Level of health behaviours of HCV infected patients treated with dialysotherapy

Lidia Sierpińska, Karolina Lis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.017

Abstract


Introduction. Hepatitis C virus (HCV) infection is one of the greatest epidemiological risks worldwide (3% infected globally). Dialysis patients are the group at high risk of infections transmitted via blood, are often infected with HCV virus, and suffer from acute or chronic hepatitis. Anti-health behaviours enhance the process of liver fibrosis. The objective of the study was recognition of the level of health behaviours in HCV-infected haemodialysis patients. 

Materials and Method. The study included 149 adult patients on dialysis infected with HCV, hospitalized in two dialysotherapy centres: the Military Medical Institute and Clinical Hospital in Warsaw. In the study there also participated family members and acquaintances of students of the Higher School in Radom. The study was conducted during the first half of 2017 by a diagnostic survey, using research instrument Health Behaviours Inventory (HBI) according to Z. Juczyński. The questionnaire concerned: eating habits, prophylactic behaviours, everyday health practice, and positive psychological attitude.

Results. 73.8% of respondents presented a high level of health behaviours (7–10 sten scores), mediocre - 19.5% (5–6 sten scores), and low – 6.7% (1–4 sten scores). The highest mean value evidencing health promoting life style of the patients was observed with respect to prophylactic behaviours (4.0±0.4), while eating habits and health practices were on the level 3.9±0.4-0.5. The lowest value indicating the least pro-health behaviours concerned positive psychological attitude (3.7±0.4). 

Conclusions. The overall rate of health behaviours of dialysed HCV patients was high. The dominant category was prophylactic behaviours, whereas the lowest results were obtained with respect to positive psychological attitude. The respondents infected with HCV for longer than 10 years, mainly males, those aged 60-84, with primary vocational education, living in rural areas, and non-active occupationally, had the greatest needs for psychotherapy. It is necessary to provide psychological support for dialysis patients infected with HCV.


Keywords


HCV infection; dialysotherapy; health behaviours.

Full Text:

PDF

References


Juszczyk J. Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby (anty-HCV i HCV RNA) w Polsce: wczoraj i dziś. Zakażenia 2012; 2: 62-67.

Flisiak R. Dalsze kierunki badań nad terapią zakażeń HCV, czyli jak będziemy leczyć w roku 2015? Hepatol 2012; 12: 42-46.

Jaros P, Jaros P, Kobierski J, Hałda M, Gąszcz K. Krzystek J. Raport systemowy WZW typu C. Konieczność zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia. Kraków: HTA Consulting; 2014.

Sierpińska L. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jako problem zakażeń szpitalnych w Polsce. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 2014; 1: s. 14-16.

Selcuk H, Kanbay M, Korkmaz M, Gur G, Akcay A, Arslan H, Ozdemir N, Yilmaz U, Boyacioglu S. Dystrybucja genotypów HCV u chorych na schyłkową niewydolność nerek zgodnie z rodzajem leczenia dializą. Dig Dis Sci. 2006; 51: 1420-1425.

Rutkowski B, Lichodziejewska-Niemierko M, Grenda R i wsp. Polski Rejestr Nefrologiczny: Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2004. Gdańsk: Drukonsul; 2005.

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dotyczące kryteriów jakości leczenia dializami pacjentów z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Nefrol Dial Pol. 2015; 19: 6-11.

Sapilak BJ, Kurpas D, Steciwko A, Melon M: Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów. Probl Lek 2006; 45: 89-93.

Godzik P, Kołakowska A, Madaliński K, Stępień M, Zieliński A, Góralewska A, Kazimierska M, Kunc-Kozioł R, Nadolska B. Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób dorosłych w Polsce – wyniki badania przekrojowego w populacji ogólnej. Przegl Epidemiol 2012; 66: 575-580.

Black JM, Hawks JH. Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive. 8th ed. Sanders: Elsevier; 2009.

Czajka A, Sokół-Leszczyńska B, Leszczyński P, Wróblewska M. Organizacja pracy personelu pielęgniarskiego w aspekcie zapobiegania zakażeniom w stacji dializ. Hygeia Public Health 2012; 47(3): 296-301.

Idris SM, AL. Ali E. Assessment of Dietary Management of Patients with Cirrhosis Liver. International J of Science and Research 2013; 2(6): 47-53.

Johnson TM, Overgard EB, Cohen AE, DiBaise JK. Nutrition Assessment and Management in Advanced Liver Disease. Nutr Clin Pract 2013; 28:15-29.

Cheung K, Lee SS, Raman M. Prevalence and mechanisms of malnutrition in patients with advanced liver disease, and nutrition management strategies. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10:117-25.

Grattagliano L, Ubaldi E, Bonfrate L, Portincasa P. Management of liver cirrhosis between primary care and specialist. World J Gastroenterol 2011; 17(18): 2273-2282.

Boanca CP, Minulescu M, Cherlan G, Calistru PI. Psychic strss In C Heptitis Wirus Infection. Revista Medicala Romana 2016; Vol. LXIII(4): 1-5.

Kowalska ME. Demograficzno-sołeczne uwarunkowania stylu życia i zachowań zdrowotnych populacji zakażonej HCV. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Lublin: Uniwersytet Medyczny; 2015.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych; Warszawa 2009.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism