(Nie)moce kształcenia historycznego w Polsce. Głos w dyskusji

Arnold Kłonczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.030

Abstrakt


Obecnie w Polsce trwa dyskusja dotycząca kryzysu edukacji humanistycznej na wyższych uczelniach. Wśród przyczyn tego stanu wymienia się wprowadzenie przed laty systemu bolońskiego, niski poziom przygotowania kandydatów na studia, wprowadzenie efektów kształcenia opisanych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji  (National  Qualifications Frameworks) oraz system finansowania uczelni wyższych. W toczącej się dyskusji należy również pamiętać o argumentach, które przemawiają za utrzymaniem systemu bolońskiego, który daje możliwość poszerzenia oferty poszczególnych uczelni i łatwego ich modyfikowania. Protesty środowisk akademickich związane są również z próbą  podporządkowania kształcenia rygorom rynku pracy. Widoczne urynkowienie kształcenia widać również w stosowanej współcześnie odhumanizowanej terminologii, zgodnie z którą uczelnie „świadczą usługi edukacyjne” a kształcenie stało się usługą (produkcją). Proponowane rozwiązania, np. utworzenie tzw. uczelni „flagowych”, mogą podzielić środowisko i doprowadzić do jeszcze większego kryzysu niż obecnie obserwowany.


Słowa kluczowe


kształcenie; system boloński; Krajowe Ramy Kwalifikacji

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism