Wybrane aspekty obrony narodowej Litwy

Urszula Staśkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.024

Abstrakt


Niniejsza publikacja stanowi efekt badań obrony narodowej Republiki Litewskiej. Celem prowadzonych dociekań było lepsze zrozumienie problematyki obrony narodowej, w tym kwestii przygotowań obronnych, poprzez zbadanie polityki obronnej państwa, które w pewnych aspektach jest podobne do Polski, ale różni się m.in. zasobami finansowymi, ludzkimi i naturalnymi.

Prezentowana praca to efekt analiz literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz danych statystycznych i raportów instytucji państwowych oraz pozarządowych.

Na początku zaprezentowano sytuację problemową – zmiany, jakie zaszły w europejskim środowisku bezpieczeństwa w XX i XXI wieku oraz teoretyczne podstawy obronności państwa, w tym przygotowań obronnych. Następnie zaprezentowano szerszy kontekst problematyki organizacji obronnej przez Litwę (scharakteryzowano politykę obronną organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Litwa), a na kolejnym etapie badań dokonano analizy organizacji obrony narodowej Litwy – sprawdzono, jaki ma model obrony i jakie akty prawne wpływają na ten model oraz w jaki sposób Litwa przygotowuje obronnie swoich obywateli.


Słowa kluczowe


przygotowania obronne; obrona narodowa; bezpieczeństwo narodowe; Litwa; NATO; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biała Księga. Litewska Polityka Obronna. (Baltoji Knyga. Lietuvos Gynybos Politikos). (2017). Pobrane z: https://kam.lt/download/58510/bk-2017-lt-el.pdf.

Building Collaboration & Trust. (2020). Pobrane z: http://www.cbss.org/council/.

Czulda, R., Łoś, R., Reginia-Zacharski, J. (red.). (2013). NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa–Łódź: Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie, Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Declaration 2018 – Joint Declaration on EU–NATO Cooperation. (2018). Pobrane z: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/07/10/eu-nato-joint-declaration/.

Geneza Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). (2020). Pobrane z: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/europejska_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/geneza_europejskiej_polityki_bezpieczenstwa_i_obrony_epbio/.

Joint Declaration on EU–NATO Cooperation. (2018). Pobrane z: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/07/10/eu-nato-joint-declaration/.

Kaczmarek, J., Łepkowski, W., Zdrodowski, B. (2008). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Strategiczno-Obronny.

Kitler, W. (2002). Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.

Kitler, W. (2002). Obrona narodowa III RP. Organizacja. System, rozprawa habilitacyjna. Warszawa: AON.

Kitler, W. (2011). Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka. Podstawy teoretyczne przygotowań obronnych państwa w kontekście zadań i potrzeb obronnych. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego 8 czerwca 2010 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 1(65).

Konstytucja Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Konstitucijos). Pobrane z: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm.

Kośmider, T. (2013). NATO w procesie militarnej integracji Europy. Od deskrypcji do antycypacji. W: R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.). NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa–Łódź: Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Krakowski, K. (2017). Ogólne implikacje przygotowania systemu obronnego państwa. W: Z. Leśniewski, P.R. Ostolski, M. Palczewska (red.). Obronność Polski w XXI wieku. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Kucharski, M. (2003). Edukacja obronna społeczeństw państw zachodnich i Europy środkowo-wschodniej. W: M. Kucharski (red.). Edukacja obronna Polska i świat. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Kuliczkowski, M. (2016). Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Kupiecki, R. (2016). Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Lietuvos Respublikos Konstitucija. (1992). Pobrane z: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm.

Lithuanian Defence System: Facts and Trends. (2017). Pobrane z: http://kam.lt/en/defence_policy_1053/important_documents/lithuanian_defence_system_facts_and_trends.html.

Lithuanian Defence System: Facts and Trends. (2018). Pobrane z: http://kam.lt/en/defence_policy_1053/important_documents/lithuanian_defence_system_facts_and_trends.html.

Nacionalinio Saugumo Strategija. (2002). Pobrane z: https://kam.lt/download/57455/2017-nacsaugstrategijalt.pdf.

Rdzanek, G. (2015). Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich. Warszawa: Difin.

Sandarumo Testas – Dokumentacija. (2019). Pobrane z: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0BAB27D768C/KhGwjjCyaJ.

Sauliusajunga. (2020). Pobrane z: http://www.sauliusajunga.lt/.

Savanorių pajėgos. (2019). Pobrane z: http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/savanoriu_pajegos_368.html.

Skrabacz, A. (2006). Ochrona ludności w Polsce w XXI wieku. Wyzwania, uwarunkowania, perspektywy. Tarnów : Merkuriusz Agmarkt.

Stockholm International Peace Research Institute. (2020). Pobrane z: https://www.sipri.org/.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Litewskiej (Nacionalinio Saugumo Strategija). (2017). Pobrane z: https://kam.lt/download/57455/2017-nacsaugstrategijalt.pdf.

Traktat o Unii Europejskiej. (2012). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0009.02/DOC_1&format=PDF.

Traktat Północnoatlantycki. (1949). Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/download/1/15754/traktatpolnocnoatlantycki.pdf.

Traktat Północnoatlantycki. (2000). Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/download/1/15754/traktatpolnocnoatlantycki.pdf.

TUE Traktat o Unii Europejskiej, Traktat z Maastricht. (1992). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0009.02/DOC_1&format=PDF.

Ustawa o podstawach bezpieczeństwa narodowego (Lietuvos Respublikos Nacionalinio Saugumo Pagrindų Įstatymas), Suvestinė redakcija nuo 2014-10-29 iki 2016-08-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 2–16, i. k. 0961010ISTA0VIII-49. Pobrane z: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0BAB27D768C/KhGwjjCyaJ.

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. (2020). Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT(2013)060102_PL.pdf.

Wywiał, P. (2016). Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski. Warszawa: Difin.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism