The genesis of the sports clubs movement in Poland

Piotr Kędzia

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.07.025

Abstract


The formation of the first Polish sports associations is not only an important stage in the development of Polish sport, but is also a crucial element of Polish tradition and culture. The process of shaping the sports association movement, initiated in the 19th century, was
a reflection of the social, political and economic changes that took place throughout Europe, including the Polish lands under partitions. It is the sports associations that are the keystone of various activities that have introduced to social life such phenomena as mass and competitive sport, a sports spectacle, the principle of fair play, the fan movement and others. Analyzing the course of formation of sports associations, Maria Rotkiewicz and Kajetan Hądzelek note:

"Two stages can be distinguished in the development of Polish sport up to a year 1918: 1) the creation of sports associations in the second half of the nineteenth century, based on organizational models of aristocratic hippic and hunting societies; 2) development of the club movement in the first years of the twentieth century in Galicia, the Kingdom of Poland and Greater Poland, gathering primarily school and academic youth" [13, p. 130].


Keywords


sport associations; partitions; Polish lands

Full Text:

PDF

References


Chełmecki J., Etapy rozwoju sportu na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Nowocień J., Chełmecki J. (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, Warszawa 2010

Chełmecki J., U źródeł nowoczesnego ruchu sportowego w Warszawie (1905-1918), [w:] Zaborniak S. (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Rzeszów 2005

Dąbrowski L., Waszkiewicz F., Dzieje Sokolstwa w Łodzi, Łódź 1921

Dudek D., Podstawy prawne zrzeszeń sportu piłki nożnej na terenie Galicji, [w:] Chełmecki J. (red.), Początki piłki nożnej w Polsce, Warszawa 2012

Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Kraków 2001

Ferens W., Charakter działalności polskich towarzystw sportowych w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim, „Kultura Fizyczna” 1970, nr 11-12

Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX wieku, Poznań 1991

Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39, Warszawa 2007

Gawkowski R., KS „Korona” Warszawa. Meandry dziejowe jednego z najstarszych klubów Warszawy, [w:] Zaborniak S. (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Rzeszów 2005

Hądzelek K., Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej w Polsce w okresie do 1914 roku, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1997, nr 4

Lipoński W., Dzieje sportu polskiego, Poznań 1999

Lipoński W., Sport, literatura, sztuka, Warszawa 1974

Rotkiewicz M., Hądzelek K., Powstanie i działalność polskich związków sportowych. Przełom wieku XIX i XX, „Sport Wyczynowy” 2007, nr 7-9

Snopko J., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867-1939, Białystok 1997

Sucheni-Grabowska A., Działalność oświatowa Sokoła na Śląsku w świetle dokumentacji prasowej (1900-1914), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1960, nr 1

Ulrych J., Przedmowa, [w:] Osmolski W., Jeziorowski H. (red.), Budowa terenów i urządzeń sportowych, Warszawa 1928

Urban R., Z historii sportu w Polsce, [w:] Jurek T., Obodyński K., Zaborniak S. (red.), Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej, Rzeszów 2007

Wasztyl R., Wychowanie fizyczne i sport w Krakowie w latach 1773-1890, Kraków 1993

Woltmann B., Gaj J., Sport w Polsce 1919-1939, Gorzów Wlkp. 1997

Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985

Ziółkowska T., Kultura fizyczna w Poznańskiem w latach 1815-1918, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, t. III, Toruń 2004


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism