THE SIGNIFICANCE OF PEOPLE-ORIENTED MANAGEMENT AND PARTICIPATION FOR MENTORING IN ORGANIZATIONS

Małgorzata Baran, Barbara Sypniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2017.128

Abstract


Purpose: The objective of the study was to identify the correlations among the following variables: supporting mentoring processes in a company by the superior; fulfilling the role of a mentor by the superior; and fulfilling the role of a mentor by employees versus passive and active participation in company management, people-oriented and non-people-oriented management; the possibility of frequently turning to the superior with personal problems or for help; and ease of contact between employees and the superior.

Methodology: The article presents the findings of own study carried out in 2017 on a sample of 975 respondents. The study employed the subject literature critical review method and a questionnaire survey.

Findings: The results show the importance of subject management and employee participation in organizations, and its meaning for the proper implementation of mentoring.

Research limitation: The work may be affected by the inherent weaknesses associated with survey research which examines rather opinions and views than “hard data”.

Originality: Recent mentoring research has pointed to various aspects of its success, but the mentoring process has not been studied yet in terms of the impact of the following variables: supporting mentoring processes in a company by the superior; fulfilling the role of a mentor by the superior; and fulfilling the role of a mentor by employees versus passive and active participation in company management, people-oriented and non-people-oriented management; the possibility of frequently turning to the superior with personal problems or for help; and ease of contact between employees and the superior. In addition, previous research did not take into account the use of such statistic models that were presented in this article.

Keywords


mentoring; people-oriented management; non-people-oriented management; passive participation; active participation

Full Text:

PDF

References


Allen, T.D. (2007), “Mentoring Relationships From the Perspective of the Mentor”, in: Ragins, B.R., Kram, K.E. (Eds.), The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research, and Practice , Thousand Oaks, pp. 123-147.

Baran, M. (2016a), „Profil kompetencyjny profesjonalnego mentora”, Nauki o Zarządzaniu. Management Studies, Vol. 2 No. 27, pp. 22-32.

Baran, M. (2016b), “The Mentor’s Role Within the Company”, Studia i Materiały, Vol. 2 No. 21, pp. 132-142.

Barney, J.B., Wright, P.M. (1998), “On becoming a strategic partner: The role of human resources in competitive advantage”, Human Resource Management, Vol. 37, No. 1, pp. 31-46.

Blikle, A. (2017), Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Butler, J.E., Ferris, G.R., Napier, N.K. (1991), Strategy and Human Resources Management, South-Western Publishing, Cincinnati.

Cascio, W.F. (1992), Managing Human Resources. Productivity, Quality of Work Life, Profis, McGraw-Hill, New York.

Chodorek, M. (2016), Uwarunkowania zarządzani talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Chyłek, M. (2011), „Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, No. 90, pp. 181-194.

Clutterbuck, D. (2002), Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować, Wydawnictwo PETIT, Warszawa.

Delaney, J.T., Huselid, M.A. (1996), “The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance”, Academy of Management Journal, Vol. 39 No. 4, pp. 949-969. DOI: 10.5465/256718

Gableta, M. (2004), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, WAE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Garvey, B., Alred, G. (2001), “Mentoring and the tolerance of complexity”, Futures, Vol. 33 No. 6, pp. 519-530.

Grajewski, P. (2010), „Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości”, in: Czerska, M., Szpitter, A. (Eds.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, pp. 115-127.

Hsu, I.C., Yeh-Yun Lin, C., Lawler, J.J., Wu, S.H. (2007), “Toward a model of organizational human capital development: Preliminary evidence from Taiwan”, Asia Pacific Business Review, Vol. 13 No. 2, pp. 251-275. DOI: 10.1080/13602380701233547

Ignyś, A. (2014), “Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy zaangażowania pracowników w zarządzaniu współczesnymi organizacjami”, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2 No. 10, pp. 141-157.

Ignyś, A. (2014), „Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw - bezpośrednia partycypacja pracownicza”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 357.

Karwala, S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu-National Luis University, Nowy Sącz.

Knudsen, H. (1995), Employee Participation In Europe, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Dehli.

Król, H. (2006), Transformacja pracy i funkcji personalnej, in: Król, H., Ludwiczyński, A. (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 17-49.

Kurnal, J. (1969), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Łochnicka, D. (2013), „Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, No. 4 (36), pp. 151-169.

Marchington, M., Kynighou, A. (2012), “The dynamics of employee involvement and participation during turbulent Times”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 23 No. 16, pp. 3336-3354. DOI: 10.1080/09585192.2012.689161

Martyniak, Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Mendel, T. (2001), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Mikuła, B. (2001), „Diagnozowanie stopnia partycypacji bezpośredniej pracowników”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 564, pp. 25-38

Moczulska, M. (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Oleksyn, T. (2006), Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Parsloe, E. (2000), Coaching i mentoring, Petit, Warszawa.

Parsloe, E., Wray, M. (2002), Trener i Mentor, Oficyna Wydawnicza, Kraków.

Piotrowski, K., Świątkowski, M. (2000), Kierowanie zespołami ludzi, Bellona, Warszawa.

Pocztowski, A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Robbins, S.P., DeCenzo, D.A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rybak, M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sandberg, J. (2000), “Understanding human competence at work: An interpretive approach”, Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 1, pp. 9-25. DOI: 10.2307/1556383

Sekuła, Z. (2015), „Partycypacja pracowników w zarządzaniu a dialog społeczny na poziomie zakładu pracy”, Gospodarka Rynek Edukacja, Vol. 16 No. 3, pp. 5-11.

Shea, G. (1992), Mentoring: A Guide to the Basics, Kogan Page, London.

Suchar, M. (2003), Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.

Sypniewska, B.A. (2016), Godnościowa satysfakcja pracownicza, in: Oleksyn, T., Sypniewska, B.A. (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, WSFiZ, Warszawa, pp. 359-374.

Wang, D., Chen, S. (2013), "Does Intellectual Capital

Matter? High-Performance Work Systems and Bilateral Innovative Capabilities”, International Journal of Manpower, Vol. 34 No. 8, pp. 861-879. DOI: 10.1108/IJM-07-2013-0167

Zając, Cz. (2014), „Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa”, Zarządzanie i Finanse, Vol. 12 No. 1, pp. 195-207.

Ziemniewicz K. (1991), Techniki zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism