Morphological and motor skills condition among 10-11 year old children engaged in cross-country skiing attending Sports Primary School in Suprasl

Katarzyna Roczniak, Magdalena Babuśka–Roczniak, Magdalena Wojtanowska–Kaczka, Oliver Racz, Anna Roczniak, Oleh Lyubinets, Wojciech Widuchowski, Wojciech Roczniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.06.007

Abstract


            Introduction. Cross-country skiing is a sport discipline with different applications in the modern world. It is used in recreation, rehabilitation, tourism and sport as a phycical movement.

 

            Objective of the work. The aim of the study was to estimate physical fitness of children aged 10 - 11 years attending sports classes (cross-country skiing profile) with the results of the efficiency grade among students attending unsportsmanlike classes in Sports Primary School in Suprasl.

            Material and methods. The study involved 50 children attending the Sports School in Suprasl -  class 4 students.  Each student was supposed to take part in the International Physical Fitness Test. There were the following attempts: 50 metres run, long jump, sitting position from lying down during 30 seconds, the trunkbend in front and 600 metres run. The results of completed studies are presented in tables and figures below.

            Results. The analysis show that girls practising cross-country skiing are characterized by higher efficiency motor skill compared to their peers, as well as it is easier for them to acquire new motor skills than for boys of their class. For boys the differences that occurred between sports and unsportsmanlike classes  was insignificant. Perhaps, it may change in future.

            Conclusions. Children attending sports classes (cross country-skiing profile) have better motor abilities and acquire new motor skills faster than pupils in unsportsmanlike classes.


Keywords


motor skills; cross-country skiing; sports classes; unsportsmanlike classes.

Full Text:

PDF

References


Wojtyczek B., Pasławska M., Klukowski K.: Bezpieczne narciarstwo. Medical Tribune Polska, Warszawa 2014.

Kasa J., Gabryś T., Szmatlan- Gabryś U., Görner K.: Wstęp do antropomotoryki dla wszystkich z elementami teorii treningu. PWSZ Oświęcim, Warszawa 2012.

Krasicki S., Kowalczyk J.: Narciarstwo biegowe. Wydawnictwo AWF. Kraków 2011.

Roczniak W., Babuśka –Roczniak M., Roczniak A., Roczniak R.G.: Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych. Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu 2015; 2: 138-141.

Fugiel J., Czajka K., Posłuszny P., Sławińska T.: Motoryczność człowieka. Podstawowe zagadnienia z antropomotoryki. Wyd. 1 popr. i uzup. Wrocław: Wydaw. MedPharm; 2017. ISBN: 978-83-7846-085-5.

Wolański N.: Biokulturowe uwarunkowania aktywności motorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej. Kultura Fizyczna 2007; 1: 1 – 11.

Maszczak T.: O międzynarodowym pomiarze aktywności fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007: 6: 2 – 3.

Rochowicz F.: Wydolność fizyczna – świadomą wartością zdrowia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008; 6: 12 – 17.

Kowaluk – Romanek M., Bieganowska A.: Wczesne wspomaganie dzieci o dysharmonijnym rozwoju psychomotorycznym. Zeszyt naukowe WSSP 2013; 16: 25 – 43.

Popowczak M., Rokita A., Cichy I., Chmura P.: Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych a wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dzieci w wieku 10 lat. Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013; 40: 86 – 93.

Zimna – Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E.: Styl życia - aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009; 4 (65): 195 – 203.

Chojnacki K., Tchórzewski D.: Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna – młodzieży uprawiającej sporty zimowe. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009; 2: 32 – 41.

Roczniak W., Babuśka – Roczniak M., Wojtanowska M., Roczniak – Zubrzycka A., Cipora E., Konieczny M., Oświęcimska J.M.: Ocena wytrzymałości dzieci kwalifikowanych do klasy o profilu narciarstwo biegowe na tle grupy kontrolnej na podstawie wybranych testów motorycznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017; 23 (4): 257 – 262.

Roczniak W., Babuśka – Roczniak M., Wojtanowska M., Roczniak – Zubrycka A., Barańska – Januszewska J., Cipora E., Konieczny M., Oświęcimska J.M.: Ocena siły dzieci uprawiających narciarstwo biegowe na tle grupy kontrolnej na podstawie wybranych testów motorycznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017; 23 (4): 70 – 75.

Chojnacki K., Tchórzewski T.: Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna młodzieży uprawiającej sporty zimowe. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009; 2: 32 – 41.

Osiński W., Raczek J.: Motoryczność człowieka: jej struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF, Poznań 2010.

Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka: podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Cieślicka M., Napierała M., Pilewska W., Iermakov S.: Stan cech morfologicznych i zdolności motorycznych dziewcząt uczestniczących w zajęciach tańca nowoczesnego. Pedahohika psyxolohiya, ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vyxovannya i sportu 2012; 10: 96 – 104.

Izydorczyk-Styś A., Izydorczyk-Styś B.: Ocena gibkości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Fizjoterapia 2013; 21 (4): 28 – 34.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism