Historia czasopisma

Rocznik „Itinera Spiritualia” wydawany jest od 2008 roku przez Karmelitański Instytut Duchowości oraz przez Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie. Pełna nazwa rocznika to „Itinera Spiritualia. Commentarii periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae”.

Założycielem czasopisma jest o. dr Grzegorz Firszt OCD, ówczesny sekretarz i wykładowca Karmelitańskiego Instytutu Duchowości (KID) w Krakowie, który wraz z o. drem hab. Jerzym Gogolą OCD, dyrektorem KID, dnia 24 lipca 2007 roku wystosował prośbę do Rady Prowincjalnej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o utworzenie czasopisma naukowego, poświęconego teologii życia duchowego i promującego badania naukowe wykładowców KID. Po uzyskaniu zgody Rady Prowincjalnej w dniu 25 lipca 2007 roku o. dr Grzegorz Firszt OCD, jako redaktor naczelny wraz z o. drem M. Rybickim OCD, jego zastępcą, przygotowali pierwszy numer „Itinera Spiritualia”, który ukazał się w 2008 roku. O dr Grzegorz Firszt OCD pełnił funkcję redaktora naczelnego przez osiem lat.

W 2009 roku na zastępcę redaktora naczelnego „Itinera Spiritualia” w miejsce o. dra M. Rybickiego OCD mianowany został o. dr Łukasz Kasperek OCD, wykładowca KID, który wspomnianą funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

W 2014 roku do zespołu redakcyjnego „Itinera Spiritualia” (jako drugi zastępca redaktora) dołączył o. dr Piotr Nyk OCD, wykładowca i wicedyrektor KID (tom VIII/2015)

W maju 2015 roku dotychczasowy redaktor naczelny, o. dr Grzegorz Firszt OCD otrzymał nominację na wykładowcę oraz sekretarza Papieskiego Instytutu Duchowości „Teresianum” w Rzymie. Z tego powodu Rada Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w czerwcu 2015 roku funkcję redaktora naczelnego „Itinera Spiritualia” powierzyła o. drowi Piotrowi Nykowi OCD (od tomu IX/2016).

W 2016 roku do zespołu redakcyjnego „Itinera Spiritualia” (jako drugi zastępca redaktora) dołączył o. lic. Paweł Hańczak OCD, wykładowca KID.  

Główne założenia oraz struktura rocznika „Itinera Spiritualia”, które zostały wypracowane przez redaktora naczelnego, o. dra Grzegorza Firszta OCD zostały utrzymane. A zatem „Itinera Spiritualia” w każdym numerze publikuje sześć artykułów w języku polskim oraz trzy artykuły obcojęzyczne. Na łamach rocznika pojawiają się recenzje wybranych publikacji z teologii duchowości. Od 2016 roku abstrakty artykułów wraz ze słowami kluczowymi drukowane są w języku angielskim, a rocznik indeksowany jest w bazach danych CEEOL oraz BazHum. Tom IX/2016 został poddany procesowi recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów, natomiast w numerze X/2017 została zastosowana procedura recenzowania artykułów zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Jest to zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process).

W 2018 roku na zastępcę redaktora naczelnego w miejsce o.dra Łukasza Kasperka oraz o. Pawła Hańczaka mianowany został o. lic. Damian Sochacki OCD.Partnerzy platformy czasopism