Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym.

    Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazało się 125 roczników. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje na temat książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym "Kwartalnika Historycznego" czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny (zob. listę jego członków z afiliacjami instytucjonalnymi do pobrania poniżej), złożony z wybitnych historyków polskich i zagranicznych.

    „Kwartalnik Historyczny” to czasopismo recenzowane (zob. opis procedury i formularz recenzyjny). Znajduje się na liście humanistycznych czasopism punktowanych, prowadzonej przez European Science Foundation (tzw. European Reference Index for Humanities, ERIH, ERIH+) i uznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Za publikację artykułu naukowego w "Kwartalniku Historycznym" otrzymuje się 11 punktów. "Kwartalnik Historyczny" zamieszcza jedynie niepublikowane wcześniej wyniki badań naukowych.

    Teksty do „Kwartalnika Historycznego” można nadsyłać na adres: kh@ihpan.edu.pl. Mile widziane jest dostarczenie tekstów w postaci wydruku (w dwu kopiach) pocztą tradycyjną na adres redakcji:

„Kwartalnik Historyczny”

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Rynek Starego Miasta 29/31

00-272 Warszawa

     Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.

 

    Redakcja byłaby wdzięczna, gdyby autorzy nadsyłanych tekstów zechcieli stosować się w miarę możności do Instrukcji redakcyjnej (wydawniczej) "Kwartalnika Historycznego", publikowanej w 1. numerze każdego rocznika i załączonej poniżej w postaci pliku elektronicznego wraz z Wykazem skrótów i do tabeli transliteracji słowiańskich alfabetów cyrylickich. W razie zakwalifikowania tekstu do druku prosimy dodatkowo o przesłanie bibliografii załącznikowej artykułu i 3-5 słów kluczowych.     

 

    Dopuszczalna objętość tekstów złożonych do redakcji „Kwartalnika Historycznego”: a) rozprawy – do 2 ark. wydawniczych (tj. maksymalnie 80 tys. znaków liczonych łącznie ze spacjami i przypisami); b) recenzje – do 8 stron znormalizowanych (po 1800 znaków/stronę liczonych łącznie ze spacjami i przypisami).

 

    Uwaga: nie publikujemy recenzji książek naukowych wydanych w przekładach ani książek popularnonaukowych; na łamach "Kwartalnika Historycznego" publikujemy jedynie omówienia książek wydanych w języku oryginału, tj. w pierwszym wydaniu. Artykuły naukowe (w tym artykuły recenzyjne) winny być zaopatrzone w tytuł informujący o tematyce artykułu i streszczenie do 1800 znaków w jęz. polskikm lub angielskim.

 

    Autorzy są zobowiązani dołączyć do proponowanego do druku artykułu, artykułu recenzyjnego jak i recenzji "Oświadczenia o oryginalności publikacji" ("Declaration fo the originality of the publication"), które służy wykluczeniu niedozwolonych praktyk typu guest authorship i ghostwriting oraz wskazaniu źródeł finansowania badań (do pobrania w załączniku poniżej w wersji polskiej lub angielskiej).

W latach 2013-2014 wydawanie czasopisma wspomogło 120 recenzentów powoływanych ad hoc w zależności od tematyki artykułu (w ogromnej części byli to recenzenci zewnętrzni w rozumieniu komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). W 2015 r. pracę redakcji wsparło 54 recenzentów (z tego 90,7% to recenzenci zewnętrzni; odsetek recenzentów zagranicznych zaś wyniósł 14,8%). Wszystkim recenzentom redakcja serdecznie dziękuje.

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy – Polemiki – Materiały. Odpowiedzi na ankietę

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Surveys of Research – Polemics

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Review Articles and Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

In Memoriam

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Listy do Redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Komitet Redakcyjny

Dániel Bagi, Richard Butterwick-Pawlikowski (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieku XVIII), Dorota Dukwicz, Jerzy Dygdała, Marian Dygo, Jerzy Eisler (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieku XX), Jarosław Hrycak, Magdalena Hułas, Maciej Janowski (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieku XIX), Tomasz Jurek, Bartosz Kaliski (sekretarz), Tomasz Kizwalter, Satoshi Koyama, Wojciech Kriegseisen, Roman Michałowski (REDAKTOR; redaktor tematyczny dla okresu średniowiecza), Krzysztof Mikulski, Michael G. Müller, Borys W. Nosow, Andrzej Nowak, Edward Opaliński (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieków XVI i XVII), Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Philipp Ther, Jacek Wijaczka.Partnerzy platformy czasopism