Selected social issues as elements of health threat to people

Aleksandra Dorota Pięta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.07.007

Abstract


Nowadays, to survive, you must be strong, you need to be able to fight for your rights, know who to turn to for help and support. The growing number of social problems also changes the requirements that people set for the aid sector. However, not only requirements are changing, but also people's approach to using social assistance benefits. People stop treating social assistance as a shame.


Keywords


social problem; community; mental health; health; human

Full Text:

PDF

References


Grewiński M., Usługi społeczne na rzecz osób starszy, (w:) Zrałek M. (red.), Przestrzeganie starości, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Sosnowiec 2012, s. 65.

Frieske K., P. Poławski, Opieka i kontrola, instytucje wobec problemów społecznych, wyd. Interart, Warszawa 1996., s. 11.

FrieskeK. , Oblicza ubóstwa (w:) „Kronika Instytutu Lecha Wałęsy” 2000, Zeszyt 5, s. 78.

A. Richard, Ludzie i instytucje. Kto tworzy nowy ład, (w:) K. Wszeborowski, Demokratyczny ład społeczny, (w:) K. Marzec- Holka, (red.), Społeczeństwo demokracja…, op. cit. s. 45.

Dyczewski L., Teoretyczna i praktyczna rola Kościoła Katolickiego w walce z ubóstwem (w:) Organiściak- Krzykowska A., Problem godności człowieka dotkniętego ubóstwem, (w:) Marzec- Holka K., (red.), Społeczeństwo demokracja…, op. cit. s. 396-397.

Tuziak A., Bieda i ubóstwo jako problem społeczny w opiniach mieszkańców Tarnobrzega, (w:) Trafiałek E., Kieszkowska A. , Stojecka- Zuber R., (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna…, op. cit. s. 347-348.

Stochmiałek J., Zagrożenie ubóstwem- sytuacje kryzysu życiowego a proces marginalizacji, (w:) Marzec- Holka K., (red.), Pomoc społeczna teoria i praktyka, tom II, wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003., s. 413.

Za: Ciesielska M., Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa, (w:) Marzec- Holka K., (red.), Pomoc społeczna…, op. cit. s. 420-421.

Czapla R., Bezdomność jako obszar wykluczenia społecznego. Przyczyny

Za: Tamże, s. 220.,

Młyński J., Szewczyk M., Migracje zarobkowe Polaków, badania i refleksje, wyd. Biblos, Tarnów 2010., s. 18.

Za: Długosz Z., Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji, (w:) Rączaszek A. (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012., s. 243.

Za: Młyński J., Szewczyk W., Migracje zarobkowe…, op. cit., s. 31.

Za: Benecki R., Polska emigracja: ile na tym tracimy, a ile zyskujemy, www. polskieradio.pl

Za: Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, (w:) Aleksander T., Mielicka H., (red.), Kieleckie studia pedagogiczne i psychologiczne, Tom 10, Kultura i edukacja ustawiczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1995., s. 118.

Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej., wyd. Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2006., s. 69.

Kędzior J., Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontologii i geragogiki, (w:) Kędzior J., Ładyżyński J., (red.), Współczesne wyzwania…, op. cit. s. 168.

Za: Kraus S., Wiek podeszły wiek starczy wiek sędziwy (w:) Kędzior J., Ładyżyński A., (red.), Współczesne wyzwania…, op. cit. s. 169.

Kijak R., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem, wyd. Centrum Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013., s. 7.

Za: Tamże, s. 8.

Za: Tamże, s. 10.

Za: Jaźwińska-Motylska E., Kiełkowska M., Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, studia i materiały Nr. 3, Ośrodek Badań nad migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014., s. 26.

Za: Tamże, s. 21.

Za: Trafiałek E., Polska

Za: Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, (w:) Aleksander T., Mielicka H., (red.), Kieleckie studia…, op. cit., s 121.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism