Wielokulturowość w Europie i stanowisko Kościoła katolickiego wobec migracji

Krzysztof Głowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.027

Abstrakt


Artykuł zwraca uwagę na to, iż nie wolno dyskryminować żadnego cudzoziemca ze względu na kulturę, wyznanie czy rasę. Polityka migracyjna powinna prowadzić do dialogu z przybyłymi, co wynika z prezentowanego stosunku przedstawicieli nauki, w tym filozofii, socjologii oraz politologii. Kościół katolicki stoi na stanowisku przyjmowania uchodźców będących w potrzebie i udzielania im pomocy, co można zaczerpnąć m.in. z Starego i Nowego Testamentu, Konstytucji apostolskiej o duchowej opiece nad emigrantami z 1952 roku, a także stanowiska jego przedstawicieli.


Słowa kluczowe


migracja; uchodźcy; kultura; wyznanie; dialog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balicki, J. (2012). Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Warszawa: UKSW.

Balicki, J. (2017). Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła. Teologia i Moralność, 12, 9–27.

Calhoun, C. (2004). The Democratic Integration of Europe. Interests, Identity and the Public Sphere. Eurozine, 6, 1–26.

Citrin, J., Sides, J. (2004). Can There be Europe Without Identity? Problems of Identity in Multinational Community. Berkeley: Elsevier Ltd.

Dahrendorf, R. (2004). Jeśli nie asymilacja. Gazeta Wyborcza, 15, 7–10.

Gocko, J. (2017). Istotne aspekty teologii migracji. Teologia i Moralność, 12, 47–58.

Górak-Sosnowska, K. (2006). Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji. W: J. Polakowska-Kujawa (red.). Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy (ss. 236–254). Warszawa: Difin.

Grosfeld, J. (2017). Lęk przed islamem. W: J. Balicki, W. Necel (red.). Kryzys migracyjny w Europie (ss. 99–113). Warszawa: UKSW.

Habermas, J. (2006). Why Europe Needs a Constitution. W: C. Turner (red.). The Shape of the New Europe (ss. 79–92). Cambridge: Cambridge University Press.

Halfmann, J. (2006). Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie. W: J. Polakowska-Kujawa (red.). Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy (ss. 65–158). Warszawa: Difin.

Hansen, P. (2002). European Integration. European Identity and the Colonial Connection. European Journal of Social Theory, 4, 483–498.

Hansen, P. (2009). Post-National Europe – Without Cosmopolitan Guarantees. RACE and CLASS, 50, 20–37.

Hryniewicz, J. (2011). Wielokulturowość a prawa człowieka. W: R. Dopierała, K. Kaźmierska (red.). Tożsamość, stereotypy, nowoczesność (ss. 218–229). Kraków: Nomos.

Huntington, S. (2008). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Muza.

Ifversen, J. (2002). Europe and European Culture – A Conceptual Analysis. European Societies, 4, 1–26.

Jan Paweł II. (2001). Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji. L’Osservatore Romano, 2, 10–12.

Jan XXIII. (1961). Encyklika Pacem in terris. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Janik, E., Jaremczuk, E.J. (2017). Niekontrolowana migracja jako zagrożenie dla Europy – polski strach przed uchodźcami. Poznań: FNCE.

Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: PWN.

Kawecki, W. (2009). Dialog Kościoła i kultury. Ateneum Kapłańskie, 10, 268–280.

Kaźmierska, K. (2011). Dylematy integracji i tożsamości europejskiej w perspektywie top down. W: K. Kaźmierska (red.). Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie (ss. 9–24). Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Kłodkowski, P. (2016). Nowy spór o uniwersalia czyli o wspólnocie muzułmańskiej w Europie XXI wieku. W: A. Siewierska-Chmaj (red.). W pułapce wielokulturowości (ss. 31–52). Warszawa–Rzeszów: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Kohli, M. (2000). The Battlegrounds of European Identity. European Societies, 5, 113–137.

Krąpiec, M. (1990). Człowiek w kulturze. Rzym–Warszawa: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Fundacja Jana Pawła II, Pallottinum.

Krzysztofek, K. (2003). Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii. Studia Europejskie, 12, 77–94.

Necel, W. (2007). Duszpasterstwo imigrantów. Homo Dei, 14, 47–56.

Necel, W. (2012). Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa. Warszawa: UKSW.

Necel, W. (2017). Kultura przyjęcia wobec imigrantów według instrukcji Erga migrantes caritas Christi. W: J. Balicki, W. Necel (red.). Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne (ss. 83–97). Warszawa: UKSW.

Piwko, A.M. (2017). Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne. Podsumowanie konferencji z 15 grudnia 2015 roku. W: J. Balicki, W. Necel (red.). Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne (ss. 303–310). Warszawa: UKSW.

Pius XII. (1981). Wstęp do: Konstytucja apostolska o duchowej opiece nad emigrantami – Exsul familia z 1 sierpnia 1952 r. Studia Polonijne, 5, 1–44.

Polakowska-Kujawa, J. (2006). Migracje – teoria a realia dotyczące Europy. W: J. Polakowska-Kujawa (red.). Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy (ss. 115–145). Warszawa: Difin.

Ricoeur, P. (1993). Jaki ma być nowy etos Europy? Znak, 47, 97–106.

Sawicka, Z. (2016). Islam w Europie czy europejski islam? Kwestia wartości. W: A. Siewierska-Chmaj (red.). W pułapce wielokulturowości (ss. 53–70). Warszawa–Rzeszów: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Schütz, A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: E. Mokrzycki (red.). Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1 (ss. 137–192). Warszawa: PIW.

Siewierska-Chmaj, A. (2016). Europa wartości z perspektywy polityki wielokulturowej. W: A. Siewierska-Chmaj (red.). W pułapce wielokulturowości (ss. 13–30). Warszawa–Rzeszów: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Slany, K., Kluzowa, K. (2004). Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej. W: D. Graniewska (red.). Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne. I Kongres Demograficzny w Polsce (s. 109–133). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Soysal, Y.N. (2002). Locating Europe. European Societies, 7, 265–284.

Szymanek, E. (1990). Wykład Pisma Świętego. Nowy Testament. Poznań: Pallottinum.

Wesoły, S. (1994). Dwutorowość w naszym emigracyjnym życiu. W: K. Mochlińska, Z.E. Wałaszewski (red.). W służbie emigracji (ss. 328–345). Londyn: Polski Uniwersytet na Obczyźnie.

Wojnicz, P. (2017). Problem uchodźców w wybranych dokumentach Stolicy Apostolskiej w kontekście standardów międzynarodowych. Civitas et Lex, 15, 35–53.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism