Prevention of hooligan behavior at football stadiums

Jolanta Elżbieta Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.11.018

Abstract


This study attempts to present the problem of hooligan behavior at football stadiums in the context of the Council of Europe guidelines, preventive measures (including project method experience).

Keywords


supporters; stadium hooligans; prevention; project method

Full Text:

PDF

References


Babik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, WSzF-P Ignatianum Wyd. WAM, Kraków 2010.

Bandura A., Social Cognitive Theory of moral Thought and Action, [w:] Handbook of moral behavior and development, J.L. Gewirtz, W.M. Kurtines (eds.), vol. 3, Lawrence Erlbaum associates, Hillsdale, NJ., 1991.

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, Warszawa 1997.

White Paper, Commission of the European Communities, Brussels 2007.

Chałas K., W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2000.

Dudała J., Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Żak, Warszawa 2004.

European Convention on the violence and excesses of spectators at sporting events, in particular football matches (T-RV).

Gogacz A. K., Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, [w:] Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, A. Chudzik (red.), WSzH-E, Łódź 2008.

Kotarba-Kańczugowska M., , ORE Warszawa file:///C:/Users/User/Downloads/praca_metoda_projektu%20(1).pdf [dostęp 20.12.2016].

Kowalska J., Cały nasz chuligański trud wkładamy w nasz kochany klub, [w:] Sport a agresja, Z. Dziubiński (red.), AWF, Salos, Warszawa 2007.

Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, CODN, Warszawa 2000.

Kupisiewicz Cz., Banach Cz. (red.), Rozumieć świat – kierować sobą, [w:] Strategia Rozwoju Polski do roku 2020. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.

Lipiec J., Pożegnanie z Olimpią, Fall, Kraków 2007.

Matusewicz Cz., Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, AWF, Warszawa 1990.

Potejko P., Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia, M. Prokosz (red.), Adam Marszałek, Toruń 2005.

The Specific Program "Fundamental Rights and Citizenship" as part of the General Program "Fundamental Rights and Justice" (2007/25 / JHA).

Report for UNESCO of the International Commission for Education for the 21st century. Education. There is a treasure hidden in it, Warsaw 1998.

Recommendation Rec (2008) 3 of the Standing Committee on the organization of public viewing venues during mass sports events

European Parliament resolution of November 13, 2007 on the role of sport in education (2007/2086 (INI), p. 1

Surzykiewicz J., Profilaktyczna pomoc wychowawcza w zapobieganiu agresji: znaczenie kompetencji, [w;] Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Difin, Warszawa 2008.

Szymański M.S., O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Żak, Warszawa 2000.

Wanat S., Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie, „Kultura Fizyczna” nr 7-8, 1992.

Weiner A., Od metody projektów do projektów edukacyjnych, [w:] Karol Szymanowski – Edukacyjne inspiracje. Metoda projektów, A. Weiner (red.), Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2008.

Wysocka E., Wspomaganie rozwoju młodego pokolenia – problemy i zasady pomagania, Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, E. Wysocka (red.), WA „Żak”, Warszawa 2012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism