Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej

Danuta Konieczka-Śliwińska, Stanisław Roszak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.028

Abstrakt


Artykuł ukazuje rozwój edukacji historycznej prowadzonej w różnych  instytucjach w Polsce od okresu międzywojennego do współczesności.  Autorzy wskazali na korzyści i trudności wynikające z prowadzenia  lekcji historii w szkole i poza szkołą. Dyskusję na ten temat  prowadzili nie tylko dydaktycy historii, ale także edukatorzy z muzeów  i archiwów. W ostatnich latach wzbogaciła się oferta edukacyjna  placówek muzealnych i archiwalnych, a wraz z nią udoskonalono metody  pracy z uczniami. Bogata oferta tych placówek traktowana jest niekiedy  jako konkurencja dla edukacji szkolnej, a edukatorzy traktowani są  jako konkurenci wobec nauczycieli w szkole. Autorzy wskazują na  korzyści, jakie wynikają ze współpracy nauczycieli i edukatorów innych placówek edukacyjnych. Wskazują na wspólne projekty i programy.  Obecnie muzeum i archiwum nie powinno być traktowane jako machina do  przekazu gotowej wiedzy, ale powinno  być traktowane jako miejsce  komunikowania się z przeszłością, miejsce samodzielnego przeżywania, tworzenia, konstruowania wiedzy. Takie nowe podejście metodologiczne  pozwala na współpracę szkoły z muzeum i archiwum oraz na tworzenie  wspólnych projektów edukacyjnych.

Słowa kluczowe


edukacja historycznał; edukacja regionalna; muzeum; archiwum

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism