Współczesne determinanty bezpieczeństwa powietrznego państwa

Adam Radomyski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.023

Abstrakt


The article presents the results of research that focuses on contemporary aspects related to the air safety of the state in the period of peace and war. In the first part, scientific considerations were aimed at identifying the conceptual apparatus related to the concept of air security of the state, air threat and air defense. In the second part, the author analyzes contemporary military and terrorist threats, which are the main determinant of changes in the air defense system of the state as an integral element of the state security system. In the last part of the scientific deliberations, the author emphasizes the importance of cooperation and integration of elements of the armed forces with non-military institutions, which translates into the effectiveness of the protection of the air space of the state against airborne threats. In this part, the author points out the essence and importance of the protection of the airspace of NATO countries, which is implemented as part of the Air Policing mission.

Słowa kluczowe


zagrożenie powietrzne; bezpieczeństwo powietrzne; obrona powietrzna; Air Policing; terroryzm powietrzny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borucki, M. (2002). Terroryzm zło naszych czasów. Warszawa: Wydawnictwo Mada.

Cichoń, B. (2007). System zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W: B. Kosowski, A. Włodarski (red.), I Międzynarodowa konferencja naukowa. Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, badań i praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Ciszewski, T. (2011). Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2.

Decyzja Nr 10/DORSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia. (2015). Pobrane z: http://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/ministra-obrony-narodowej/r2015/6/.

Decyzja nr 416/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz podziału kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w tym zakresie. (2013). Pobrane z: http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-372-decyzja-nr-416mon-z-dnia-23-grudnia-2013-r-w-sprawie-funkcjonowania-systemu-obrony-powietrznej-rzeczypospolitej-polskiej-w-czasie-pokoju-o/.

Dobija, K. (2006). Prognoza zagrożenia powietrznego wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 8.

Boyne, W.J. (2003). Skrzydła wojny. Decydująca siła XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wołoszański.

Ficoń, K. (2013). Bezpieczeństwo jako systemowa kategoria ontologiczna. Kwartalnik Bellona, 1.

Glen, A. (2013). Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Kustra, W. (2011). Współdziałanie Marynarki Wojennej RP ze Strażą Graniczną i organami administracji morskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa Polski na obszarach morskich, rozprawa doktorska. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Leksykon wiedzy o obronności polska Europa. (2014). Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Liedel, K. (2003). Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Justyna Sp. z o.o.

Marszałek, M., Glen, A. (2009). Teoria obrony powietrznej. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Obłój, K. (1986). Wyjaśnianie i przewidywanie. W: System i metoda. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Radomyski, A. (2017). Obrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami generowanymi przez statki powietrzne o statusie Regenade. W: A. Radomyski, J. Kozuba, K. Ogonowski, M. Bujek (red.), Współczesne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Dęblin: WSOSP.

Radomyski, A. (2015). Podstawy obrony powietrznej. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Radomyski, A., Dobija, K. (2010). Podręcznik przeciwlotnika. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (2013). Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001655.

Słownik współczesnego języka polskiego. (1996). Warszawa: WILGA.

Stachurski, R., Szafraniec, M. (2016). Współdziałanie sił zbrojnych z układem pozamilitarnym w zakresie funkcjonowania Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. W: A. Radomyski, D. Żyłka, W. Materak (red. nauk.), Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.

Szafraniec, M. (2015). Współdziałanie sił zbrojnych z układem pozamilitarnym w zakresie funkcjonowania Obrony Powietrznej RP, DO RSZ, wystąpienie na konferencji naukowej nt. Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Szpyra, R. (2004). Potęga powietrzna instrumentem polityki międzynarodowej państwa. Przegląd Wojsk Lotniczych i OP, 4.

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz.U.2017.0.660. (1990). Stan prawny aktualny na dzień: 07.04.2017 r.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (1967). Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19670440220.

Zabłocki, E. (2007). Siły powietrzne. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Załęski, K., Compa, T. (2012). Terroryzm w lotnictwie. Problem definicji. Logistyka, 3.

Zdrodowski, B. (1998). Podstawy obrony powietrznej. Warszawa: Wydawnictwo AON.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism