Kustosz niełatwej pamięci. Na marginesie publikacji zapisków Zygmunta Klukowskiego

Marek Wierzbicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.3.04

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony analizie treści i formy kolejnego wydania dzienników i pamiętników Zygmunta Klukowskiego. Zaprezentowano w nim zarówno sylwetkę ich Autora, jak i uwagi na temat wiarygodności informacji zamieszczonych w zapiskach Klukowskiego, w kwestii np. osiągnięć i porażek II Rzeczypospolitej, stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, Holokaustu oraz bandytyzmu w szeregach polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu wojny.


Słowa kluczowe


Zygmunt Klukowski; Zamojszczyzna; stosunki polsko-żydowskie; Holokaust; partyzanci antykomunistyczni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały, t. 1, red. Tomasz Rodziewicz, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Lublin 2009.

Engelking Barbara, Frydel Tomasz, Grabowski Jan, Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1–2, red. i wstęp Barbara Engelking, Jan Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018.

Jaczyńska Agnieszka, Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943 (tom 1) i 1944–1959 (tom 2). Ośrodek KARTA, Warszawa 2007, 2008, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, 1 (17), s. 473–485.

Jaczyńska Agnieszka, Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna. „Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”, IPN – KŚZpNP. Oddział w Lublinie, Lublin 2012.

Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, t. 1: 1918–1943, t. 2: 1944–1959, Ośrodek Karta, Warszawa 2007, wyd. 2 Warszawa 2008.

Klukowski Zygmunt, Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1959, oprac. Agnieszka Knyt, Warszawa 2017, Ośrodek Karta, (Świadectwa. Polska XX wiek).

Krajewski Kazimierz, Patologia w Polskim Państwie Podziemnym. Przestępczość pospolita żołnierzy ZWZ/AK w Warszawie, w: Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne, red. Robert Spałek, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2018, s. 217–254.

Mańkowski Zygmunt, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978.

Piątkowski Sebastian, Przestępczość w okupowanej Warszawie w świetle polskojęzycznej prasy niemieckiej, w: Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne, red. Robert Spałek, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2018, s. 271–322.

Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2006.

Polonsky Anthony, Jews and Communism in the Soviet Union and Poland, w: Jews in Leftist Politics. Judaism, Israel, Anti-semitism, and Gender, red. Jack Jacobs, Cambridge University Press, Cambridge 2017, s. 147–168.

Polonsky Anthony, Jews in Poland and Russia, t. 3: 1914 to 2008, Liverpool University Press, Oxford–Portland, OR 2012, s. 437–451.

Samoliński Wojciech, Jak Klukowski witał Armię Sowiecką, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, 1 (17), s. 485–490 [rec.].

Strzembosz Tomasz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939–1945, Krupski i S-ka, Warszawa 2000.

Styś Kazimierz, …Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, w: Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, PTH, Pionki 2001, s. 215–225.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie poakowskie w okolicach Pionek w latach 1945–1946, w: Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, PTH, Pionki 2001, s. 242–243.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Problem „bandycenia się” podziemia na przykładzie województwa kieleckiego, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 4, 1999, s. 61–70.

Wierzbicki Marek, „Pierwsza kadrowa” inspektoratu radomskiego AK. Zarys dziejów oddziału partyzanckiego „Cezara” – „Harnasia” – „Marii”, A. B. Express, Pionki– Warszawa 1995.

Wierzbicki Marek, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Fronda, Warszawa 2007.

Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WIN 1944–1947, Volumen, Warszawa 2000.

Wnuk Rafał, Problem bandytyzmu wśród żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce (1945–1947), w: Komunizm, ideologia, ludzie, red. Tomasz Szarota, Neriton, IH PAN, Warszawa 2001, s. 67–79.

Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Garlicki, WSiP, Warszawa 1986.

Zaremba Marcin, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, ISP PAN, Kraków 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism