Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w programach polskich partii politycznych po 1989 roku

Paulina Polko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.022

Abstrakt


Although safety is a basic personal and institutional need, its presence in programmes of Polish political parties is not impressive. We can observe a change in the second decade of the 21st century, but there is no certainty how constant is it. The article aims to present internal security issues in programmes of Polish political parties during the period of the Third Republic and their qualitative analysis.

Słowa kluczowe


bezpieczeństwo wewnętrzne; polityka bezpieczeństwa; partie polityczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciszek, M. (2011). Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa. Prosopon, Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2, 165–174.

Czaputowicz, J. (2014). Ewolucja polskiej polityki bezpieczeństwa: w kierunku strategicznej samodzielności? Studia Politologiczne, 34, 15–31.

Czaputowicz, J. (2013). Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją. E-Politikon, 4, 24–41.

Cześnik, M. (2011). Zawartość programów polskich partii politycznych – zastosowanie metody MRG do ilościowej analizy treści. W: I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: ISP PAN.

Fiszer, J.M. (2011). Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: ISP PAN.

Fiszer, J.M. (2009). Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe. Warszawa: ISP PAN.

Fiszer, J.M. (2006). Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa: ISP PAN.

Fleischner, J., von Hippel, K., Barton, F. (2009). Homebound, Security, Migrant Support for Improved Public Safety in Conflict-Prone Settings. A Report of the CSIS Post-Conflict Reconstruction Project. Centre for Strategic and International Studies.

Markowski, R. (2002). Propozycja MRG: metoda, wyniki, problemy – komentarz. W: R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. Warszawa: ISP PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta.

Koziej, S. (1996). Bezpieczeństwo narodowe i obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Koziej, S. (2006). Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Koziej, S. (2005). Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Koziej, S. (2009). Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kukułka, J. (2001). Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego w latach 90. W: Świat po „zimnej wojnie”. Warszawa: Instytut Problemów Bezpieczeństwa.

Kupiecki, R. (red.). (2015). Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie. Warszawa: PISM.

Kupiecki, R. (2014). Akcesja Polski do NATO – okiem historyka i uczestnika. Bezpieczeństwo Narodowe, 29, 41–76.

Linz, J.J., Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore–London: The Hopkins University Press.

Majer, P. (2012). W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 7.

Raciborski, J. (2013). Wybory 2011 – uwagi o instytucjonalnych uwarunkowaniach zachowań wyborczych. W: Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: ISP PAN.

Rutkowski, C. (2010). Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość – kierowanie – zarządzanie. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Sekściński, A. (2013). Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych. E-Politikon, 6, 42–79.

Słodkowska, I. (red.). (2001). Wybory 1993. Partie i ich programy. Warszawa: ISP PAN.

Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (red.). (2004). Wybory 1997. Partie i ich programy. Warszawa: ISP PAN.

Słownik podstawowych terminów bezpieczeństwa państwa. (1994). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Smith, D. (2006). Crisis Management – Practice in Search of a Paradigm. W: D. Smith, D. Elliott (red.), Crisis Management. Systems and Structures for Prevention and Recovery. London–New York: Routledge.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. (2014). Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu Bezpieczeństwa. (2010). Pobrane z: http://www.consilium.europa.eu/media/30744/qc3010313plc.pdf.

Sulowski, S. (2011). O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji. W: S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Wawrzyk, P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wojtaszczyk, K.A. (2009). Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego. W: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 1.

Zaborowski, J. (1985). Administracyjnoprawne ujęcie pojęć bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. Zeszyty Naukowe ASW, 41.

Zięba, R. (2010). Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zięba, R. (2004). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie. Warszawa: Scholar.

Zięba, R. (red.). (1997). Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Scholar.

Zięba, R. (2013). Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej RP rządu koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 47, 1–2, 9–33.

Ziółkowski, M. (2000). Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism