Impact of otosclerosis symptoms on patients quality of life before and after surgery – a literature review

Iga Kuchar, Oktawia Kościelska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.08.051

Abstract


Otosclerosis is a chronic process that leads to hearing impairment and other onerous symptoms, such as tinnitus or dizziness. The following conclusions can be drawn from the analysis: they lead to problems in communication with the environment, as well as to different types of disorders of psychological nature, and this negatively affects the quality of life of patients. Despite the great progress in knowledge, the disease process cannot be completely stopped with otosclerosis. The most effective method of treatment is stapes surgery, which main goal is to improve speech hearing and understanding, as well as to reduce the accompanying symptoms. The greatest recognition among doctors collect stapedotomy surgery. The surgery may have unpleasant complications for some patients, but it is worth noting that in the majority of cases these problems disappear after a maximum of a few weeks. The aim of the study was to analyse previously published articles and other scientific literature on the impact of symptoms associated with otosclerosis on the quality of life of patients. Due to the small number of relevant publications, the search time frame has not been limited. The search for the literature needed to write the article was conducted using the Google Scholar and PubMed scientific articles databases. The topics of the described works included: generally quality of life, what is the sense of hearing for a person, the effects of hearing loss on the patient's functioning, the impact of tinnitus on the patient's life, possible methods of treatment for otosclerosis, improved hearing after surgery, as well as possible postoperative complications and their impact on well-being of the patient.

 

Keywords


otosclerosis; quality of life; surgical treatment

Full Text:

PDF

References


Chodynicki S, Olszewska E: Otoskleroza. In: Śliwińska-Kowalska M (ed.): Audiologia kliniczna. 1st ed., Mediton, Łódź 2005: 237–248.

Dziendziel B, Skarżyński H, Gos E et al.: Wpływ stapedotomii na jakość życia pacjentów z otosklerozą. Now Audiofonol 2019; 8(1): 45–52.

Dziendziel B, Skarżyński PH, Rajchel J et al.: Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol 2017; 6(2): 13–20.

Dżaman K, Pleskacz WA, Wałkanis A et al.: Ocena zmysłu smaku i węchu u pacjentów z polipami nosa. Otolaryngologia Polska 2007; Tom 61 Wyd. 5: 831–837.

Frankowska A: Jakość życia dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Poznań 2014.

Gierek T, Klimczak-Gołąb L: Wyniki leczenia chirurgicznego otosklerozy – seria 1527 przypadków. Otolaryngologia 2007; 6(2): 110–114.

Hans-Georg Boenninghaus: Otorynolaryngologia, przekład Tatiana Gierek, Wyd. I, Springer PWN, Warszawa 1997: 132–135.

Hébert S, Lupienc S: The sound of stress: Blunted cortisol reactivity to psychosocial stress in tinnitus sufferers. Neuroscience Letters 2007; 138–142.

Jachimowska K: Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Janieszewska M, Bernadetta Kulik T, Sztorc E et al.: Stress and coping with stress on the example of people with hearing loss. Pielęgniarstwo Polskie Nr 1 (59) 3/2016; 43–49.

Kałużny W, Durko T, Pajor A: Ocena wpływu szumów usznych na stan emocjonalny chorych na podstawie Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia Goldberga. Otolaryngol Pol 2004; 58(4): 851–856.

Klaczak M, Majewicz P (eds.): Praca z dzieckiem z dysfunkcją słuchu. In: Diagnoza i rewalidaja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006: 57–79.

Kubińska A: Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania oraz skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u osób cierpiących z powodu szumów usznych. Nowa Audiofonologia® 4(2), 2015: 53–57.

McKenna L, Hallam RS, Hinchcliffe R: The prevalence of psychological disturbance in neurootology outpatients. Clin Otolaryngol Allied Sci 1991; 16(5): 452–456.

Miszka K, Skarżyński H, Zawadzki R et al.: Stan ucha wewnętrznego po operacjach zaawansowanej otosklerozy. Audiofonologia Tom XVIII 2000: 181–185.

Pajor A, Józefowicz-Korczyńska M, Durko T et al.: Występowanie zaburzeń emocjonalnych u osób z szumami usznymi. Otorynolaryngologia 2009, 8(2): 86–92.

Pluta- Wilczyk A: Ocena wpływu aparatowania narządu słuchu na subiektywnie postrzeganą jakość życia w grupie osób po 60 r. ż. wykazujących średnie upośledzenie słuchu. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Kraków 2018.

Potocka M, Mionskowski T, Kuczkowski J: Etiopatogeneza otosklerozy. For Med Rodz 2010; 281–285.

Pruszewicz A, Obrębowski A: Audiologia kliniczna. Zarys. Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2010: 366–369.

Skarżyński H, Mrówka M, Młotkowska-Klimek P et al.: Stapedotomia u chorych z małą rezerwą słuchową. Audiofonologia 2003; XXIV 37–41.

Skarżyński H, Porowski M: Stapedotomia jako metoda z wyboru w leczeniu otosklerozy młodzieńczej. Audiofonologia 2006: 101–103.

Sullivan MD, Katon W, Dobie R et al.: Disabling tinnitus: association with affective disorder. Gen Hosp Psychiatr 1988; 10: 285–291.

Ścierski W, Namysłowski G, Czerwińska G et al.: Pooperacyjne zawroty głowy związane z nadmierną długością protezki strzemiączka – diagnostyka radiologiczna. Otolaryngologia Polska Tom 66 Wyd. 5., wrzesień-październik 2012: 363–367.

Świętek M, Świętek M, Magnuszewski Ł et al.: Zawroty głowy u starszych pacjentów – problem interdyscyplinarny. Gerontologia Polska 2019; 27: 157–162.

Tomik J, Solowska B: Otoskleroza – etiologia, diagnostyka, leczenie. Neurolingwistyka Praktyczna 2017 nr 3: 9–17.

Witczak P, Olejniczak D, Skonieczna J: Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Journal of Education, Health and Sport 6(9):712–723.

Wojciechowski M, Skarżyński PH: Zaburzenia smaku po zabiegu stapedotomii – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol 2019; 8(1): 31–34.

Zielińska-Bliźniewska H, Olszewski J: Szumy uszne a depresja. Otolaryngol Pol 2009; 63 (7): 20–23.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism