Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Itinera Spiritualia to rocznik Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, poświęcony teologii duchowości jako takiej, a także w dialogu z innymi działami teologii oraz gałęziami wiedzy, zawierający artykuły w j. polskim i w innych językach.

Stosownie do tożsamości jednostki wydającej rocznik, tematyka dotycząca duchowości karmelitańsko-terezjańskiej spotyka się w Itinera Spiritualia ze szczególną uwagą.

Itinera Spiritualia stanowi narzędzie dla oddających się studiowaniu duchowości oraz dla wszystkich, którzy pragną w innej formie pogłębiać zagadnienia komunii z Bogiem.

Czasopismo adresowane jest zwłaszcza do środowisk naukowych, wspólnot zakonnych, seminaryjnych i innych grup eklezjalnych, ale także do indywidualnych odbiorców, do wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Jako drugi dział drukowane są „recenzje”. Recenzujemy publikacje z zakresu teologii duchowości oraz duchowości karmelitańsko-terezjańskiej. W ten sposób staramy się o promocję teologii duchowości, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku teologów duchowości.

 

Istnieje możliwość prenumeraty wersji drukowanej naszego pisma. W przypadku prenumeraty Wydawnictwo Karmelitów Bosych oferuje ceny promocyjne. Cena pojedynczego numeru, poza prenumeratą, waha się pomiędzy 23 a 27 zł (szczegóły tutaj -http://wkb-krakow.pl/itinera-spiritualia/656-itinera-spiritualia-2011.html). 

Kontakt 

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

ul. Z. Glogera 5

31-222 Kraków

tel. (012) 416 85 00
fax: (012) 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl

Wcześniejsze numery czasopisma, w wersji drukowanej, można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa Karmelitów Bosych (tutaj -http://wkb-krakow.pl/itinera-spiritualia/654-itinera-spiritualia-2009.html).

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania naszego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdujących się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy publicznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako narzędzie zarządzające czasopismami (zobacz Open Journal Systems).

 

Działy

Wprowadzenie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie naukowym „Itinera Spiritualia” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

 

3. Nadesłane teksty są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.

 

4. Następnie teksty artykułów zakwalifikowanych do procesu ewaluacyjnego są przekazane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.

 

5. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki naukowej, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (tj. redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji). W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie studiów teologicznych lub filozoficznych jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od powyższych zasad.

 

6. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process). Każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny identyfikujący go na kolejnych etapach procesu wydawniczego.

 

7. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.

 

8. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:

- Artykuł może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian.

- Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta zmian.

- Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi Recenzenta. Po poprawie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji.

- Artykuł nie może zostać opublikowany. Nie istnieją także realne szanse jego rewizji. Recenzent winien uzasadnić swoją decyzję.

- Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie. Recenzent winien umotywować swoją decyzję.

 

9. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.

 

10. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.

 

11. Recenzent tworzy recenzję poprzez zalogowanie się na stronie internetowej półrocznika i wypełnianie elektronicznego formularza.

 

12. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są cztery tygodnie.

 

13. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 

14. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.

 

15. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

 

16. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz tomu czasopisma, w którym ukazał się recenzowany przez nich tekst.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada programowa

F.J. Sancho Fermín OCD (CITeS – Uniwerstyt Mistyki , Awila; CU, Awila; FTNE, Burgos; U Ramon Llull, Barcelona, Hiszpania)

Grzegorz Firszt OCD (PFT Teresianum, Rzym, Włochy)

Jerzy W. Gogola OCD (PUJPII, Kraków, Polska)

Piotr F. Neumann (UAM, Poznań, Polska)

Wiesław Kiwior OCD (UKSW, Warszawa, Polska)

Krzysztof Bieliński CSsR (Accademia Alfonsiana, Rzym, Włochy)

Marian Zawada OCD (KID, Kraków, Polska)

Andrzej Ruszała OCD (KID, Kraków, Polska)

Andreas Wollbold (LMU, Monachium, Niemcy)

 

Lista recenzentów

Recenzenci rocznika „Itinera Spiritualia” w roku 2016

Andrzej Wodka CSsR (Accademia Alfonsiana, Rzym)

Ks. Jarosław Popławski (KUL, Lublin)

Recenzenci artykułów w roku 2017

Łukasz Strzyż OCD (PWT Teresianum, Rzym)

Marcin Majewski (UPJPII, Kraków)

Ks. Jan Krzysztof Miczyński (KUL, Lublin)

Ks. Marek Tatar (UKSW, Warszawa)

Marcin Kurek (UW, Wrocław)

Ks. Marek Chmielewski (KUL, Lublin)

Ks. Jan Machniak (UPJPII, Kraków)

Stanisław Fudala OCD (KID, Kraków),

Marlena Krupa (UW, Wrocław)

Romulo Cuertes OCD (CiTES, Awila)

Paweł Urbańczyk OCD (KID, Kraków)

Joseph Varghese Maliakkal OCD (PU Urbaniana, Rzym)

Piotr Krupa OCD (KID, Kraków)

Maximiliano Herráiz García OCD (CITeS, Awila)

Ks. Roman Bogacz (UPJPII, Kraków)

Ks. Adam Kubiś (KUL, Lublin)

Sergiusz Niziński OCD (UAM, Poznań)

Piotr Mazur (Akademia Ignatianum, Kraków)

Recenzenci artykułów w roku 2018

Ks. Marek Chmielewski (KUL, Lublin)

Joseph Varghese Maliakkal OCD (Urbaniana, Rzym)

Ks. Jan Miczyński (KUL, Lublin)

Paweł Urbańczyk OCD (KID, Kraków)

Ks. Marek Tatar (UKSW, Warszawa)

Stanisław Fudala OCD (KID, Kraków)

Sergiusz Niziński OCD (UAM, Poznań)

Jerzy Nawojowski OCD (CITeS, Awila)

Anna Głąb (KUL, Lublin)

Andrzej Gielarowski (Academia Ignatianum, Kraków)

Ks. Marcin Bider (UPH, Siedlce)

Bożena Szewczul (UKSW, Warszawa)

Krzysztof Mielcarek (KUL, Lublin)

Ks. Andrzej Najda (UKSW, Warszawa)

Dariusz Kasprzak OFMCap (UPJPII, Kraków)

Jolanta M. Marszalska (UKSW, Warszawa)

Recenzenci artykułów w roku 2019

Ks. Marek Chmielewski (KUL, Lublin)

Sergiusz Niziński OCD (UAM, Poznań)

Ks. Adam Kubiś (KUL, Lublin)

Krzysztof Pilarczyk (UJ, Kraków)

Szczepan Praśkiewicz OCD (KID, Kraków)

Ks. Marcin Godawa (UPJPII, Kraków)

Luis Jorge González OCD (PWT Teresianum, Rzym)

Sandro Barlone SJ (PU Gregoriana, Rzym)

Anna Głąb (KUL, Lublin)

Albert Wach OCD (PWT Teresianum, Rzym)

Józef Korpanty (UJ, Kraków)

Piotr Stępień (UAM, Poznań)

Andrzej Napiórkowski OSPPE (UPJPII, Kraków)

Łukasz Strzyż OCD (PWT Teresianum, Rzym)

Krzysztof Kopiński (UMK, Toruń)

Tomisław Giergiel (UMCS, Lublin)

 

 

Czasopismo indeksują następujące bazy

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • Baza czasopism humanistycznych BazHumPartnerzy platformy czasopism