”, red. L. Kounine, M. Ostling, New York 2016, s. 155-171;

Pękacka-Falkowska K., „Toruńska ordynacja przeciwdżumowa z 12 lipca 1710 roku”, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 1/2014, s. 158-183;

Pilaszek M., „Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII”, Kraków 2008;

Rácz L., „When did the Little Ice Age end and the recent global warming start in Hungary? Late reflections about a scientific faith debate”, Historyka. Studia Metodologiczne, t. XLVI, 2016, s. 197–208;

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, t. XIV, Warszawa 1895;

Sochaniewicz K., „O potrzebie systematycznego wydawnictwa materjałów do historii procesów o czary w Polsce: referat wygłoszony na XII Zjeździe Lekarzy i Przyrodników w Warszawie”, Lud, t. XXIV, 1925, s. 165-169;

Wijaczka J., „Proces o czary we wsi Osowo z 1686 roku”, Czasy Nowożytne, t. XXIV, 2011, s. 221-230;

Wijaczka J., „Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku”, Roczniki Historyczne, t. LXXXII, 2016, s. 197-219;

Wijaczka J., „Procesy o czary przed sądem sołtysim Kowalewa (Pomorskiego) w XVII-XVIII wieku”, Zapiski Historyczne, t. LXXXII, 2017, s. 101-119;

Wiślicz T., „Społeczeństwo Kleczewa i okolic w walce z czartem (1624-1700)”, Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXII, 2004, z. 2, s. 38-60.


Partnerzy platformy czasopism